Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

FAK-protokoll-070510.pdf

Tid: 2007-05-10, kl. 9.30 - 16

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Ingvar Claesson

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Andreas Jacobsson (frånvarande § 54)

Jenny Lundberg

Företrädare för verksamheten

Christel Borg

Göran Broman

Paul Davidsson (frånvarande § 54)

Anders Hederstierna

Vanja Lindberg

Louise Stjernberg

Mats Walter

 

Övriga Anna Tinnert, planeringssekreterare

Sammanträdet öppnas § 36

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 37

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

- Arbetsgrupp för förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden.

 

 

Val av justerare § 38

Christel Borg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll § 39

Protokoll från nämndens sammanträde 2007-03-14 godkänns och läggs till handlingarna.

 

 

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 40

Dekanus delegationsbeslut har förelagts nämnden. Nämnden diskuterar möjlighet till dispens för disputationer respektive licentiatseminarier utanför terminstid. Nämnden uttrycker att man generellt ej avser bevilja dispenser vare sig under midsommarveckan eller veckan som föregår höstens tentamensvecka.

Dekanus delegationsbeslut läggs till handlingarna. Det finns inga beslut per capsulam.

Information § 41

Dekanus informerar om

- Antagningsordning, gemensam för utbildningar vid BTH, har fastställts av högskolestyrelsen.

- Regeringens ”Uppdrag att utarbeta forsknings- och utbildningsstrategier” (Regeringsbeslut I:5).

Regelverk avseende kostnader för doktorander verksamma utanför bth (men inom akademi sydost) § 42

Dekanus föredrar ärendet. Dekaner inom Akademi sydost med ansvar för forskarutbildning har fått i uppdrag att föreslå ett regelverk för doktorander inom Akademi sydost. Regelverket ska reglera hantering av diverse kostnader och är avsett att gälla i de fall doktorander är verksamma utanför det lärosäte vid vilket de är inskrivna. Nämnden diskuterar.

Information från lfn § 43

Paul Davidsson, ordförande Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående ärenden och ifrågasätter processen för fastställande av befattningsprofil för professorer. Nämnden diskuterar och uppdrar åt planeringssekreteraren att bereda ärendet vidare.

Information från doktorandsektionen § 44

Jenny Lundberg, ordförande i doktorandsektionen, informerar. Stadgar för val av doktorandrepresentanter är under revidering. Sektionen konstaterar att en bred uppslutning av doktorander är viktig för framtida representation. Inom Akademi sydost pågår fortsatta diskussioner om formerna för inrättande av ett doktorandombud för vilken en arbetsbeskrivning är under utarbetande.

Information från fakultetsnämndens kvalitétsgrupp § 45

Dekanus föredrar ärendet. I kallelsen har förelagts minnesanteckningar förda vid kvalitetsgruppens möten. Nämnden diskuterar utifrån dessa och fastslår följande avseende uppföljning av forskarutbildning: Doktoranden bör årligen tillse att en reviderad individuell studieplan läggs in i Ladok. Planeringssekreterare och koordinator för forskarutbildningen får i uppdrag att påminna doktorander vid BTH om årlig uppföljning av individuell studieplan samt registrering av densamma i Ladok. I enlighet med tidigare sammanträde i nämnden (2006-11-29, § 202) poängterar nämnden att den årliga uppföljningen bör vara genomförd innan doktoranden får förlängt förordnande.

Vidare diskuterar nämnden genomförande av en ”Forskarutbildningens vecka” vid BTH. Nämnden diskuterar även eventuella revideringar avseende mall för sektionernas ansökningar om medel ur anslaget till vetenskapsområden.

Mötet ajourneras för lunch efter vilken ärendet återupptas.

Fakultetsnämndens interna budget § 46

Dekanus och planeringssekreterare föredrar bilagd kontoplan och budgetuppföljning och förtydligar att 183 000 kr är öronmärkta för FLUS respektive FLUSp i enlighet med tidigare beslut i nämnden (2007-03-14, § 31).

Nationell förteckning över forskningsämnen § 47

Planeringssekreteraren föredrar ärendet. ”Förfrågan angående nationell förteckning över forskningsämnen” från Statistiska centralbyrån har i kallelsen förelagts nämnden. Nämnden diskuterar.

Utseende av hedersdoktor 2007 § 48

Fakultetsnämnden har att inför Akademisk högtid vid BTH besluta om eventuell hedersdoktor. Nämnden diskuterar framförda förslag.

Ärendet bordläggs.

Utseende av promotor vid akademisk högtid § 49

Fakultetsnämnden har att inför Akademisk högtid vid BTH besluta om promotor för promovendi respektive eventuell hedersdoktor. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att han får i uppdrag att kontakta föreslagen promotor för promovendi. Under förutsättning att personen accepterar utses personen per automatik till promotor för promovendi.

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Revidering av riktlinjer och mall för sektionernas ansökningar om medel ur anslaget till vetenskapsområden § 50

Dekanus föredrar ärendet. Nämnden diskuterar föreslagna ”mått för uppföljning” av forskarutbildning och forskare t ex mått för ”avnämarstimulans”, internationalisering, publicering och rörlighet. Planeringssekreteraren får i uppdrag att till nästa sammanträde i fakultetsnämnden presentera omarbetat förslag till riktlinjer och mall avseende ansökningar budgetåret 2008.

Arbetsgrupp för förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden § 51

Fakultetsnämnden diskuterar sammansättning av arbetsgrupp för fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden. Nämnden konstaterar att ingen i nämnden ingående ledamot är verksam vid sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad (TKS).

Industriell ekonomi och management. inrättande av forskarutbildningsämne och fastställande av allmän studieplan § 52

Till nämnden har inkommit ansökan om inrättande av forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi och management. Anders Hederstierna föredrar ärendet. Nämnden diskuterar.

Beslut

Ärendet bordläggs.

Fakultetsnämndens webbsidor § 53

Mats Walter, koordinator för forskarutbildningen, föredrar ärendet.

Beslut

Nämnden delegerar till koordinator för forskarutbildningen och planeringssekreterare att revidera och publicera aktuella webb-sidor.

Docentärende § 54

Dr Bengt Carlsson, avdelningen för programvarusystem, har inkommit med ansökan om att antas som oavlönad docent vid BTH. Två eniga sakkunniga förordar att han antas. Ledamöterna Paul Davidsson och Andreas Jacobsson anser sig eventuellt jäviga och lämnar sammanträdesrummet.

Dekanus föreslår:

- att fakultetsnämnden utser Bengt Carlsson till docent vid BTH under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs.

- att dekanus får i uppdrag att per delegation fatta beslut om examinator för docentföreläsningen.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Akademi sydost: visions- och strategiprojekt § 55

Dekanus föredrar ärendet. Anders Hederstierna informerar vidare om organisering av vision- och strategiarbeten inom Akademi sydost. Nämnden diskuterar och bedömer att det inte föreligger behov av en arbetsgrupp i nuläget. Dekanus omber ledamöterna att, till dekanus, e-postledes inkomma med eventuella synpunkter avseende vision för Akademi sydost. Visionsprojektet diskuteras därefter vidare vid det inom Akademi sydost fakultetsgemensamma sammanträdet den 30 maj.

Eventuell revidering av styrdokument fastställda av fakultetsnämnden

§ 56

Dekanus föredrar ärendet. En översyn av BTH:s interna styrdokument genomförs på uppdrag av BTH:s kvalitetsgrupp. Fakultetsnämnden har föreslagits titeländra förelagda dokument samt att ”Ansökan och antagning som oavlönad docent vid BTH” ersätts av två dokument klassificerade enligt bilagt förslag. Utöver dessa ändringar har vissa ändringar av redaktionell karaktär förelagts nämnden. Nämnden diskuterar.

Beslut

Nämnden beslutar fastställa dokumenten i enlighet med förslagen. Dessutom delegerar nämnden till planeringssekreteraren att i policyn ersätta samtliga ”skall” med ”bör”.

Eventuell revidering av mall för individuell studieplan § 57

Dekanus och planeringssekreteraren föredrar ärendet. I samband med den årliga revideringen av individuell studieplan och inrapportering till Ladok föreslår dekanus att uppgifter gällande eventuellt fakultetskollegium innefattas i den individuella studieplanen. Nämnden diskuterar.

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa förslaget till mall för individuell studieplan. Dessutom beslutar nämnden göra ett förtydligande om handledarkollegium och att datum för handledarkollegiets senaste möte bör fyllas i. Planeringssekreteraren får i uppdrag att utföra nämndens ändringar i mallen.

Övrigt § 58

Fakultetsnämnden uppdrar åt Mats Walter att bistå doktoranderna i formuleringen av arbetsbeskrivning för ett doktorandombud.

Nästa möte § 59

Till nästa sammanträde i nämnden planeras följande ärenden

- processen för fastställande av befattningsprofil respektive inrättande av professur

- hedersdoktor vid Akademisk högtid

- riktlinjer och mall för ansökan om medel ur anslaget till vetenskapsområden

- utseende av arbetsgrupp för förslag till fördelning av medel till vetenskapsområden

- inrättande av forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi och management

- vision för Akademi sydost

_______________________________

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Ingvar Claesson Christel Borg

Bilagor:

Regler vid disputation

Regler vid licentiatseminarium

Regler vid doktorandkurser vid BTH

Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

policy för antagning som oavlönad docent vid bth

Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH FAK 2007-05-10.pdf

Regler för ansökan om att bli antagen som oavlönad docent vid BTH

Mall för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela