Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnd

Tid: 2005-09-30 kl. 9.30-13.00

Plats: Ankaret (Gräsvik)

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Andreas Jacobsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Danuta Fjellestad, ledamot

Anders Hedernstierna, ledamot

Louise Stjernberg, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Emmelin, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Engberg, ledamot

Annica Hellman, ledamot

Sammanträdet öppnas § 74

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 75

Föredragningslistan fastställs med tillägg om beslut att delegera till Lars Lundberg, som leder arbetsgruppen för självutvärderingen, att sätta samman den grupp som träffar HSVs bedömargrupp vid deras platsbesök vid BTH.

Val av justerare § 76

Anders Hederstierna väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 77

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-08-31 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut § 78

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Information § 79

- Information om att Ingvar Claesson vänt sig till rektor med förslag om att rektor beslutar om att BTH ska utfärda filosofie doktorsexamen. Nämnden önskar diskuterar denna fråga vid sitt nästa möte.

Bolognaprocessen § 80

Jörgen Nordberg bjuds in för att berätta om Bolognaprocessen och arbetet med den vid BTH.

Bevarande- och gallringsplan vid BTH § 81

Nämnden diskuterar förslaget till arkivföreskrifter (bevarande och gallringsplan) för forskare verksamma vid BTH. Nämnden vill bjuda in Magdalena Nordin för vidare diskussion.

FAKs interna budget 2005 § 82

Bordläggs till nästa möte.

Fastställande av FAKs förslag till fördelning av fakultetsanslaget och utlysande av strategisk fond § 83

Bakgrund

Danuta Fjellestad anför att hon inte har fått den senare utsända bilagan med arbetsgruppens förslag till fördelning av fakultetsanslaget. Magnus Ekblad har skickat bilagan till henne, men troligen p.g.a ett serverproblem så har materialet inte nått fram.

Nämnden diskuterar i synnerhet problem kring överföringen av forskargrupp från TKS till TKS.

Beslut

Nämnden underbalanserar budgeten i sitt förslag med kostnaden för en befordrad professor och en doktorand. Anledningen är rektors beslut om flyttning av Sara Eiksén och hennes doktorand och att sektionscheferna inte har kommit överens om de finansiella frågorna. Magnus får i uppdrag att formulera ansökningsinstruktion för den strategiska fonden. Nämnden beslutar vidare att utlysningen av möjlighet att söka medel ur fonden ska ske senast 15 nov.

Fastställande av mötestider för VT 2006 § 84

- 19/1 (strategimöte i form av internat, plats meddelas senare)

- 15/3 Ronneby

- 15/5 Karlskrona

Delegation till Lars Lundberg § 85

Bakgrund

Lars Lundberg, som leder arbetsgruppen för självutvärdering, har bett nämnden om att få delegation att sätta samman den grupp som ska möta HSVs bedömargrupp vid deras platsbeslut vid BTH.

Beslutar

Nämnden delegerar till Lundberg enligt förslag.

Till nästa möte

§ 86

- Diskussion om examensbenämningar på forskarutbildningen vid BTH.

- Diskussion om arkivföreskrifter för forskare verksamma vid BTH.

- Redovisning av kvarstående medel av FAKs interna tilldelning.

Bilaga: Fakultetsnämndens förslag till fördelning av fakultetsanslaget för 2006.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Anders Hederstierna

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela