Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

fak-protokoll-2007-01-29 - 30.pdf

Tid: 2007-01-29 - 2007-01-30, internat. Start måndag kl. 9.30, avslut tisdag kl. 14.15

Plats: Guö Värdshus, Karlshamn

Närvarande:

Ordförande Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Jenny Lundberg, ledamot

Andreas Jacobsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Vanja Lindberg, ledamot

Louise Stjernberg, ledamot

Mats Walter, ledamot

 

Övriga

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Ewy Olander, närvarande § 13

Stefan Johansson, närvarande § 13

Michael Mattsson, närvarande § 13

Henric Johnsson, närvarande § 13

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Martin Bagge, ledamot

Företrädare för verksamheten

Christel Borg, ledamot

Sammanträdet öppnas § 1

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 2

Följande ärenden läggs till agendan:

- Utseende av suppleant i Lärarförslagsnämnden

- Utbildning av handledare; tillgodoräknande från andra lärosäten

- Docentansökan

- Mötestider i fakultetsnämnden 2007

Föredragningslistan fastställs.

Val av justerare § 3

Vanja Lindberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

Föregående mötes protokoll § 4

Protokoll från nämndens sammanträde 2006-11-29 godkänns och läggs till handlingarna.

 

 

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 5

Dekanus delegationsbeslut läggs till handlingarna. Det finns inga beslut per capsulam.

 

Information § 6

- Två disputationer anmäls;

Patrik Berander disputerar den 30 mars 2007 i ämnet programvaruteknik.

Lars-Ola Damm disputerar den 4 maj 2007 i ämnet programvaruteknik.

- Anders Hederstierna informerar om regeringens kommande forskningsproposition 2008.

 

Information från lfn

§ 7

Paul Davidsson informerar om ärenden i Lärarförslagsnämnden (LFN).

Information från doktorandsektionen

§ 8

Jenny Lundberg informerar om arbetet i doktorandsektionen. Doktorandorganisationerna vid Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet föreslår att en projektgrupp för forskarutbildningsfrågor bildas. Doktorandorganisationerna föreslår även inrättandet av ett inom Akademi sydost gemensamt doktorandombud. Fakultetsnämnden diskuterar kring fortsatt hantering av doktorandombud gemensamt inom Akademi sydost.

Information från kvalitétsgruppen § 9

Anders Hederstierna informerar om den kvalitetsgrupp vid Blekinge Tekniska Högskola vilken bildades hösten 2006. Rektor är sammankallande och i kvalitetsgruppen ingår företrädare för såväl studenterna, fakultetsnämnd som grundutbildningsnämnd. Ett mål för gruppens arbete är att ta fram ett kvalitetssystem för BTH under våren 2007.

Anders Hederstierna informerar vidare om Högskoleverkets rapport Nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007-2012. Högskoleverket presenterar i rapporten ett nytt kvalitetssäkringssystem där fokus flyttas från ämnes- och programutvärderingar till resultat och effekter av lärosätenas kvalitetssystem.

 

Utseende av representant i fakultetsnämndens kvalitetsgrupp

§10

Till följd av entledigande från fakultetsnämnden under hösten ska ny representant i fakultetsnämndens kvalitetsgrupp utses. Dekanus Ingvar Claesson föreslås ingå i gruppen. Fakultetsnämnden beslutar utse Ingvar Claesson till att ingå i fakultetsnämndens kvalitetsgrupp.

Studierektorstjänst

§ 11

Ett förslag till arbetsbeskrivning för studierektor för forskarutbildningen har i kallelsen förelagts nämnden. Nämnden diskuterar förslaget. Dekanus föreslår att förslag till arbetsbeskrivning utformas inom kvalitetsgruppen. Nämnden beslutar uppdra åt fakultetsnämndens kvalitetsgrupp att formulera ett nytt förslag till arbetsbeskrivning inför nästa sammanträde i nämnden.

Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2006

§ 12

Fakultetsnämnden föreläggs nämndens interna budgetuppföljning för 2006 samt intern budget avseende budgetåret 2007, fastställd i enlighet med beslut i fakultetsnämnden den 29 november. Nämnden diskuterar intern budget och beslutar om följande revidering: Till följd av nytt rektorsbeslut om höjd ersättning till ordföranden i lärarförslagsnämnden beslutar fakultetsnämnden flytta 100 tkr från ”Övriga samkostnader” till posten ”LFN ersättning ordförande” (bilaga). Nämnden önskar fortsättningsvis att uppföljning av nämndens interna budget utgör stående punkt på agendan.

Återrapportering av strategiska medel §13

Till nämnden har inbjudits representanter för de projekt vilka tilldelades strategiska medel (ur anslaget till vetenskapsområden) budgetåret 2006. Återrapporteringar sker enligt följande:

29 januari:

Ewy Olander: Utveckling av H-IKT –forskning för morgondagens hälsoinformation, hälsokommunikation och hälsovägledning på hälsotorg.

Stefan Johansson: Strategisk satsning på forskning i utveckling av digitala spel.

Göran Broman: Strategisk uppväxling för ny KKS-profil vid BTH.

Anders Hederstierna: Industriell ekonomi respektive Strategi, IT och kompetens.

Michael Mattsson: Programvaruteknik och Ekonomi/Management.

Mötet ajourneras till nästa dag

30 januari:

Henric Johnson: IT-säkerhet.

Utseende av suppleant i lfn § 14

Bakgrund

Till följd av entledigande från fakultetsnämnden under hösten behöver representant från fakultetsnämnden utses till suppleant i Lärarförslagsnämnden. Nämnden diskuterar ärendet. Louise Stjernberg föreslås som fakultetsnämndens suppleant i LFN.

Beslut

Nämnden beslutar utse fakultetsnämndsledamot Louise Stjernberg till suppleant i LFN. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Fördelning av medel ur fakultets-nämndens strategiska fond § 15

Till fakultetsnämnden har inkommit ansökningar om strategiska medel från den strategiska fonden (avsatta ur anslaget till vetenskapsområden). Nämnden diskuterar ansökningarna.

Mötet ajourneras för lunch.

Som grund för bedömningarna av ansökningarna utgörs riktlinjer vid ansökan från den strategiska fonden liksom tidigare i fakultetsnämnden fattade beslut. Värdet av den strategiska fonden är 2 524 tkr. Dekanus föreslår att 2 650 tkr fördelas som strategiska medel där tillskjutande medel tas från fakultetsnämndens interna budget, ”Övriga samkostnader”. Nämnden beslutar fördela 2 650 tkr i enlighet med förslaget.

Nämnden diskuterar vidare och fastställer nedanstående medelsfördelning för budgetåret 2007. Endast medel för budgetåret 2007 kan beviljas men fakultetsnämnden uttrycker nedanstående viljeinriktning avseende budgetåren 2008-2009.

Diarie-

Nummer

Projekt

Beviljade medel (tkr)

2007

Viljeinriktning fak

2008 2009

71-51

Professors-

program i Industriell Ekonomi och Organisation

500

800

800

71-52

Plug and Play Business

150

   

71-54

Planerings-

bidrag till medverkan i en europeisk projekt-

ansökan kring mobil e-hälsa

300

   

71-57

Eventuell medverkan i European Institute of Technology för Blekinge Tekniska Högskola

150

   

71-61

Tvärveten-

skaplig breddning av forskningen inom signal-

behandling

150

   

71-65

Fullföljande av KKS-profil/

kunskaps-

miljöansökan

700

700

 

71-67

Forskarskola i Matematik och modellering (Medel för doktorander)

400

800

800

71-70

Hälsoteknik som forsknings-

ämne vid BTH

300*

300*

 

Totalt:

 

2650

2600

1600

* Vid 2007 års utgång ska ansökan om nytt forskarutbildningsämne vid BTH vara sammanställd, vid 2008 års utgång ska målet vara att forskarutbildningsämnet är inrättat. Sektionen för Hälsa uppmanas att under samma period sondera möjligheterna till att motsvarande satsning görs avseende Hälsoteknik som grundutbildningsämne.

Övriga ärenden

Utbildning av handledare tillgodoräknande från andra lärosäten

§ 16

Louise Stjernberg önskar förtydligande från nämnden gällande utbildning av handledare inom forskning. Nämnden slår fast möjligheten att tillgodoräkna sig utbildning, motsvarande den som ges inom Akademi sydost benämnd FLUS (Forskarhandledarutbildning i Sydost), från andra lärosäten.

 

Docentansökan § 17

Till nämnden har inkommit en ansökan om att utses till docent inom det tekniska området vid BTH. Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att per delegation bereda ärendet vidare genom att kontakta chefen för sektionen för teknik samt professor Claes Wohlin, BTH, för utseende av sakkunniga.

 

 

Mötestider i fakultetsnämnden 2007

§ 18

Till vårens sedan tidigare fastslagna tider för sammanträden med fakultetsnämnden tillkommer ett möte den 30 maj tillsammans med övriga fakultetsnämnder inom Akademi sydost.

Fakultetsnämnden sammanträder följande tider 2007:

14 mars, Karlskrona

10 maj, Ronneby

30 maj, gemensamt inom Akademi sydost, Växjö

7 september, Karlskrona

25 oktober, Ronneby

26 november, Karlskrona

Bilagor:

- Intern budget Fakultetsnämnden, fastställd i enlighet med sammanträde i FAK 29 - 30 januari 2007.

FAK nämnden 2007 reviderad enligt 29-30 jan 2007.pdf

_______________________________

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Ingvar Claesson Vanja Lindberg

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela