Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen 2005-05-19, kl 9.30-13.00

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

ICL (Ingvar Claesson)

MEK (Magnus Ekblad)

TGO (Tony Gorschek)

JNO (Jörgen Nordberg)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-03-31)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Information

7. Rapport från LFN (PDA)

8. BTHs deltagande i EU-kommissionens forskarnas kväll (MEK)

9. Skrivelse från Bo Helgesson om fördelningen av fakultetsanslaget (bilaga 3 – ICL)

10. Diskussion om inrättande av styrdokument och strategidokument för styrning av inrättande av nya forskarutbildningsämnen (TGO)

11. Regeldokument för arbetet i betygsnämnder (TGO)

12. Doktorander som deltar i kurser i pedagogik (TGO)

13. Diskussion av utseende av hedersdoktor vid BTH 2005

14. Presentation och diskussion av uppdraget att vara studierektor för forskarutbildningen (JNO)

Beslutsärenden:

15. Fastställande av delegationsordning (bilaga 4 - MEK)

16. Utseende av promotor på den akademiska högtiden (bilaga 5 - ICL)

17. Fastställande av LFN vidaredelegation (bilaga 6 - PDA)

18. Utseende av sakkunniga till bedömning av Nedelko Grbics ansökan om att bli antagen till oavlönad docent (bilaga 7 – ICL)

19. Mötestider HT 2005-05-10 (MEK)

Avslutning:

20. Övrigt

21. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela