Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid: 2009-06-04, kl 10:00—17:45

Plats: Trantorps Gård, Karlskrona.

 

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Göran Broman

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande:

Gideon Mbiydzenyuy

Charlotte Sennersten

Daniel Palm

 

Övriga:

Noél Holmgren, §§ 53 och 54

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Ingvar Claesson, dekanus

 

 

 

§ 46     Sammanträdet öppnas

Ordförande Anders Hederstierna öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

§ 47     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

 

§ 48     Val av justerare

Paul Davidsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

§ 49     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§ 50     Information från vice dekanus

Vice dekanus informerar om att:

 

- FAK medverkar i kvalitetsrådet vid BTH. Dialogen mellan kvalitetsrådet och fakultetsnämndens representant Anders Hederstierna har påbörjats.

 

 

- Informerades om de nya kvalitetsindikatorerna gällande citeringar och publiceringar och externa forskningsmedel och hur dessa troligen kommer att vägas in i framtida anslag. Detta nya system gör att vi får behov av starkare incitament för att förbättra högskolans värden på dessa indikatorer.

 

- BTH kommer att behöva ansöka om examenstillstånd för forskarutbildningsämnen enligt Forskarutbildning med profilering och kvalitet 2008/09:134. Noél Holmgren är inbjuden till dagens möte för att informera mer om detta.

 

 

§ 51     Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående arbete i nämnden.

 

 

§ 52     Information från doktorandsektionen

Charlotte Sennersten och Gideon Mbiydzenyuy informerar om pågående arbete i doktorandsektionen.

 

 

§ 53     Information om forskningspropositionen

Högskoledirektör Noél Holmgren informerade om regeringens proposition

Forskarutbildning med profilering och kvalitet 2008/09:134.

 

 

§ 54     Information om autonomiutredningen

Högskoledirektör Noél Holmgren informerade om autonomiutredningen:

Självständiga lärosäten, SOU 2008:104.

 

 

 

Mötet ajourneras för lunch

 

 

 

§ 55     FAK:s ekonomiska utfall per april 2009

Ledamöterna har i kallelsen förelagts FAK:s ekonomiska utfall per april 2009, pro dekanus sammanfattar.

 

 

§ 56     Ansökningar om medel ur fakultetsnämndens strategiska satsning Internationalisering 2009

Charlotte Sennersten anmäler jäv och lämnar rummet. Jävsfrågan diskuterades och nämnden konstaterade att ärendet kunde behandlas principiellt utan att ta direkt ställning till enskilda ansökningar i syfte att undvika jäv i fråga om enskilda ansökningar.

 

Fakultetsnämnden har avsatt medel för den strategiska satsningen Internationalisering. Inför dagens sammanträde konstaterades att inkomna ansökningar uppgick till drygt 1,3 miljoner kronor, d.v.s. mer än tillgängliga medel.

 

 

Beslut

Nämnden konstaterar att i princip alla inlämnade ansökningarna uppfyller grundkriterierna för att erhålla medel och beslutar om följande princip för prioritering av ansökningar: doktorander prioriteras först, därefter seniora som inte erhållit medel tidigare. För att rymmas inom budget beslutar nämnden att medel till seniora endast ges för en månads vistelse per ansökan. Nämnden beslutar bevilja dag- liksom nattraktamenten liksom kostnader för resan. Minst en månads sammanhängande utlandsvistelse är ett krav. Kopia där kostnad för resan kan utläsas ska sändas till nämnden liksom en kort redovisning av vistelsen.

För beviljade doktorandansökningar enligt nedan kan rekvireras max det belopp som står i ansökan till nämnden. För beviljade medel till seniora enligt nedan kan rekvireras max belopp för en månads utlandsvistelse. Erhållna medel rekvireras från nämnden innan 091231.

 

Följande doktorander beviljades internationaliseringsmedel för 2009:

Armando Leon, Duong Quang Trung, Dawit Mengistu, Ulrich Engelke, Emil Numminen, Zhe Yang, Charlotte Sennersten

 

Följande seniora beviljades internationaliseringsmedel för 2009 avseende högst en månads utlandsvistelse.

Gunilla Borglin, Philippe Rouchy, Claes Hedberg, Sharon Kao-Walter, Mats Walter, Abbas Mohammed

 

 

 

§ 57     Hedersdoktorer 2009

Fakultetsnämnden inbjöd i april anställda att inkomma med förslag på hedersdoktor för år 2009. Förslagen diskuterades.

 

Beslut

Frågan om hedersdoktorer 2009 bordläggs.

 

 

§ 58     Riktlinjer och ansökningsblankett för fakultetsansökningar avseende budgetåret 2010

Nämnden diskuterar förelagt förslag till riktlinjer och ansökningsblankett för ansökningar.

 

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa riktlinjer och ansökningsblankett för fakultetsansökningar avseende budgetåret 2010.

 

 

§ 59     Höstens mötestider

Nämnden har förelagts förslag till mötestider för hösten 2009.

 

 

Beslut

Nämnden beslutar att fastslå nedanstående mötestider för hösten 2009.

 

Torsdagen den 3 september i Ronneby.

Tisdagen den 15 september i Karlskrona.

Måndagen den 26 oktober i Ronneby.

Måndagen den 7 december i Karlskrona.

 

  

§ 60 Övrigt

 

Inga övriga frågor.

 

 

§ 61     Till nästa möte

Till sammanträdet den 3 september i Ronneby planeras följande ärenden:

-         Ansökningar om medel från sektionerna/centrumbildningar

-         Allmän studieplan i Utveckling av digitala spel

-         Forskarutbildningsämnen med anledning av prop 2008/09:134

 

 

§ 62     Avslut

Pro dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 17:45.

 

 

Bilagor

-         Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2010

-         Ansökan om forskningsmedel Sektionen för / Centrumbildningen XXX

 

 

 

 

 

Ulrika Nilsson                          Anders Hederstierna

sekreterare                              ordförande                         

 

 

 

 

 

 

Paul Davidsson

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela