Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämden

2003-01-22

Tid: Onsdagen den 22 januari 2003 kl 13.15-16.00.

Plats: Stora konferensrummet, Institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Lars-Olof Larsson, ledamot

 

Maria Larsson, ledamot

 

Inger Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

 

Göran Broman, ledamot

 

Ingvar Claesson, ledamot

 

Anders Hederstierna, ledamot

 

Jane Mattisson, ledamot

 

Arne Nilsson, ledamot

Övriga

Paul Davidsson, studierektor för forskarutbildningen

 

Madeleine Söderberg, sekreterare

FRÅNVARANDE:

 

Företrädare för verksamheten

Lena Trojer, ledamot

 

 

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar mötet, hälsar välkommen och välkomnar speciellt den nya ledamoten Anders Hederstierna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställs med tillägg av Editorial Board för publicering vid BTH och adjungerade ledamöter i Fakultetsnämnden under punkten övrigt.

   
   

Val av justerare

§ 3

Jane Mattisson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 4

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Dekanus delegationsbeslut

§ 5

Beslut om antagning av forskarstuderande och utseende av handledare och examinator, DF115/02, DF117/02, DF118/02, DF119/02, DF120/02, DF121/02 och DF122/02, anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om fullmakt att teckna interna omföringar och fakturor, DF116/02, anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Kort information

Anmälan om licentiatseminarium

Anmälan om disputation

§ 6

En anmälan om licentiatseminarium för Annelie Ekelin vid IAM har inkommit. Seminariet äger rum 27 januari. Nämnden påpekar att uppgift saknas om var uppsatsen finns tillgänglig.

En anmälan om disputation för Tomas Sokoler vid IAM har inkommit. Ärendet bordläggs på grund av att nödvändiga uppgifter för fastställande av betygsnämnd och opponent saknas.

   
   

IVAs utmärkelsetecken

§ 7

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) efterlyser förslag på kandidater till akademiens utmärkelsetecken. Fakultetsnämnden har inga förslag på personer och uppdrar åt Lars Lundberg att gå igenom eventuella förslag som inkommer innan förslagstiden går ut 31 januari.

   
   

Policy vid handledning av externa doktorander

§ 8

Lars Lundberg undrar hur nämnden ställer sig till att personal vid BTH handleder och examinerar doktorander som finansieras av andra högskolor. Fakultetsnämnden ser positivt på företeelsen men lämnar det upp till handledaren eller examinatorn att avgöra om han/hon vill och har möjlighet att ta på sig den här typen av uppgifter.

   
   

Pedagogisk utbildning för doktorander

§ 9

I förordningen om ändring i högskoleförordningen SFS 2002:761, utfärdad 2002-10-10, står att ”Doktorander som undervisar inom grundutbildningen skall ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper”. Denna del av förordningen träder i kraft 2003-07-01.

Med anledning av detta beslutar Fakultetsnämnden att doktorander ska ha rätt att tillgodoräkna sig upp till 5 poäng pedagogik inom sina doktorsstudier.

Högskolan uppmanas att införa en sådan kurs i utbudet.

Vidare ska samtliga prefekter informeras om förändringen.

   
   

Direktiv för forskningsansökningar 2004

§ 10

Nämnden diskuterar vad som bör ligga till grund för fördelningen av fakultetsanslag nästa år.

Till nästa möte får Lars Lundberg och Ingvar Claesson i uppdrag att se över instruktionerna och vad som behöver förtydligas samt fundera över nya grepp.

   
   

Delegation till Lärarförslagsnämnde­n

§ 11

Enligt BTHs organisationsplan har Fakultetsnämnden och Grundutbildningsnämnden i samverkan "ett övergripande ansvar för anställning av lärare samt befordran av lärare till lektor eller professor vid BTH". Mandatet är reglerat i BTHs beslutsordning.

Nämnderna har gemensamt inrättat en Lärarförslagsnämnd som på delegation ska hantera anställnings- och befordringsärende rörande lärare. Det har emellertid inte funnits ett samlat dokument över delegationen från Fakultetsnämnden och Grundutbildningsnämnden till Lärarförslagsnämnden.

Lars Lundberg föredrog förslaget till delegation till Lärarförslagsnämnden, vilket godkänts av Grundutbildningsnämnden. Nämnden beslutade att anta den föreslagna delegationen med tillägget att även minst en studeranderepresentant måste vara närvarande för att Lärarförslagsnämnden ska vara beslutsmässig. Se bilaga 1.

Delegationen är giltig när det nya förslaget även antagits av Grundutbildningsnämnden.

   
   

Representant Polenåret

§ 12

Rektor har bett Fakultetsnämnden att utse en representant till BTHs arbetsgrupp för Polenåret (R 142/02). Nämnden utser Lena Trojer som representant för FAK.

   
   

Forskningsbudget 2003

§ 13

I budgeten finns 4 650 kkr av fakultetsanslagen avsatt i en strategisk fond. Fakultetsnämnden beslutar att fördela 4 316 000 av dessa medel enligt följande:

IAM 434 000 kr

IAM/IHS 315 000kr

IEM 161 000 kr

IEM/IHS 70 000 kr

IFP 175 000 kr

CTUP 77 000 kr

IHN matte 88 000 kr

IHN vård 357 000 kr

IMA 350 000 kr

IPD 1 015 000 kr

ITS 1 064 000 kr

CES 70 000 kr

IEM har möjlighet att rekvirera ytterligare 35 000 kr under förutsättning att en person med professorskompetens inom telekomekonomi rekryteras.

IMA har möjlighet att rekvirera ytterligare 35 000 kr under förutsättning att Mikael Jonsson eller motsvarande person med professorskompetens rekryteras.

ITS har möjlighet att rekvirera ytterligare 70 000 kr under förutsättning att Hans-Jürgen Zepernik eller motsvarande person med professorskompetens rekryteras.

   
   

Tangoarenor

§ 14

Klas Hallqvist berättar om arenan WI.SE. Projekten inom arenorna har ofta krav på snabba resultat och skiljer sig på så sätt från den traditionella forskningen. Lars Lundberg får i uppdrag att kontakta enheten för externa relationer angående hur informationen om möjligheter för forskare att delta i arenor sprids.

   
   

Övrigt

Editorial board för publicering vid bth

Adjungerade ledamöter i fakultetsnämnden

§ 15

The Editorial Board har till uppgift att granska rapporter som publiceras vid BTH, i syfte att förhindra missbruk av bibliotekets resurser. Gruppen består av Danuta Fjellestad, Arne Nilsson och Ove Pettersson. Fakultetsnämnden ser inget hinder i att andra än ledamöter i nämnden ingår i the Editorial Board.

Fakultetsnämnden beslutar att hädanefter endast adjungera personer för specifika ärenden.

   
   

Nästa möte

§ 16

Nästa möte hålls 14 mars i Karlskrona.

   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________ _______________________________

Lars Lundberg

Jane Mattisson

Ordförande

Justerare

Protokoll

ProtokollFAK030122.pdf

Bilaga 1 - Förslag till delegation till Lärarförslagsnämnden

bilaga 1 Delegation LFN.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela