Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden, blekinge tekniska högskola

Tid: Onsdagen 23 januari 2002

Plats: Konferensrum Ankaret, Karlskrona

NÄRVARANDE:

Ordförande: Lars Lundberg, professor

Ledamöter Lena Trojer, professor

Ingvar Claesson, professor

Arne Nilsson, professor

Göran Broman, professor

Kerstin Arnesson, universitetslektor

Jane Mattisson, universitetslektor

Ronnie Gustafsson, studeranderepresentant

Jenny Nordgren, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter: Ove Pettersson, vice rektor

Paul Davidsson, universitetslektor

Frånvarande: Håkan Åbrink, universitetslektor

Ingrid Pettersson, studeranderepresentant

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet samt lämnar en kort orientering om nämndens arbete. Ledamöter lämnar en kort presentation av sig själva. Mötet beslutar att t v adjungera vice rektor Ove Pettersson och studierektor Paul Davidsson till nämnden. Därutöver adjungeras Ing-Marie Billgren t v såsom sekreterare.

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes.

Val av justeringsperson

§ 3

Kerstin Arnesson väljes till justeringsperson.

Föregående mötes protokoll

§ 4

Forskningsnämndens protokoll:

6.2 Arbetet med ansökan pågår, prorektor Bengt Aspvall ansvarig.

6.3 Civingansökan, positivt besked, generell rätt har givits. Grund-utbildningsnämnden huvudansvarig.

6.4 Stor uppslutning vid fakultetsklubbsmötet 01-12-12, försök ska göras med ett möte under våren 2002.

6.8 TANGO-projektet, Ove Pettersson lämnar kort information om projektets innebörd och dess nuvarande status.

7.1 Fakultetsnämndens fund rasier för år 2002, tas upp separat under § 8.1

7.2 BTH hemsida vad gäller forskning. Arbetet pågår.

7.3 Universitetsfrågan. Torsten Nyboms utredning tas upp vid nästa möte.

Fakultetsnämndens protokoll:

4 pkt 6.1 Inga medel tilldelade Forskarskolan, tas upp under p 7.1 vid dagens möte.

4 pkt 6.5 Ev samarbete med Kalmar Högskola. Arbetsgruppen ska genomföra mötet snarast.

Protokollen läggs därefter till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut

§ 5

Dekanusbeslut D 073, D 075, D 076, D 077, D 078, D 079, D 081, D 082 samt D 083 anmäls och läggs till handlingarna.

Vid nästa sammanträde ska frågan ang instruktion till sakkunniga vid docentur tas upp till behandling.

Inkomna och avgående skrivelser

§ 6

Förteckningen anmäls och läggs till handlingarna. Ev önskemål om kopia på skrivelse anmäls till Ing-Marie Billgren.

Skrivelse ska tillsändas rektor med önskemål om att förteckning över all inkommande och avgående handlingar finns tillgängligt på webben för samtlig personal vid BTH.

Kort aktuell information

§ 7

7.1 Information om läge för BTHs forskningsbudget 2002. 7 miljoner budgeterade för forskarskolan kommer ej BTH till del. Garantibelopp för IAM och IMA kommer att falla ut vad gäller IPD är prognosen ej klar. Förstärkning av budgeten kan ev komma att ske med andra medel.

Fakultetsnämnden påtalar vikten av att samtliga 6 miljoner som ev erhållas från Karlskrona kommun tillfaller forskningen. Dekanus och pro dekanus ska meddela rektor detta.

Uppföljning av aktuellt finansieringsläge ska ske vid varje sammanträde.

7.2 Sammanställning doktorander. Paul Davidsson redovisar den utsända sammanställningen. Examensmålen 2001—2004 är satta till 19 st doktorer, detta mål ser ut att kunna uppfyllas. När forskarstuderande antas ska beslut även sändas till doktorandklubben.

7.3 a) Berthel Sutter, IAM disputerar 2002-02-01 i Arbetsvetenskap med inriktning mot IT. Namn: “Instruction at heart. Activity-theoretical studies of learning and development in coronary clinical work”. Disputationen äger rum kl 1000 i sal Tellus, Ronneby.

b) Preliminärt kommer Harald Gustafsson ITS att disputera 2002-05-30.

7.4 Licexamen kommer att avläggas av Linus Pettersson ITS 2002-03-08 i tillämpad Signalbehandling. Titel på avhandlingen: ”Vibrations in Metal Cutting Measurement, Analysis and Reduction”

7.5 Ordförande orienterar om besök från Högskolan i Kalmar. BTH sammankallande ang ev samarbete inom bioteknologi. Kalmar sammankallande ang mätteknik, datalogi samt miljö.

Diskussions- och beslutsärenden

§ 8

8.1 Fakultetsnämndens fund raiser

Nämnden beslutar att tills vidare adjungera Ove Pettersson till fakultetsnämnden. Ordförande har talat med rektor vad gäller budget för Ove Petterssons uppdrag såsom fund raiser åt fakultetsnämnden, lön och expenser betalas av högskoleledningen, seed-money från strategiska reserven.

8.2 Ansökan om disputation från Per Olof Bengtsson, förslaget godkänns.

8.3 Ansökningar från fakultetsnämndens strategiska reserv

Samtliga ansökningar bordläggs till nästa möte när frågan om hur medlen ska nyttjas ska diskuteras.

8.4 Val till lärarförslagsnämnden

Kompletterande direktiv behövs tas fram tillsammans med grundutbildningsnämnden, varför ett möte bör ske med båda nämnderna.

För akuta ärenden väljes dekanus och prodekanus interremisstiskt såsom ledamöter i lärarförslagsnämnden.

8.5 Blankett för anmälan av disputation. Blanketten godkänns med följande ändring: i stället för att bifoga utkast till avhandlingen ska hänvisning ske till adress när intresserad kan hämta hem avhandlingen.

8.6 Inrättande av strategiskt arbetsutskott. Nämnden beslutar att välja dekanus och prodekanus samt att tillfråga Per Eriksson Vinnova om han har möjlighet att delta i detta arbetsutskott. Arbetsutskottet ska arbeta tillsammans med fund raiser enligt beslutsordningen. Utskottet ska även tillse att det tas hänsyn till studenternas synpunkter.

8.7 Mötestider under våren:

2002-03-14 0900—1200 i Ronneby, ITS seminarierum

2002-05-22 0900—1200 i Karlskrona, Ankaret

Övrigt

§ 9

Intet

Avslutning

§ 10

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare

Justeras:

Lars Lundberg Kerstin Arnesson

Ordförande Justeringsperson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela