Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden, blekinge tekniska högskola

Tid: Måndagen 12:e mars 2001

Plats: GUÖ Värdshus

Närvaro:

Ordförande Lars Lundberg, professor

Ledamöter Rune Gustavsson, professor

Lena Trojer, professor

Arne Nilsson, professor

Henric Johnson, doktorandrepresentant

Victor Adolfsson, studeranderepresentant

Fredrik Jonson, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter Danuta Fjellestad, professor

Ove Pettersson, forskningssamordnare

Paul Davidsson, universitetslektor

Sture Hägglund, professor Linköpings universitet (adjungerad) per tfn

Frånvarande Rolf Johannesson, professor LTH (adjungerad)

Ingvar Claesson, professor

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes.

Val av justerare

§ 3

Fredrik Jonson väljes till justeringsperson.

Föregående mötes protokoll

§ 4

§ 4 i föregående protokoll: Prefixförslag från Bengt Aspvall lämnades ut som förslag (bilaga), därmed stryks punkten.

§ 7 Årsredovisning forskning minuset i budgeten är 100 000.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna. Ev önskemål om kopia på skrivelse anmäls till Ing-Marie Billgren Hle.

Dekanus delegationsbeslut

§ 6

Dekanusbeslut D 037, D 038, D 039, D 040 anmäls och läggs till handlingarna.

Vid utsändning av kallelser skall endast beslutsprotokollen utsändas ej bilagorna.

Noterades att till ansökningar skall bifogas en studie- och finansieringsplan fram till doktorsexamen, ej enbart till lic-examen.

Kortfattad aktuell information

§ 7

Budgetunderlag insänt till Regeringen. Förslag till fördelning inom vetenskapsområden, kommenteras av ordförande.

Fakultetsnämnd

Diskussions- och informationsärende

§ 8

Intet

Namnändring av forskar-utbildningsprogrammet inom IT och genusforsk-ning

§ 8.1

Lena Trojer informerade om önskemålet att få ändra namn på forskningsämnet (endast namn ej inriktning) IT och genusforskning vid IAM.

Förslag till nytt namn Teknovetenskapliga studier (Technoscience studies).

Beslutas att godkänna förslaget.

Delegeras till Lena Trojer att införa nya benämningen i befintliga studieplaner.

Avslutande av samman- § 9

trädet

§ 9

Ordföranden avslutar sammanträdet

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare

Justeras:

Lars Lundberg

Ordförande

Fredrik Jonson

Justeringsperson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela