Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               2011-02-03, kl. 09.00-12.45

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Karlskrona

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Jürgen Börstler

Håkan Grahn, dekanus

Claes Hedberg, prodekanus

Erik Lindström

Claes Wohlin

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Vanja Lindberg

Olle Hilborn

 

§ 1                 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 2                 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg under Övrigt, Förlängning av doktorandtjänst för Johan Fredin. Där ingen annan angavs var ordförande föredragande.

 

§ 3                 Val av justerare

Johan Berglund valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§ 4                 Stående adjungeringar

Fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå samt sekreterare till mötet adjungerades fortsättningsvis till fakultetsnämndens sammanträden.

 

§ 5                 Fakultetsnämndens uppdrag

Dekanus informerade om styrdokument samt om de beslut som fakultetsnämnden förväntas fatta.

 

§ 6                 Föregående mötes protokoll

Protokollet från föregående fakultetsnämnds sammanträde 2010-12-15 förklarades justerat och lades till handlingarna.

 

§ 7                 Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna. Nämnden vill tills vidare ha oförändrad arbetsordning.

 

§ 8                 Information från dekanus

Dekanus informerade. BTH har sedan 1:e januari 2011 två områden för examen på forskarnivå: IT med tillämpningar samt Planering och management (anmälan och beslut enligt bilagor). Nämnden diskuterade.

 

§ 9                 Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerade:

-          Genomförd doktorandspegel,

-          Pågående arbete med ett ”startpaket” för doktorander,

-          Forskarfredag i samarbete med Kreativum, Karlshamn,

-          Presumtiva doktoranders kontakt med BTH,

-          Utformande av förslag till regler för byte av handledare

-          Pågående arbete med utformande av kvalitetsdokument för utbildning på forskarnivå.

 

§ 10               Information från doktorandsektionen

Anton Borg informerade om status för arbetet med utveckling av en doktorandportal.

 

§ 11               Information från LFN 2010

Kallelsen från senaste sammanträdet i Lärarförslagsnämnden (LFN) förelades och lades till handlingarna. Nämnden vill tills vidare ha oförändrad arbetsordning.

 

§ 12               Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget 2010

Dekanus sammanfattade uppföljningen av internbudget för 2010, nämnden diskuterade. Nämnden uppdrog åt dekanus att följa upp utfallet för Handledarutbildning, därefter lades internbudgeten till handlingarna.

 

§ 13               Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsningar 2010

Dekanus sammanfattade uppföljningen över rekvireringar inom ramen för nämndens strategiska satsningar 2010. Nämnden diskuterade, uppföljningen lades därefter till handlingarna.

 

§ 14               Revidering av Regler vid disputation

Dekanus informerade om nyreviderade regler vid disputation och förelade ett diskussionsunderlag avseende riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder vid BTH. Nämnden underströk vikten av fungerande informationsspridning till professorer och docenter.

 

§ 15               Revidering av Regler vid licentiatseminarium

Nyreviderade regler vid licentiatseminarium lades till handlingarna.

 

§ 16               Fastställande av delegationsordning för fakultetsnämnden

Dekanus informerade om förelagt dokument, nämnden diskuterade. Ordförande föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa dokumentet under förutsättning att korrigering görs avseende BTH:s forskningsområden samt att de av FAK fyra tillförda punkterna placeras direkt efter stycket med nämndens egna ansvarsområden.

Beslut

Nämnden beslöt att fastställa delegationsordningen med föreslagna revideringar.

 

§ 17               Inrättande av Lärarförslagsnämnd och utseende av ledamöter

Bakgrund

Ordföranden presenterade ett förslag till dokument för fastställande av sammansättning, utseende och delegation för Lärarförslagsnämnden, LFN. Utbildningsnämnden vid BTH beslutade vid sammanträde 25:e januari 2011 att fastställa dokumentet, likaså utsågs ordförande och vice ordförande - dessa beslut gäller under förutsättning att fakultetsnämnden fattar likalydande beslut. Dekanus informerade om förelagt dokument, förslag på representanter från fakultetsnämnden samt förslag till utseende av vice ordförande. Ordföranden informerade om att de beslut fakultetsnämnden fattar är giltiga under förutsättning att det är samstämmigt med utbildningsnämndens beslut. Vidare föreslog ordföranden att nämnden skulle ge den nya LFN mandat att fortsätta behandla pågående ärenden.

I högskoleförordningen 4 kap 5 § stadgas att om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. Ledamöterna i BTH:s lärarförslagsnämnd nomineras från högskolans kollegialt valda organ utbildningsnämnden och fakultetsnämnden vilkas sammansättning därmed begränsar urvalet till lärarförslagsnämnden. Högskolans anställningsordning, som antogs av styrelsen den 3 december 2010, innehåller vidare en rätt till befordran från lektor till professor om lektorn har behörigheten för en sådan anställning. För att på ett korrekt sätt och med hög kvalitet kunna pröva behörigheten vid dessa anställningsärenden erfordras att lärarförslagsnämndens ledamöter i så stor utsträckning som möjligt är professorskompetenta. Det föreligger mot bakgrund av vad som anförts synnerliga skäl att frångå kravet på att kvinnor och män ska vara jämställt representerade i högskolans lärarförslagsnämnd.

Beslut

Nämnden beslöt att för sin del fastställa det föreslagna dokumentet angående Lärar­förslagsnämnden. På ordförandes förslag valde nämnden Jürgen Börstler, Håkan Grahn och Claes Hedberg till ordinarie representanter i Lärarförslagsnämnden. Nämnden beslöt att till ordförande i nämnden välja Jürgen Börstler och till vice ordförande Mats Pettersson. Nämnden beslöt också att den nya Lärarförslagsnämnden ska fortsätta behandla pågående ärenden.

 

§ 18               Fastställande av Regler för byte av handledare

Koordinator för forskarutbildningen gav en bakgrund till ärendet. Nämnden diskuterade och önskade förtydligande avseende formuleringar om byte av ämne och val av handledare, tillika ett förbehåll formulerad i fotnot.

Beslut

Nämnden beslöt att fastställa regler för byte av handledare efter revideringar av redaktionell ändringar. Nämnden uppdrog åt dekanus att slutrevidera dokumentet.

 

§ 19               Utseende av ledamot i kvalitetsråd

Dekanus gav en bakgrund till ärendet. Dekanus föreslog att dekanus utses till fakultetsnämndens representant i kvalitetsrådet.

Beslut

Nämnden beslutade i enlighet med förslaget och utsåg Håkan Grahn till representant i kvalitetsrådet.

 

§ 20               Forskarfredag 2011

Koordinatorn för forskarutbildning gav en bakgrund. Nämnden diskuterade, dekanus sammanfattade ett förslag till beslut.

Beslut

Nämnden beslöt att avsätta 50 000 kr till Forskarfredag 2011 samorganiserat i samarbete med Kreativum.

 

§ 21               Fastställande av fakultetsnämndens internbudget 2011

Dekanus informerade om förslag till internbudget. Nämnden diskuterade, dekanus sammanfattade.

Beslut

Nämnden beslöt att fastställa fakultetsnämndens internbudget 2011 i enlighet med förslaget.

 

§ 22               Fastställande av fakultetsnämndens strategiska satsningar 2011

Dekanus informerade om ärendet och om förra fakultetsnämndens viljeinriktningar. Nämnden diskuterade med hänsyn tagen till publikationsstatistik och budgetramar.

Beslut

Nämnden beslöt att det under 2011 är möjligt att rekvirera medel för ISI-tidskrifter, men det är inte möjligt att ansöka om resebidrag 2011. Nämnden uppdrog åt dekanus att ta fram riktlinjer för ISI-ansökningar.

 

§ 23               Docentansökan S Kao-Walter. Inkomna sakkunnigutlåtanden

Sharon Kao-Walter har ansökt om docentur i maskinteknik, inriktning hållfasthetslära, vid BTH. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att S. Kao-Walter utnämns till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning för vilken dekanus föreslås som examinator.

Beslut

Nämnden beslöt att utse Sharon Kao-Walter till docent i maskinteknik under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Håkan Grahn utsågs till examinator för docentföreläsningen och fick i uppdrag att kontakta Sharon Kao-Walter.

 

§ 24               Datum för sammanträden i fakultetsnämnden 2011

Dekanus gav kort info om årsvis återkommande ärenden.

Beslut

Nämnden beslöt avsätta kl. 09.00-16.00 för sammanträden följande datum:

7/4

1/6

8/9

20/10

15/12

 

§ 25               Övrigt

Förlängning av doktorandtjänst för Johan Fredin

Dekanus informerade, nämnden diskuterade. Nämnden såg kritiskt på situationen och poängterade huvudhandledarens ansvar när det gäller att ge doktoranden förutsättningar att bli klar på utsatt tid. Nämnden ansåg att man vid sektionen ska se över rutinerna för årlig uppföljning av individuella studieplaner.

Beslut

Nämnden tillstyrkte en förlängning av doktorandtjänsten för Johan Fredin t om februari 2012 i enlighet med ansökan. Nämnden kräver en från examinatorn kort avrapportering över arbetets fortskridande som underlag inför sitt sammanträde 1:a juni 2011.

 

Bilagor:

-          Anmälan om områden för examen på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola (2010-03-10)

-          Beslut om områden för examina på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola (2010-12-14)

-          Delegationsordning för fakultetsnämnden

-          Lärarförslagsnämnd

-          Regler för byte av handledare

 

Justeras:

 

Johan Berglund                                                                                    Håkan Grahn

                                                                                                              ordförande

 

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela