KALLELSE

2002-01-15

Kallelse till sammanträde med blekingetekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Onsdagen 2002-01-23 0900.

Plats: Konferensrum Ankaret, Karlskrona

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta eller om Du deltar på telefon och i så fall på vilket nummer, till

Ing-Marie Billgren, telefon 0455-38 50 09, fax – 38 50 07 eller epost ing-marie.billgen@bth.se .

Förslag till föredragningslista vid ordinarie sammanträde

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll, (fakultets- och forskningsnämnd), bilaga 4

5

Dekanus delegationsbeslut

5.1

Utnämning av oavlönad docent (Mohammed) (D 073), bilaga 5.1

5.2

Utseende av biträdande handledare (åt B Carlsson) (D 075), bilaga 5.2

5.3

Utseende av biträdande handledare (åt S Johansson) (D 076), bilaga 5.3

5.4

Utseende av biträdande handledare (åt M Fredriksson) (D 077), bilaga 5.4

5.5

Utseende av biträdande handledare (åt C Rindebäck) (D 078), bilaga 5.5

5.6

Utseende av handledare och biträdande handledare ( åt M Svahnberg) (D 079), bilaga 5.6

5.7

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (L Henesey) (D 081), bilaga 5.7

5.8

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Z Yermeche) (D 082), bilaga 5.8

5.9

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (P Linde) (D 083), bilaga 5.9

6

Inkomna och avgående skrivelser, bilaga 6

7

Kort aktuell information

7.1

Information om läge för BTHs forskningsbudget 2002, bilaga 7.1

7.2

Sammanställning doktorander (PDV), bilaga 7.2

7.2

Disputation Berthel Sutter, IAM 2002-03-01

7.3

Lic Linus Pettersson ITS 2002-03-08

7.4

Besök från Högskolan i Kalmar

8

Diskussions- och beslutsärenden

8.1

Fakultetsnämndens fund raiser, bilaga 8.1

8.2

Ansökan om disputation från Per Olof Bengtsson. bilaga 8.2

8.3

Ansökningar från fakultetsnämndens strategiska reserv

- Ansökan från Sara Eriksén, bilaga 8.3.1

- Ansökan från Nail Ibragimov, bilaga 8.3.2

- Ansökan från IFP, bilaga 8.3.3

8.4

Val till lärarförslagsnämnden, bilaga 8.4

8.5

Blankett för anmälan av disputation, bilaga 8.5

8.6

Inrättande av strategiskt arbetsutskott

8.7

Mötestider under våren

9

Övrigt

10

Avslutning

Välkomna!

Lars Lundberg

Dekanus

Ing-Marie Billgren

E.u

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela