Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2010-05-25, kl. 09:30-12:00

Plats: Seminarierum ITS, Soft Center, Ronneby

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg, närvarande §§ 43-59, 62-64

Paul Davidsson

Sara Eriksén, närvarande §§ 47-64

Anders Hederstierna, prodekanus

Jan-Evert Nilsson, närvarande §§ 47-64

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Olle Hilborn

Daniel Palm

Övriga:

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman och Vanja Lindberg

 

§ 43               Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Där ingen annan anges är ordförande föredragande.

 

§ 44               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av två övriga ärenden.

 

§ 45               Val av justerare

Christel Borg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 46               Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2010-04-14 godkänns och läggs till handlingarna.

 

§ 47               Dekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§ 48               Information från dekanus

Dekanus ger en lägesrapport avseende KK-miljön ProVision samt informerar om förändringar av de externa ledamöterna i styrelsen för BTH för perioden 2010-05-01 - - 2013-04-30: Anna-Lena Cederström och Eva Lindqvist ersätter Kalle Sandström och Madeleine Ceasar.

 

§ 49               Information från LFN

Paul Davidsson informerar om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden (LFN). Nämnden diskuterar.

 

§ 50               Information från doktorandsektionen

Anton Borg informerar om pågående arbete i doktorandsektionen:

  • Doktorandportal under utarbetande.
  • Nyval av doktorandrepresentanter genomförs den 11 juni.

 

§ 51               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Planeringssekreteraren föredrar då koordinator anmält förhinder att närvara. Startpaket för nyantagna doktorander vid BTH respektive Doktorandportal är under utarbetande men slutförslag får invänta utfall av budgetdiskussioner.

 

§ 52               FAK:s internbudget 2010, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljning av FAK:s internbudget. Dekanus sammanfattar. Planeringssekreteraren får i uppdrag att följa upp nämndens frågor avseende verksamhetskonto för webbadministratör respektive Koordinator utbildning på FO-nivå.

 

§ 53               FAK:s strategiska satsning, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljning av konto för FAK:s strategiska satsning. Utöver kontouppföljning vill nämnden ha redovisat författare, tidskrift och information om dess impact factor samt datum för när nämnden beviljade medel. Dekanus poängterar angående publicering i ISI-tidskrift, att rekvirering kan ske först EFTER publicering.

 

§ 54               Docentansökan för icke anställda vid BTH

Dekanus ger bakgrunden till ärendet. Nämnden diskuterar och dekanus sammanfattar nämndens ställningstagande: För att komma på fråga att ansöka om en docentur vid BTH utan att vara anställd vid BTH, krävs en stark och varaktig anknytning till BTH.

 

§ 55               Revidering av Regler vid licentiatseminarium

Nämnden har förelagts Regler för Licentiatseminarium. Nämnden diskuterar och fastslår att sista dag för revidering av manus för licentatuppsats bör vara tre veckor före licentiatseminariet. Mediaformatet avseende denna spikning bör formuleras i fakultetsnämndens regler. Nämnden ger planeringssekreteraren i uppdrag att tillsammans med fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå revidera Regler vid licentiatseminarium samt Regler vid disputation.

 

§ 56               Allmän studieplan Matematik med tillämpningar

Till nämnden har inkommit ett förslag till reviderad allmän studieplan för Matematik med tillämpningar. Nämnden diskuterar och fastslår att sista meningen under stycket Ämnesområde bör ha följande lydelse: ”Forskningen är en del av BTH:s satsning på tillämpad IT.”

Dekanus föreslår att den allmänna studieplanen fastställs med förbehåll att företrädare för ämnet reviderar studieplanen enligt nämndens förslag.

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget och fastställer den allmänna studieplanen för Matematik med tillämpningar.

 

§ 57               Hedersdoktor vid BTH 2010

Fakultetsnämnden har möjlighet att utse hedersdoktorer och inbjöd i april anställda att inkomma med förslag till hedersdoktor för år 2010. Tre förslag har inkommit vilka föreläggs nämnden. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att formellt beslut fattas vid nästa sammanträde i nämnden.

Beslut

Ärendet bordläggs.

 

§ 58               Akademisk högtid 2010. Utseende av promotor/promotorer för promovendi och hedersdoktor

Nämnden har att utse promotor för promovendi och hedersdoktor inför årets akademiska högtid. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att Sara Eriksén utses till promotor.

Beslut

Sara Eriksén utses till promotor för promovendi respektive hedersdoktor vid akademisk högtid 2010.

 

 

§ 59 Övrigt, ärende 1(2).

Christel Borg föredrar ärendet. I Sverige pågår en diskussion om huvudområde för sjuksköterskeutbildningar. Huvudområdet Vårdvetenskap har nyligen föreslagits ändras till Omvårdnad för utbildning på grundnivå. Christel Borg efterfrågar nämndens synpunkter

1)      avseende om en av BTH:s professorer retroaktivt kan få ändrat sin titel från professor i Vårdvetenskap till professor i Omvårdnad.

2)      huruvida G. Holst i sin till nämnden förelagda docentansökan bör föreslås ändra ämne från Vårdvetenskap till Omvårdnad.

Nämnden diskuterar och fastslår att gällande inriktning för professur samt ämne för docentansökan bör kvarstå.

 

§ 60               Docentansökan G Holst

Christel Borg anmäler jäv och lämnar rummet. Göran Holst, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i vårdvetenskap vid BTH. Nämnden fastslår att ämnet för ansökan fortsatt bör vara vårdvetenskap. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att tillsammans med sektionschef och i samråd med professorskompetens föreslå sakkunniga.

 

§ 61               Docentansökan M Rennemark

Mikael Rennemark, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i folkhälsovetenskap vid BTH. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att han får i uppdrag att kontakta M Rennemark med anledning av nämndens frågor.

Beslut

Ärendet bordläggs. Nämnden ger dekanus i uppdrag att kontakta sökande.

 

§ 62               Övrigt, ärende 2(2).

Sara Eriksén tar upp diskussion om pågående internationaliseringsarbete vid BTH vilket främst är kopplat till grund- och avancerad nivå. Nämndens slutsats är att fakultetsnämnden bör bereda frågan i samband med kommande budgetdiskussioner.

§ 63               Till nästa möte

Inför nästa sammanträde i nämnden planeras följande ärenden:

  • Budget
  • Docentansökan i Folkhälsovetenskap
  • Hedersdoktor vid BTH 2010

 

§ 64               Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl 12.

 

 

Justeras:

Christel Borg                                                                                                              Ingvar Claesson

                                                                                                                                   ordförande

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela