Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Torsdagen den 7:e april kl 09:00–14:50.

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Karlskrona

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund (ej närvarande §§ 45-46)

Jürgen Börstler

Håkan Grahn, dekanus (ej närvarande § 45)

Claes Hedberg, prodekanus

Vanja Lindberg

Erik Lindström

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg (ej närvarande § 45)

Olle Hilborn

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå (ej närvarande § 45)

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Claes Wohlin, företrädare för verksamheten

 

§ 26               Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 27               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes. Där ingen annan angavs var ordförande föredragande. 

 

§ 28               Val av justerare

Anton Borg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§ 29               Föregående mötes protokoll samt protokoll från per capsulam-beslut

Protokollen från föregående fakultetsnämnds sammanträde och beslut fattat per capsulam förklarades justerade och lades till handlingarna.

 

§ 30               Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna (inga beslut från prodekanus förelåg).

 

§ 31               Information från dekanus

Dekanus informerade om:

-          fastställd årsredovisning för BTH 2010,

-          EU:s ramprogram för forskning och utveckling,

-          utlysningar från KK-stiftelsen,

-          pågående arbete med revidering av Anställningsordning,

-          planerat tema (forskning) på majmötet med BTH:s strategiråd.

 

§ 32               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå  

Koordinatorn informerade om intresseanmälningar från potentiella doktorander samt kommande Forskarfredag i samarbete med Kreativum, Karlshamn. Nämnden diskuterade rutiner för uppföljning av utbildning på forskarnivå.

 

§ 33               Information från doktorandsektionen

Ingen information förelåg.

 

§ 34               Information från Lärarförslagsnämnden

Ordföranden in Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden.

 

§ 35               Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2011

Uppföljningen lades till handlingarna.

 

§ 36               Av fakultetsnämnden beviljade medel för utveckling av kurser på forskarnivå. Uppföljning

Nämndens koordinator för utbildning på forskarnivå föredrog. Under 2009 beviljade och tilldelade Fakultetsnämnden medel för utveckling av kurser på forskarnivå. Ledamöterna förelades en uppföljning, kompletteringar planeras inför nästa sammanträde.

 

§ 37               Program och handlingsplan för kvalitetsarbetet 2011-2013

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare vid BTH, informerade om BTH:s kvalitetsråd och övergripande kvalitetsprogram med integrerad handlingsplan.

 

§ 38               Anslaget till BTH budgetår 2012. Utformande av Riktlinjer och mall för interna ansökningar

Dekanus informerade om förelagt underlag, nämnden diskuterade.

 

§ 39               Lägsta ekonomisk nivå för att bli antagen till forskarnivå och andel stipendiedoktorander

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade.

 

§ 40               Publiceringsregler vid BTH

Peter Linde, vid biblioteket BTH, informerade om förelagt utkast till Publiceringsregler för forskare vid BTH. Nämnden samtyckte till föreslagen arbetsgång.

 

§ 41               Reviderad internbudget

Dekanus gav bakgrunden till ärendet och föreslog att nämnden skulle fastställa förelagd budget.

Beslut

Nämnden fastställde internbudget för fakultetsnämnden enligt förslaget.

 

§ 42               Fastställande av Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska medel

Dekanus informerade kortfattat, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden skulle fastställa riktlinjerna efter revidering av sista punkten.

Beslut

Nämnden beslöt att fastställa ”Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska medel” efter revidering av sista punkten.

Lydelse av sista punkten: ”Ansökan måste lämnas in senast två år efter publiceringsdatum. Publiceringsdatum tidigare än 1:a januari 2010 är dock inte godtagbart.”

 

§ 43               Fastställande av Riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder vid BTH

”Riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder vid BTH” förelades, dekanus sammanfattade förslaget till beslut.

Beslut

Nämnden fastställde ”Riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder vid BTH” i enlighet med förslaget.

 

§ 44               Docentansökan R. Torkar. Inkomna sakkunnigutlåtanden

Richard Torkar har ansökt om docentur i programvaruteknik. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Dekanus föreslog att R. Torkar antas till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning för vilken C Claes Hedberg föreslogs vara examinator.

Beslut

Nämnden beslöt att anta Richard Torkar till docent i programvaruteknik under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Claes Hedberg utsågs till examinator för docentföreläsningen.

 

§ 45               Docentansökan N. Lavesson. Inkomna sakkunnigutlåtanden

N. Lavesson lämnade rummet liksom A. Borg, H. Grahn och J. Berglund som anmälde jäv. Prodekanus föredrog ärendet. Jürgen Börstler valdes att justera denna punkt. Niklas Lavesson har ansökt om docentur i datavetenskap. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Prodekanus föreslog att N Lavesson antas till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning för vilken Jürgen Börstler föreslogs vara examinator.

Beslut

Nämnden beslöt att anta Niklas Lavesson till docent i datavetenskap under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Jürgen Börstler utsågs till examinator för docentföreläsningen.

 

§ 46               Docentansökan C Fagerström

J. Berglund hade anmält jäv och var inte närvarande. Dekanus föredrog ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Cecilia Fagerström, BTH, om docentur vårdvetenskap vid BTH. Dekanus föreslog att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan. Förslag till sakkunniga efterfrågas från berörd sektionschef varefter dekanus per delegation från nämnden utser sakkunniga.

Beslut

Nämnden tillstyrkte att gå vidare i ärendet och inhämta förslag till sakkunniga.

 

§ 47               Ansökan om byte av forskarutbildningsämne. Doktorand A. Petrakou

Dekanus föreslog nämnden att bevilja Alexandra Petrakous ansökan om byte av forskarutbildningsämne från Arbetsvetenskap med inriktning mot IT till Interaktionsdesign samt att handledare och examinator kvarstår i angivna roller i enlighet med förelagd individuell studieplan.

Beslut

Nämnden beslöt att bevilja Alexandra Petrakous ansökan om byte av forskarutbildningsämne till Interaktionsdesign liksom förelagd individuell studieplan.

 

§ 48               Ansökan om byte av forskarutbildningsämne. Doktorand K Ådahl

J. Berglund anmälde jäv och lämnade rummet. Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog nämnden att bevilja K. Ådahls ansökan om byte av forskarutbildningsämne från Datavetenskap till Tillämpad hälsoteknik. Eftersom underlag inkommit som antyder att examinatorn inte kommer vara anställd vid BTH efter sommaren 2011 föreslogs att doktorand tillsammans med handledare ska ge förslag till ny examinator och huvudhandledare senast andra halvan av maj 2011.

Beslut

Nämnden beslöt att bevilja Kerstin Ådahls ansökan om byte av forskarutbildningsämne till Tillämpad Hälsoteknik.

Nämnden uppdrog åt handledargruppen att inkomma med förslag till ny examinator och huvudhandledare senast andra halvan av maj 2011.

 

§ 49               Akademisk högtid. Tillvägagångssätt gällande inhämtande av förslag till kandidater hedersdoktorat

Dekanus föreslog att tillvägagångssätt 2011 följer förelagt förslag med undantag för angivna datum.

Beslut

Nämnden beslöt att inbjuda alla anställda vid BTH till att inkomma med förslag till hedersdoktor 2011.

Förslagen ska vara inkomna senast den 18:e maj 2011, planeringssekreteraren delegerades att ombesörja inbjudan.

 

§ 50               Akademisk högtid. Utseende av promotor

Dekanus gav bakgrunden till ärendet, ledamöterna föreslog att dekanus utses till promotor.

Beslut

Nämnden beslöt att utse dekanus till promotor vid Akademisk högtid 2011.

 

§ 51               Ansökan om förlängning av doktorandtid

Till nämnden har inkommit en ansökan om förlängd doktorandtid för Maria Erman. Nämnden diskuterade, dekanus sammanfattade. Inför fortsatt beredning efterfrågade nämnden en finansieringsplan samt förtydligande av uppgifter i individuell studieplan.

Beslut

Nämnden bordlade ärendet.

 

§ 52                    Övrigt

Inget anmäldes.

 

Bilagor:

-          Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska medel

-          Riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder vid BTH

 

Justeras:

 

Anton Borg                                                                                          Håkan Grahn

(undantaget § 45)                                                                                ordförande (undantaget § 45)

 

 

Anna Tinnert

sekreterare

 

Justerat § 45:

Jürgen Börstler                                                                                     Claes Hedberg

                                                                                                                     vice ordförande

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela