Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen 2005-01-27, kl. 9.00-12.00

Plats: Rum Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

ICL (Ingvar Claesson)

MEK (Magnus Ekblad)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2004-11-30)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Information från dekanus

7. Lennarth Förberg om forskningsinformation

8. Doktorandernas studieplaner (MEK)

9. Delegationsordningen för dekanus (MEK)

10. Formalia kring examinatorsroll vid inrättande av nytt forskarutbildningsämne (ICL)

Beslutsärenden:

11. Inrättande av nytt forskarutbildningsprogram i spelutveckling (bilaga 3)

12. Förslag till ledamöter i den lokala etikprövningsnämnden i Lund (bilaga 4 - ICL)

13. Utseende av ledamöter till Lärarförslagsnämnden (ICL)

14. Fastställande av formulär för doktorands begäran att avregistrera sig från forskarutbildningen (bilaga 5- mek)

15. Möten VT 2005

Avslutning:

16. Övrigt

17. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Sammanställning av informationspunkter

- Blekinge utbildningsdatabas

- Humaniorautredningen

- Lena Trojer har avsagt sig uppdraget att för FAK:s räkning agera i ärendet om VR:s PM om publicering av forskning vid svenska lärosäten

Inkomna skrivelser

- Inbjudan att söka utvecklingsmedel från Rådet för högre utbildning (dnr 51-62-05)

- Vetenskapsrådets verksamhetsberättelse för 2003-2004 (dnr 14-69-05)

- Inbjudan att komma med konferensbidrag, SOS (dnr 71-160-04)

- Anmälan om licentiatseminarium för Kennet Henningsson (dnr 57-65-05)

- Förslag till disputation för Sharon Kao-Walter (dnr 57-66-05)

- Examinators utlåtande vid Lars Håkanssons docentföreläsning (dnr 451-77-05)

- Anhållan om att få byta forskarutbildningsämne, Yogeshwarsing Calleecharan (dnr 58-89-05)

- Anmälan om licentiatseminarium för To Tran (dnr 58-91-05)

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela