Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnden

Tid: Tisdagen den 23 augusti 9.00-11.00.

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande Peter Bengtsson, ledamot

Tony Gorschek, ledamot

Jenny Lundberg, ledamot

Företrädare för verksamheten Kerstin Arnesson, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Göran Broman, ledamot

Övriga Magnus Ekblad, sekreterare

Madeleine Pettersson, sekreterare

Peter Ekdahl (närvarande § 49)

Danuta Fjellestad (närvarande §53)

Craig Lindley (närvarande telefonledes § 49)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten Ingvar Claesson, ledamot

Lena Trojer, ledamot

§ 41

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna tillbaka efter sommaren. Ordförande presenterar särskilt Magnus Ekblad, ny planeringssekreterare, och de två nya studentrepresentanterna Tony Gorschek och Peter Bengtsson som ersatt Patrik Hermansson och Ronnie Landqvist.

§ 42

Föredragningslistan fastställs med information om adjungeringar av Peter Ekdahl under punkt 49 och Danuta Fjellestad under punkt 53. Under punkt 49 deltar även Craig Lindley på telefon. Vidare fastställs dagordningen med tillägg av punkten byte av forskarutbildningsämne.

§ 43

Tony Gorschek utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 44

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-05-13 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 45

Beslut om antagning av forskarstuderande, DF008/04, anmäls och läggs till handlingarna (bilaga 1).

Licentiatseminarium Louise Wennberg och Patrik Brandt

Disputation Linus Andrén

Disputation Martin Fredriksson

§ 46

Rune Gustavsson har anmält licentiatseminarium för Louise Wennberg och Patrik Brandt, TEK (se bilaga 1).

Ingvar Claesson har anmält disputation för Linus Andrén, TEK. Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygsnämnd i enlighet med inkommet förslag (se bilaga 2).

Rune Gustavsson har anmält disputation för Martin Fredriksson, TEK. Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygsnämnd i enlighet med inkommet förslag (se bilaga 3). Ordföranden meddelar muntligen att Rune Gustavsson har informerat om att Bengt Aspvall, TEK, är utsedd till suppleant.

§ 47

Lars Lundberg anmäler beslut om ändringar av handledare.

Richard Torkar byter biträdande handledare till Robert Feldt, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, DF13/04.

Doru Constantinescou byter huvudhandledare respektive biträdande handledare till Adrian Popescu och Arne Nilsson, DF010/04.

David Erman byter huvudhandledare respektive biträdande handledare till Adrian Popescu och Arne Nilsson, DF011/04.

Dragos Illie byter huvudhandledare respektive biträdande handledare till Adrian Popescu och Arne Nilsson, DF012/04.

§ 48

Lars Lundberg informerar om fakultetsnämndens budget för månaderna januari till maj 2004.

§ 49

Högskolan på Gotland har inkommit med en förfrågan till BTH och Fakultetsnämnden om att förlägga forskarutbildningsämnet spelutveckling vid vår högskola. Under punkten adjungeras Craig Lindley, Högskolan på Gotland, och Peter Ekdahl. Lindley deltar på telefon.

Efter diskussion med Craig Lindley och Peter Ekdahl pekar Lars Lundberg på att följande aspekter måste belysas ytterligare innan beslut kan fattas: behöver spelutveckling inrättas som ett nytt forskarutbildningsämne eller kan det inrättas som en inriktning till något av BTH:s nuvarande forskarutbildningsämnen, hur hanterar vi kvalitetskontrollen från BTH:s sida, påverkansmöjligheter på grundutbildningen, forskningskompetensen på Högskolan på Gotland, finansieringsfrågan, hur samverkan i praktiken ska gå till, vad BTH har att vinna på samarbetet, vilka fora som forskningsresultaten publiceras samt ämnets status internationellt.

Fakultetsnämnden beslutade därför att inhämta ytterligare information genom att till nästa nämndmöte bjuda in Lindley.

§ 50

Tony Gorschek informerar att studentkåren ställer sig frågande till att kurser i svenska för utländska studenter inte längre ges. Nämnden frågar vem som fattat beslutet, varför och hur mycket pengar man egentligen sparar. Tony Gorschek ges i uppdrag att undersöka dessa frågor till nästkommande möte.

§ 51

Nämnden ger i uppdrag till ordföranden att korrigera dokumentet i enlighet med de kommentarer som framkom vid mötet och beslutade att fastställa förslaget på riktlinjer för forskningsansökningar avseende budgetåret 2005 efter att nämnda ändringar genomförts. Nämnden uppdrar till Lars Lundberg att distribuera slutversionen till berörda parter. En arbetsgrupp bestående av Kerstin Arnesson, MAM, Göran Broman, TEK, Ingvar Claesson, TEK, Jenny Lundberg, TEK, och Lena Trojer, TKS, utses till att bereda ansökningarna inför nästa nämndmöte.

§ 52

Nämnden vill att Sara Eriksén ska visa professorskompetens och att gruppen ska ingå i ett starkare nätverk, vilket ska dokumenteras.

§ 53

Danuta Fjellestad adjungeras under punkten och föredrar sitt förslag som nämnden beslutar i enlighet med. Ordföranden tillsammans med Danuta Fjellestad ges i uppdrag att tillsammans med rektor kontakta vederbörande samt att se till att sprida informationen på lämpligt sätt.

§ 54

Nämnden ställer sig positiv till inkommet förslag från Ingvar Claesson avseende byte av forskarutbildningsämne för forskarstuderande Benny Sällberg, TEK. Ordföranden ges sålunda i uppdrag att besluta ändring av forskarutbildningsämne från tillämpad signalbehandling till telekommunikation.

§ 55

Nästa möte hålls torsdagen 7 oktober kl 9.00 i Ronneby. På dagordningen står bland annat beslut om tilldelning av forskningsmedel avseende budgetåret 2005.

Vid protokollet

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

Justeras

_______________________________ _______________________________

Lars Lundberg Tony Gorschek

Ordförande Justerare

Bilaga 1: Beslut om antagning av forskarstuderande, DF008/04.

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela