Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämden

2003-03-14

Tid: Fredagen den 14 mars 2003 kl 9.00-12.00.

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Gustafsson, ledamot

 

Maria Larsson, ledamot (frånvarande §§ 17-23 samt 26-30)

 

Inger Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

 

Göran Broman, ledamot

 

Anders Hederstierna, ledamot

 

Jane Mattisson, ledamot

 

Arne Nilsson, ledamot

 

Lena Trojer, ledamot

Övriga

Paul Davidsson, studierektor för forskarutbildningen (adjungerad §§ 23-24)

 

Jan-Olof Gustavsson, prefekt ITS (adjungerad § 26)

 

Madeleine Söderberg, sekreterare

FRÅNVARANDE:

 

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, ledamot

 

 

Sammanträdet öppnas

§ 17

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 18

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

   
   

Val av justerare

§ 19

Arne Nilsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 20

Vid föregående möte antog Fakultetsnämnden en ny delegation till Lärarförslagsnämnden, § 12/2003. Grundutbildningsnämnden har påpekat att formuleringen angående beslutsmässighet kan misstolkas. Fakultetsnämnden beslutar att ändra föregående mötes protokoll, bilaga 1, åttonde punkten till:

· För att lärarförslagsnämnden ska vara beslutsmässig krävs att minst tre lärarrepresentanter, varav antingen ordförande eller vice ordförande, samt en studentrepresentant är närvarande.

Delegationen har därmed fastställts av de båda nämnderna. Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

   
   

Kort information

Ansökan till vinnova

Schoolsutredningen

Pedagogikkurser

Anmälan om disputation

§ 21

Arne Nilsson informerar om en ansökan till Vinnova.

Lars Lundberg informerar om den pågående schoolsutredningen.

Madeleine Söderberg informerar om att det under året kommer att ges tre pedagogikkurser som riktar sig till undervisande personal. Inger Pettersson undrar hur man tänkt göra det möjligt för doktorander att gå pedagogikkurser. Nämnden påpekar att det är viktigt att kurserna utvärderas och uppmanar doktorandklubben och de kursansvariga att kontakta varandra.

Ingvar Claesson har anmält disputation för Per Persson. Nämnden fastställde opponent och betygsnämnd i enlighet med bilaga 1, samt utsåg Ingvar Claesson till ordförande vid disputationen.

   
   

Direktiv för forskningsansökningar 2004

§ 22

Lars Lundberg redogör för de ändringar som gjorts i direktiven för forskningsansökningar 2004.

Nämnden anser att bedömningen av kvalitet och kvantitet ska göras på en tidsperiod om minst tre år, istället för fem år som föreslagits. Detta för att inte missgynna de institutioner som är i en uppbyggnadsfas.

Ansökningar bör struktureras så att det enkelt går att urskilja strategiska satsningar från befintlig verksamhet. Medel som söks för ännu inte anställd personal bör anges separat.

Lars Lundberg och Ingvar Claesson får i uppdrag att arbeta vidare på direktiven.

   
   

Uppföljning av doktorander

§ 23

Paul Davidsson, studierektor för forskarutbildningen, adjungeras för att informera om resultaten inom forskarutbildningen. Prognosen ser bra ut i förhållande till målen.

Forskarutbildningen inom interaktionsdesign ges vid Malmö Högskola. Nämnden önskar informera sig om ämnet och vill därför bjuda in de ansvariga till nästa möte

   
   

Eliminering av forskarutbildningsämnet Datalogi till förmån för Datavetenskap

§ 24

Paul Davidsson adjungeras för att föredra ärendet. Ett förslag har inkommit om att ändra namnet för forskarutbildningsämnet Datalogi till Datavetenskap. Anledningen till förslaget är att Datavetenskap är ett bredare begrepp som bättre speglar institutionens verksamhet.

Fakultetsnämnden beslutar att ändra forskarutbildningsämnet Datalogi till Datavetenskap. Nämnden fastställer även en ny studieplanen, enligt bilaga 2.

   
   

Forskningsstrategi för BTH 2004-2007

§ 25

Fakultetsnämnden har fått i uppdrag av rektor att utveckla en forskningsstrategi. Se beslut R038/03.

Nämnden kommer att ha ett lunch-till-lunch-internat 15-16 maj för att fördjupa diskussionerna kring en forskningsstrategi.

Nämnden uppdrar åt Lars Lundberg, Lena Trojer och Madeleine Söderberg att ta fram en agenda för internatet och leta upp material för en omvärldsanalys.

   
   

Inrättande av forskarutbildningsämne Telekommunikation

§ 26

Jan-Olof Gustavsson, prefekt ITS, adjungeras för att föredra ärendet. Ett förslag har inkommit om att inrätta Telekommunikation som nytt forskarutbildningsämne. Anledningen till förslaget är att BTH ingår i en forskarskola inom telekommunikation, i samarbete med bland annat KTH. Ett förslag till studieplan presenteras.

Fakultetsnämnden beslutar att inrätta Telekommunikation som forskarutbildningsämne. Vidare uppdrar nämnden åt Jan-Olof Gustavsson att gå igenom utbildningsplanen så att den följer samma struktur som övriga studieplaner vid BTH.

   
   

Ekonomisk uppföljning 2002

§ 27

Kort information om ekonomiskt resultat för forskningen år 2002 gavs.

   
   

Forskarhandledarutbildning, fortsatt verksamhet

§ 28

Lena Trojer berättar om handledarkursen och projektet Sydost+. Genomförandet av handledarutbildningen har nu nått halvvägs och avslutas i september. Sjutton personer deltar.

Nästa omgång av kursen kommer att rikta sig till disputerade. Nämnden diskuterar om kursen ska vara ett krav för att bli docent och bestämmer att ta upp detta igen på nästa möte.

   
   

Övrigt

Seminarium vid ima

§ 29

Göran Broman berättar om ett seminarium som anordnades på IMA 13 mars.

   
   

Nästa möte

§ 30

Nästa sammanträde hålls 23 maj i Karlshamn. Dessförinnan har nämnden ett internat 15-16 maj.

På dagordningen för nästa möte finns bland annat Krav på forskarhandledarutbildning för docenttjänst, Forskningsstrategi, Direktiv för forskningsansökningar 2004 och Yvonne Dittrichs docentansökan. Pelle Ehn som har hand om forskarutbildningen i Interaktionsdesign kommer bjudas in till nästa möte.

   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________ _______________________________

Lars Lundberg

Arne Nilsson

Ordförande

Justerare

Protokoll

ProtokollFAK030314.pdf

Bilaga 1 - Anmälan av disputation för Per Persson

bil1 disputationPEE.pdf

Bilaga 2 - Studieplan för forskarutbildning i datavetenskap

bil2 studieplan datavetenskap.htm

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela