Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid:               Torsdagen den 8:e september 2011 kl. 09:00–14:25

Plats:             Rum J 4228 (Utsikten), Karlskrona

 

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Jürgen Börstler

Håkan Grahn, dekanus

Claes Hedberg, prodekanus

Erik Lindström

Claes Wohlin

 

Företrädare för de studerande:

Efraim Laksman

Nils Forsman

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Vanja Lindberg, företrädare för verksamheten

 

 

 

§ 79               Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Nils Forsman och Efraim Laksman välkomnades som nya företrädare för de studerande.

 

 

§ 80               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg: punkt 7 utgår på dagordningen.

 

 

§ 81               Val av justerare

Nils Forsman valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

 

 

§ 82               Föregående mötes protokoll samt protokoll från per capsulam-beslut

 

Protokollen förklarades justerade och lades till handlingarna med följande kommentarer:

§58 Claes Wohlin kommer inte att ingå i arbetsgruppen som ska arbeta med fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag.

§ 65 K Ådahls disputationsdatum har flyttats fram. Dekanus gjorde en lägesbeskrivning.

 

 

§ 83               Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna (inga beslut från prodekanus förelåg) med följande tillägg: DF038/11; doktoranden avser inte att påbörja sin utbildning vid BTH, utan har påbörjat vid LNU. Claes Hedberg ska kontakta doktoranden och be denna att avanmäla sig från BTH.

 

 

§ 84               Information från dekanus

Dekanus informerade om:

-          Utbildningsminister Jan Björklund var på besök på BTH den 7 september.

 

-          FLUS-utbildning. BTH har sex platser till förfogande. Sektionerna har lämnat förslag på kandidater. Dekanus ska begära in kursutvärderingar från tidigare kursomgångar.

 

-          Budgetarbetet pågår på BTH. Den 20 september ska budgetdirektiv (inkl. interna takbelopp) gå ut till sektionerna. Den 15 november ska budgeten i sin helhet vara klar.

 

-          Under sommaren har det varit strategimöten för högskoleledningen och styrelsen. Mest fokus har det varit på grundutbildningen. Arbete med ny forsknings- och utbildningsstrategi för 2013 och framåt kommer att göras under nästa år.

 

-          Under sommaren har Vetenskapsrådet (VR) initierat att göra en översyn av vårdforskningen i landet. Den 5 oktober kommer representanter från VR till BTH och HAL för att göra en intervju. Fortsatt arbete och dokumentation pågår under hösten.

 

-          Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) håller på att ta fram en strategi för 2012–2017. Inbjudan om att komma in med kommentarer har skickats till BTH som även har svarat.

 

-          Arbetsgrupp kring ett av uppdragen i verksamhetsuppdraget (se protokoll 2011-06-01, § 58). Claes Wohlin tackar nej till att ingå i den här gruppen. Erik Lindström tackar ja till att ingå. Arbetsgruppen består nu av Claes Hedberg, Håkan Grahn och Erik Lindström. Doktorandrepresentanten, Efraim Laksman, tackade nej till att deltaga. Nämnden kommer att ha denna punkt stående på kommande dagordningar.

 

 

§ 85               Information från doktorandsektionen

Efraim Laksman informerade. En ny styrelse bildades innan sommaren varför det inte har hunnits att arbeta något.

 

 

 86                 Information från Lärarförslagsnämnden

Ordföranden i Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden.

 

 

§ 87               Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget

Dekanus informerade. Ersättningen till ledamöter som har särskilt uppdrag eller uppdrag i nämnd har justerats, se R105/11 (130-0668-2011). Uppföljningen lades till handlingarna.

 

 

§ 88               Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning

Dekanus informerade. Fakultetsnämnden har hittills delat ut något mer än hälften av strategiska satsningen till ISI-publikationer.

 

 

§ 89               Standard för svensk indelning av forskningsämnen. Kodning av forskarutbildningsämnen vid BTH

Dekanus informerade. Nämnden diskuterade.

 

 

§ 90               Inför strategiska projekt 2012              

Föredrogs av Dekanus. Nämnden önskar framföra att de viktigaste strategiska projekten 2012 är: strategiska rekryteringar samt meriteringsprogram och då främst till docent. Vidare diskuterade nämnden frågan om medfinansiering av projekt. Nämnden anser att medfinansiering av projekt ska hanteras på sektionsnivå.

 

 

§ 91               Docentansökan P Eisele  

Dekanus informerade om ärendet. Dekanus har uppmanat Eisele att inkomma med en komplett ansökan för att Nämnden ska kunna behandla ärendet.

 

 

§ 92               Fastställande av reviderad mall för individuell studieplan

Claes Hedberg föredrog förslag till reviderad mall för individuell studieplan. Nämnden diskuterade.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa mall för individuell studieplan med bilaga med redaktionella ändringar. Denna studieplan ska uppdateras årligen.

 

 

§ 93               Lägsta ekonomiska nivå för att bli antagen till forskarnivå och andel stipendiedoktorander

Dekanus informerade om förelagt underlag. Nämnden diskuterade.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt om en lägsta ekonomiska nivå vid antagning av en doktorand. Den lägsta ekonomiska nivån ska vara i nivå med utbildningsbidrag (f.n. 15 500 kr/mån) minus skatt (i Karlskrona kommun), vilket blir f.n. 12 245 kr/mån. Beslutet gäller kommande antagningar från och med 2011-09-08.

 

 

§ 94               Hedersdoktor 2011

Dekanus föredrog. Akademisk högtid för BTH äger rum i oktober. Fakultetsnämnden har möjlighet att utse hedersdoktorer. Till nämnden har inkommit fyra förslag till Hedersdoktor 2011, nämnden diskuterade.

 

Motivering till huvudförslagen till hedersdoktorer har förelagts nämnden. Dekanus föreslog nämnden att i enlighet med huvudförslaget att utse Dr. Jeanette Blomberg till hedersdoktor vid BTH 2011.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att utse Dr. Jeanette Blomberg till hedersdoktor vid BTH 2011.

 

Beslutet justeras omedelbart.

 

 

§ 95               Docentansökan C Fagerström

Claes Wohlin och Johan Berglund anmälde jäv och lämnade rummet. Dekanus föredrog. Cecilia Fagerström har ansökt om oavlönad docentur i vårdvetenskap vid BTH. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att C Fagerström utnämns till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning för vilken Dekanus föreslås som examinator.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att utse Cecilia Fagerström till oavlönad docent i vårdvetenskap under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Håkan Grahn utsågs till examinator för docentföreläsningen och fick i uppdrag att kontakta Cecilia Fagerström.

 

 

§ 96               Docentansökan P Okidi Lating

Dekanus föredrog. Peter Okidi Lating har ansökt om oavlönad docentur i Teknovetenskapliga studier vid BTH. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att avslå P Okidi Latings ansökan om att utses till oavlönad docent eftersom den vetenskapliga produktionen inte är av den kvantitet och den kvalitet som krävs vid BTH samt att självständigheten är oklar.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att avslå ansökan för Peter Okidi Lating om att bli oavlönad docent.

 

 

§ 97               Grafisk mall för doktorsavhandlingar respektive licentiatuppsatser

Dekanus presenterade underlaget för nämnden. Nämnden diskuterade.

Namnet på den som disputerar bör vara större font.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att insidan ska vara i enlighet med förslaget. Utsidan beslöts vara med vit text, men att fonten på författaren ska vara i paritet med fontstorleken på titeln.

 

 

§ 98               Ansökan om förlängd doktorandtid V. Viet

Dekanus presenterade ärendet. Nämnden diskuterade.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att tillstyrka ansökan om förlängning av doktorandtid, två månader, för Viet. Nämnden ser dock allvarligt på sektionens tillämpning av att fördela undervisningstid på ett icke föredömligt sätt som sammanfaller med slutförandet av avhandlingsarbetet och disputation.

 

 

 

§ 99               Anslaget till BTH budgetår 2012. Förslag till fördelning

En arbetsgrupp har berett ärendet och tagit fram ett förslag på fördelning. Dekanus föredrog förslaget. Nämnden diskuterade. Preliminärt anslag från Utbildningsdepartementet är 81,4 Mkr. År 2011 avsattes 5 Mkr till högskolestrategiska projekt från fakultetsanslaget. Under antagande att årets avsättning blir detsamma som föregående år gör detta att Fakultetsnämnden har 76,4 Mkr att fördela för 2012. Dessa har fördelats enligt följande principer:

  • 2,4 Mkr för strategiska satsningar av FAK.
  • 65 Mkr i proportion till fördelningen 2011 (med hänsyn tagna till personalomflyttningar).
  • 5 Mkr i proportion till externa anslag de senaste fyra åren.
  • 2 Mkr i proportion till doktorsavhandlingar de senaste fyra åren.
  • 2 Mkr i proportion till konferens- och tidsskriftspublikationer i ISI-databasen de senaste fyra åren.

 

Detta resulterar i nedanstående förslag:

 

                                Total tilldelning 2012                             

COM                                                                 28,00                                                                                                            

ING                                                                    23,32

DSN                                                                   11,09                                                                                                                                     

HAL                                                                    5,47                                                                                       

MAM                                                                   6,12                                                                 

FAK-strategiskt                                                 2,40                                                                               

Totalt                                                                  76,40                                                                                                                                  

 

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt i enlighet med det förslag som arbetsgruppen har lagt. Om Fakultetsnämnden erhåller mer eller mindre medel fördelas det proportionerligt.

 

 

§ 100             Möjlighet att ansöka om examensrättigheter på forskarnivå inom nya områden för forskning vid BTH            

 

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att inte lämna in någon ny ansökan om examensrättigheter inom nya områden för forskning vid BTH.

 

 

§ 101             Övrigt

Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 14:25.

 

 

 

 

Bilagor:

-          Individuell studieplan med bilaga.

-          Grafisk mall för doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.

 

 

Justeras:

 

 

Nils Forsman                                                                                        Håkan Grahn

                                                                                                              ordförande

                       

 

Ulrika Nilsson

sekreterare

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela