Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnden

Tid: Torsdagen den 31 mars 2004 kl 9.00-13.30

Plats: Stora konferensrummet, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Tony Gorschek, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Lars Emmelin, ledamot

Danuta Fjellestad, ledamot

Anders Hedenstierna, ledamot (från § 22)

Louise Stjernberg, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Arne Nilsson, ledamot

Sammanträdet öppnas § 18

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 19

Föredragningslistan fastställs med tillägg under övriga frågor: Tony Gorschek anmäler diskussion om behovet av policydokument som reglerar inrättandet av nya forskarutbildningsämnen.

Val av justerare § 20

Paul Davidsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 21

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-01-27 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut § 22

Dekanus delegationsbeslut föredras.

Nämndens percapsulam-beslut § 23

Nämndens percapsulam-beslut föredras.

Information § 24

Sektionschefernas forskningspresentationer kommer att fortsätta under våren och under början av hösten.

Nämndens interna budget § 25

Planeringssekreteraren går igenom nämndens interna budget.

Nämndens delegationsordning till dekanus § 26

Planeringssekreteraren ger en bakgrund till ärendet. Nämnden diskuterar vad som kan delegeras till dekanus och uppdrar åt planeringssekreteraren att till nästa möte förbereda ett förslag.

Fakultetsklubbens verksamhet § 26

Planeringssekreteraren redogör för beslut som har tagits i ärendet av den tidigare nämnden. Nuvarande nämnd beslutar att de medel som i budgeten för innevarande år är vikta för fakultetsklubbens seminarieserie, ska kunna användas av nämndens ledamöter för att ordna möten och seminarier riktade till BTHs lärare, forskare och doktorander.

LFN § 27

Paul Davidsson presenterar ett befordringsärende från Lärarförslagsnämnden. En adjunkt (odisputerad) söker befordran till lektor. Den sökande har pedagogiska meriter, men saknar dokumenterade vetenskapliga meriter. Nämnden ger några principiella synpunkter och återför ärendet till Lärarförslagsnämnden.

Inrättande av nytt forskarutbildnings-program § 28

Nämnden diskuterar inrättande av forskarutbildningsämnet Utveckling av digitala spel. Ordföranden begär omröstning. Den utfaller enligt följande: av de nio närvarande ledamöterna röstar sju ja och två väljer att lägga ned sina röster. Nämnden inrättar forskarutbildningsämnet. Nämnden fastställer också studieplanen för Utveckling av digitala spel med redaktionella ändringar, samt utser en styrgrupp för ämnet bestående av Lars Lundberg, Craig Lindley, Lena Trojer, Claes Wohlin, Peter Ekdahl och Stefan J. Johansson.

Utseende av suppleant i LFN § 29

Lars Emmelin utses till suppleant till Lärarförslagsnämnden.

Utseende av opponent och betygsnämnd § 30

Nämnden utser opponent och betygsnämnd för Christina Björkmans disputation.

Byte av forskarutbildningsämne § 32

Nämnden fastställer byte av forskarutbildningsämne för Anneli Ekelin.

Utseende av ledamot till arbetsgrupp § 33

Nämnden utser Tony Gorschek att ingå i gemensam arbetsgrupp med ledamöter från Grundutbildningsnämnden. Arbetsgruppen ska arbeta med att initiera kvalitetsarbete vid BTH.

Utseende av studierektor för forskarutbildningen § 34

Magnus Ekblad ger bakgrund till ärendet och nämnden fastställer TEKs förslag att utse Jörgen Nordberg till studierektor för forskarutbildningen.

Fastställande av budgetramar § 35

Nämnden fastställer budgetramar för deltagandet i arbetet med att se över den grafiska profilen på promoveringsdiplomen och omslagen på doktorsavhandlingarna. En engångssumma om 20 000 reserveras tillsammans med en summa som ska täcka kostnader om 200-300 kr per promovering åtminstone under nästa akademiska högtid.

Fastställande av höstens första möte § 36

Nämndens första möte fastställs till 2005-08-31 i Ronneby med start kl. 9.15.

Örigt § 37

Det ärende som Tony Gorschek anmält under övriga punkter bordläggs till nästa möte.

Till nästa möte § 38

Nästa nämndmöte är 2005-05-19 kl 9.30 i Karlskrona. Då kommer bland annat följande att avhandlas:

- Fastställande av nämndens delegationsordning.

- Diskussion om inrättande av policydokument och styrdokument som reglerar inrättandet av nya forskarutbildningsämnen.

- Diskussion om tilldelning av medel för kostnader i samband med disputation.

_______________________________

Magnus Ekblad

Planeringssekreterare

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Paul Davidsson

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela