KALLELSE

2002-05-14

Kallelse till sammanträde med blekingetekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Onsdagen 2002-05-22 kl 0900—1200

Plats: Konferensrum Ankaret, Karlskrona

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta eller om Du deltar på telefon och i så fall p å vilket nummer, till Ing-Marie Billgren, telefon 0455-38 50 09, fax 0455-38 50 07 eller e-post ing-marie.billgren@bth.se

Förslag till föredragningslista vid ordinarie sammanträde

1. sammanträdet öppnas

2. fastställande av föredragningslista

3. val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll, bilaga 4

5. dekanus delegationsbeslut

5.1 Antagning av forskarstuderande (Liwång) samt utseende av handledare och examinator (D 090), bilaga 5.1

6. Inkommande och avgående skrivelser, bilaga 6

7. kort aktuell information

8. diskussions- och informationsärenden

8.1 Genomgång av aktuellt läge gällande forskningsintäkter (LLU/OPE)

8.2 Information om arbetet i strategiskt arbetsutskott (LLU)

8.3 Riktlinjer för fördelning av forskningsmedel (LLU), bilaga 8.3

8.4 CV för forskare på nätet (LLU), bilaga 8.4

8.5 Forskningens webbsida (LTR)

8.6 Disputation vid Lunds universitet 2002-05-17, Kalle Bergman IHS (historia)

8.7 Disputation 2002-05-31 (S Johansson), bilaga 8.7

8.8 Licentiatseminarium 2002-05-17 (K Rönkkö), bilaga 8.8

8.9 Presentation av CES (SOS)

9. beslutsärenden

9.1 Rutiner för doktorandkurser vid BTH (PDV/LLU), bilaga 9.1

9.2 Forskarutbildning i industriell ekonomi (LLU/AHE), bilaga 9.2

10. avslutning

Välkomna!

Lars Lundberg

Dekanus Ing-Marie Billgren

E u

LLU = Lars Lundberg

OPE = Ove Pettersson

LTR = Lena Trojer

SOS = Stefan Östholm

PDV = Paul Davidsson

AHE = Anders Hederstierna

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela