Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämden

Tid: Fredagen den 23 maj 2003 kl 9.00-12.00.

Plats: Piren, Karlshamn

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Gustafsson, ledamot

 

Maria Larsson, ledamot

 

Inger Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

 

Ingvar Claesson, ledamot

 

Arne Nilsson, ledamot (frånvarande §§ 31-35)

 

Lena Trojer, ledamot

Övriga

Pelle Ehn, forskarutbildningen i interaktionsdesign (adjungerad § 39)

 

Bo Helgesson (adjungerad § 39)

 

Madeleine Söderberg, sekreterare

FRÅNVARANDE:

 

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

 

Anders Hederstierna, ledamot

 

Jane Mattisson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 31

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 32

Föredragningslistan fastställs med tillägg av Mötesdatum för hösten 2003.

Efter mötets slut kommer ledamöterna diskutera organisationsförslaget och ett eventuellt remissvar från Fakultetsnämnden.

   
   

Val av justerare

§ 33

Inger Pettersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 34

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

   
   

Dekanus delegationsbeslut

§ 35

Beslut om antagning av forskarstuderande och utseende av handledare och examinator, DF001/03 och DF002/03, anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Kort information

Anmälan om licentiatseminarium

§ 36

Ingvar Claesson har anmält licentiatseminarium för Ronnie Gustafsson och Nils Westerlund, se bilaga 1 och 2.

Lars Emmelin har anmält licentiatseminarium för Tuomas Vuorio, se bilaga 3.

   
   

Forskningsstrategi för BTH

§ 37

Fakultetsnämnden diskuterar det fortsatta arbetet med en forskningsstrategi för BTH. Rektor har gjort ett tillägg till uppdraget att utveckla en forskningsstrategi. Fakultetsnämnden ska tillsammans med Grundutbildningsnämnden ta fram en policy för rekrytering av lärare/forskare. Se rektorsbeslut R061/03.

   
   

Kriterier för att avbryta forskarstudier, principdiskussion

§ 38

Lars Lundberg tar upp frågan om vilka riktlinjer som ska gälla vid indragning av doktorands resurser. I högskoleförordningen anges att ”Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, skall fakultetsnämnden besluta att doktoranden inte längre skall ha rätt till handledning och andra resurser för forskarutbildningen”. Nämnden anser att en policy bör tas fram, i tillägg till högskoleförordningen. Policyn ska innehålla följande punkter:

· Handledaren har till uppgift att stämma av doktorandens resultat mot studieplanen och uppmärksamma denne på när problem uppstår. Studieplanen är därför ett viktigt dokument.

· Beslut om indragning av resurser ska föregås av minst två formella möten mellan doktorand, handledare, doktorandens ombud (om doktoranden så önskar) och prefekt (eller annan person som inte är handledare men ändå insatt i doktorandens arbete). Syftet med mötena är att gå igenom och eventuellt revidera studieplanen och föra in tydliga, kortsiktiga delmål.

· Mellan mötena ska minst sex månader ha förflutit. Beslut om indragning av resurser bör inte tas tidigare än sex månader efter det sista mötet.

· Studieplan och möten ska dokumenteras skriftligen.

· Doktoranden har rätt att utse ett ombud att föra dennes talan.

Fakultetsnämnden uppdrar åt Madeleine Söderberg att göra ett förslag till policy utgående från punkterna ovan och nämndens diskussion.

   
   

Forskarutbildningen i interaktionsdesign

§ 39

Pelle Ehn berättar om forskarutbildningen i interaktionsdesign som bedrivs som ett samarbete mellan Malmö Högskola och BTH.

   
   

Krav på forskarhandledarutbildning för docenttjänst

§ 40

Forskarhandledarutbildningen genomförs för första gången i år. Kursen liknar till stora delar det som kallas docentkurs vid andra universitet och högskolor. Fakultetsnämnden diskuterar om kursen borde vara ett krav för att antas som docent vid BTH. Nämnden beslutar att forskarhandledarutbildningen, eller motsvarande kurs från annat lärosäte, ska utgöra ett krav för antagning till docenttjänst.

   
   

Ämnen för docenttjänst

§ 41

Nämnden diskuterar vilka riktlinjer som ska gälla för ämnen/inriktningar vid utnämning av docenter vid BTH. Nämnden anser att det bör finnas minst en professor med samma ämne/inriktning i Sverige.

Ämne för claes hedbergs docentur

Claes Hedberg genomförde sin docentföreläsning 2003-04-25. Examinator var Ingvar Claesson. På förslag från Ingvar Claesson fastslår Fakultetsnämnden att ämnet för Claes Hedbergs docentur ska vara akustik.

   
   

Mötesdatum hösten 2003

§ 42

Under hösten 2003 sammanträder Fakultetsnämnden följande dagar:

· Onsdag 20 augusti, Karlskrona

· Fredag 10 oktober, Ronneby

· Fredag 28 november, Karlshamn

Tiden är 9-12 för alla tre mötena.

   
   

Direktiv för forskningsansökningar 2004

§ 43

Lars Lundberg redogör för de ändringar som gjorts i direktiven för forskningsansökningar 2004.

Nämnden diskuterar på vilket sätt tematiska satsningar kan lyftas fram i ansökningarna. Vidare diskuteras kriterier för excellens inom forskningen då detta varierar mellan olika ämnen. Nämnden kom fram till att antal avlagda licentiat- och doktorsexamina kan fungera som ett mått på excellens.

Lars Lundberg får i uppdrag att göra ett tillägg om att satsningar där flera ämnen ingår bör lyftas fram i ansökningarna. Direktiven skickas sedan ut till institutionerna.

   
   

Docentansökan, Yvonne Dittrich

§ 44

Baserat på ansökningshandlingarna och de sakkunnigutlåtanden som inkommit, beslutar Fakultetsnämnden att stödja Yvonne Dittrichs docentansökan. Därmed skall en docentföreläsning hållas. Arne Nilsson utses till examinator. Arne Nilsson får i uppdrag att tillsammans med Yvonne Dittrich planera docentföreläsningen.

   
   

Forskarhandledarutbildning, fortsatt verksamhet

§ 45

Lena Trojer berättar kort om planeringen för nästa omgång av handledarkursen. Årets kurs har dock inte utvärderats än. Fakultetsnämnden ger Lena Trojer i uppgift att undersöka hur stort behovet är av att starta kursen igen till hösten 2003 eller alternativt våren 2004.

   
   

Övrigt

Rekrytering av personal till ima

§ 46

Göran Broman berättar om pågående rekrytering av personal till institutionen för Maskinteknik.

   
   

Nästa möte

§ 47

Nästa sammanträde hålls 20 augusti i Karlskrona.

På dagordningen för nästa möte finns bland annat Halvårsbokslutet, Forskningsstrategin och Kriterier för indragning av doktorands resurser.

   

Vid protokollet

_______________________________

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________ _______________________________

Lars Lundberg

Inger Pettersson

Ordförande

Justerare

Protokoll

ProtokollFAK030523.pdf

Bilaga 1 och 2 - Anmälan om licentiatseminarium för Ronnie Gustafsson och Nils Westerlund

bil1o2 anmalan lic RGS NWE.pdf

Bilaga 3 - Anmälan om licentiatseminarium för Tomas Vuorio

bil3 anmalan lic TVU.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela