1

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden, blekinge tekniska högskola

Tid: Onsdagen 22 maj 2002

Plats: Konferensrum Ankaret, Karlskrona

Närva

Ordförande Lars Lundberg, professor

Ledamöter Lena Trojer, professor

Ingvar Claesson, professor

Jane Mattisson, universitetslektor

Göran Broman, professor

Kerstin Arnesson, universitetslektor

Håkan Åbrink, universitetslektor

Paul Davidsson, universitetslektor

Ronnie Gustafsson, studeranderepresentant

Jenny Nordgren, studeranderepresentant

Frånvarande: Arne Nilsson, professor

Ingrid Pettersson, studeranderepresentant

Ove Pettersson, vice rektor

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes med följande tillägg:

Punkt 8.10 Licentiatseminarium C Björkman

8.11 Justering av bestämmelser för disputation

8.12 Information från möte vid utbildningsdepartementet

Val av justeringsperson

§ 3

Ingvar Claesson väljes till justeringsperson.

Föregående mötes protokoll

§ 4

§ 4 i föregående protokoll kommer att tas upp under 8.5 vid dagens möte.

§ 8.3 beslut att inget speciellt ”adjungeringskontrakt” behövs eftersom individuella studieplanen bör kunna utgöra ett kontrakt, nämnden beslutar enl detta förslag.

§ 8.6 ingen ny information

§ 8.7 ny pkt dagens agenda, formuleringen uppdrag att annonsera efter en professor ändras till bör annonsera efter en professor.

§ 8.8 tas upp under punkt 8.3 vid dagens möte.

§ 9.1 lärarförslagsnämnden har haft konstituerande möte Arne Nilsson utsedd till ordförande.

Dekanus delegationsbeslut

§ 5

Dekanusbeslut D 090 anmäls, dock fel vad gäller handledare och bitr handledare, dekanus kommer att rätta upp detta.

Inkomna och avgående skrivelser

§ 6

Förteckningen anmäls och läggs till handlingarna. Ev önskemål om kopia på skrivelse anmäls till Ing-Marie Billgren.

Kort aktuell information

§ 7

7.1 Tjänst såsom planeringssekreterare är utannonserad.

Diskussions- och informationsärenden

§ 8

8.1 Dekanus ger information om budgetläget.

8.2 Dekanus lämnar information om arbetet i strategiska arbetsutskottet.

8.3 Fakultetsnämnden är ett beredande organ vad gäller fördelning av forskningsmedel beslut fattas av Högskolestyrelsen. Ansökningsinstruktion för 2003 bör tas fram av fakultetsnämnden. Samtliga ledamöter i fakultetsnämnden kommer att få kopia på förra årets instruktion, därefter yttrande till ordföranden inom två veckor. Lars Lundberg och Håkan Åbrink utgöra nämndens arbetsgrupp, andra ledamöter välkomna delta. Instruktionerna presenteras senast vid nästa möte.

8.4 och 8.5 handläggs såsom en fråga.

Lena Trojer redovisar för webbsidornas utseende idag och idéer hur dessa ev kan se ut i framtiden.

Nämnden beslutar att sidorna ska finnas på svenska och engelska, att en omarbetning av sidorna bör ske. Lena Trojer och Paul Davidsson arbetar vidare med detta.

Beslutet innebär att punkten 8.4 CV för forskare på nätet bordlägges tills vidare.

8.6 Kalle Bergman vid IHS har disputerat vid Lunds Universitet, historiska institutionen 2002-05-17.

8.7 2002-05-31 disputerar Stefan Johansson i Datalogi,

Titel på avhandling: On coordination in Multi-agent Systems.

8.8 Kari Rönkkö har genomfört licentitatseminarium 2002-05-17 i Programvaruteknik. Titel på uppsats: Software Practice from the Inside Ethnography Applied to Software Engineering.

8.9 Vice rektor Stefan Östholm informerar om Centrum för Elektronisk Säkerhet och dess verksamhet.

8.10 Licentiatseminarium genomförs 2002-06-14 av Christina Björkman (IAM). Uppsatsens titel: Challenging Canon: the Gender Question in Computer Science.

8.11 Paul Davidsson ska ta fram förslag till justeringar av disputationsrutinerna inför nästa möte.

8.12 Paul Davidsson lämnar information från möte vid utbildningsdepartementet ang uppföljning hur forskningsmedel nyttjas. Anvisningar hur detta ska anmälas inom BTH kommer att finnas i samband med instruktioner för forskningsmedel.

Beslutsärenden

§ 9

9.1 Framtagna rutiner för doktorandkurser antas av fakultetsnämnden.

Övrigt

9.2 En enig fakultetsnämnd är fortsatt positiv till forskarutbildning i industriell ekonomi, men ämnesföreträdare på plats eller ”på väg” innan inrättning av forskarämnet kan ske.

§ 10

Höstens möte i Fakultetsnämnden äger rum enl följande:

2002-09-10 kl 0900 Stora Konferensen i Ronneby

2002-10-18 kl 0900 Ankaret i Karlskrona

2002-11-29 kl 0900 Karlshamn (lokal meddelas senare)

Avslutning

§ 10

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare

Justeras:

Lars Lundberg Ingvar Claesson

Ordförande Justeringsperson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela