Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

Tid: 2006-05-15, kl. 9.30 – 13.30

Plats: Sammanträdesrum Ankaret, Campus Gräsvik

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Engberg, ledamot

Andreas Jacobsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Lars Emmelin, ledamot, närvarande §§ 130-145

Danuta Fjellestad, ledamot, närvarande §§ 130-145

Louise Stjernberg, ledamot, närvarande §§ 130-145

Övriga

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Arne Nilsson, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Företrädare för de studerande

Mikael Karlsson, ledamot

Sammanträdet öppnas, § 130

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista, § 131

Föredragningslistan fastställs. Nämnden avser avbryta Informations- och diskussionsärenden för Beslutsärenden och därefter fortsätta med förstnämnda.

Val av justerare, § 132

Göran Broman väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll, § 133

Protokoll från nämndens sammanträde 2006-03-15 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut, § 134

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Som tillägg till dekanus delegationsbeslut om antagning av forskarstuderande bör fortsättningsvis finansieringsplanen ingå.

Information, § 135

- Licentiatseminarier.

Nämnden informeras om två kommande licentiatseminarier;

Peter Giger, Teknovetenskapliga studier samt Benny Sällberg, Tillämpad signalbehandling.

- Slutredovisning Transparency.

Nämnden har i kallelsen fått bilagan ”Slutredovisning avseende fakultetsmedel erhållna hösten 2005 för genomförande av forskarseminarier/doktorandkurs på temat Transparency”. Nämnden diskuterar möjligheter till uppföljning av projekt vilka fått tilldelning av fakultetsanslaget.

- Mobility Centre Sweden

Information ges om nätverket Mobility Centre Sweden vilket är ett initiativ från den Europeiska Kommissionen med syfte att främja forskarmobiliteten. Knutet till Mobility Centre Sweden finns ett nationellt nätverk bestående av representanter från bl. a universitet, forskningsråd och forskningsinstitut. Representant för BTH är Maria Engelmark, enheten för Externa relationer.

Vetenskapsdagen 2006, § 136

Annicka Engblom, Informationsavdelningen, informerar om Vetenskapsdagen 2006. Diskussioner pågår för utformandet av evenemanget vilket planeras genomföras i början av oktober 2006. Målgruppen är gymnasieelever.

Utseende av ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av

digitala spel, § 137

Bakgrund

Nämnden har i uppdrag att föreslå ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel.

Beslut

Beslutet bordläggs.

Lars Emmelin ges i uppdrag att komma med förslag till ledamot vid nästa möte.

Utseende av hedersdoktor vid BTH , § 138

Bakgrund

Göran Broman föreslår att Leif Johansson, koncernchef för Volvo, promoveras till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskolas Akademiska högtid i oktober 2006.

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslag att Leif Johansson promoveras till hedersdoktor vid BTH. Göran Broman ges i uppdrag att tillsammans med informationsavdelningen vid BTH sammanfatta ett pressmeddelande.

Publicering av avhandlingarna i ämnet Interaktionsdesign, § 139

Bakgrund

Malmö Högskola har inkommit med en skrivelse gällande publicering av avhandlingar i ämnet Interaktionsdesign. Nämnden diskuterar skrivelsen och möjliga alternativ. Ordföranden begär omröstning:

Förslag 1:

Avhandlingarna i Interaktionsdesign publiceras elektroniskt i dubbla serier. Malmö Högskola trycker avhandlingarna i enlighet med sin grafiska profil efter att respektive avhandlings grafiska profil godkänts av fakultetsnämnden vid BTH.

Förslag 2:

Avhandlingarna i Interaktionsdesign publiceras elektroniskt i dubbla serier. Malmö Högskola trycker avhandlingarna enligt grafisk profil vid BTH. Malmö Högskola har i enlighet med grafisk profil vid BTH möjlighet att lägga till sin logotype.

Beslut

Utfall från omröstningen: 2 ledamöter röstar för förslag 1, 3 ledamöter för förslag 2 och 3 ledamöter lägger ner sin röst. Avhandlingarna i Interaktionsdesign publiceras elektroniskt i dubbla serier. Nämnden fattar beslutet att tryckt avhandling ska vara i enlighet med grafisk profil vid BTH. Ingvar Claesson får i uppdrag att kontakta Malmö Högskola. Nämnden tillsätter en grupp med uppdraget att se över anvisningar för användning av BTH:s grafiska profil i samband med tryckning av avhandling. Gruppen består av Ingvar Claesson, Paul Davidsson, Lars Emmelin och Andreas Jacobsson.

Eventuell balansering av tjänsten som studierektor för forskarutbildningen, § 140

Bakgrund

Jörgen Nordberg, studierektor för forskarutbildningen, har inkommit med en skrivelse till fakultetsnämnden gällande tjänsten som studierektor. Nämnden diskuterar skrivelsen.

Beslut

Ingvar Claesson får i uppdrag att kontakta Jörgen Nordberg och Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef. I beredningen av ärendet föreslås ingå en arbetsbeskrivning samt ett estimat, uttryckt i % omfattning av tjänst, för beskrivet arbete.

Fastställande av nämndens interna budget, § 141

Bakgrund

Ingvar Claesson presenterar förslag till fakultetsnämndens interna budget.

Beslut

Nämnden fastställer budget för fakultetsnämnden 2006 med följande revidering:

Från posten ”Disputationskostnader” till posten ”Övriga samkostnader” flyttas 20,000 SEK.

Fakultetsanslaget 2007; fastställande av grupp att utforma förslag till anvisningar för ansökan av medel, § 142

Bakgrund

Ledamöter med uppdrag att utforma anvisningar för ansökningar av medel ur fakultetsanslaget skall utses. Ansökningar av medel ur fakultetsanslaget budgetåret 2007 föreslås vara den i anvisningarna nämnda adressaten tillhanda senast den 25 augusti 2006.

Beslut

Göran Broman, Paul Davidsson, Maria Engberg samt Danuta Fjellestad får i uppdrag att utforma anvisningar för forskningsansökningar avseende budgetåret 2007. Nämnden ska fatta beslut om fastställande av anvisningar per capsulam under våren. Ansökningar ska vara den i anvisningarna nämnda adressaten tillhanda senast den 25 augusti 2006.

Fakultetsanslaget 2007; fastställande av grupp att presentera förslag till fördelning, §143

Bakgrund

Ledamöter med uppdraget att ge förslag till fördelning av fakultetsanslaget skall utses.

Beslut

En grupp bestående av följande ledamöter ges i uppdrag att sammanställa förslag till fördelning av fakultetsanslaget 2007:

Paul Davidsson, sektionen för teknik; Lars Emmelin, sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Anders Hederstierna, sektionen för management samt Louise Stjernberg, sektionen för vårdvetenskap. Nämnden ger i uppdrag till Maria Engberg och Andreas Jacobsson att utgöra ett stöd till beredningsgruppen.

Mötestider hösten 2006 , § 144

Under hösten 2006 sammanträder fakultetsnämnden följande datum:

- fredagen den 8 september, Ronneby

- torsdagen den 26 oktober, Karlskrona

- torsdagen den 29 november, Ronneby

Information från Kvalitétsgruppen, § 145

Kvalitetsgruppen informerar om gruppens senaste möte. Nämnden föreslår att Ingvar Claesson, Anders Hederstierna och Andreas Jakobsson ska se över processen för inrättande av forskarutbildningsämne.

HSV:s utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning, § 146

Information om Högskoleverkets utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor ges vid senare tillfälle.

Lärarförslags-nämnden, § 147

Paul Davidsson informerar om arbetet i lärarförslagsnämnden.

Uppföljning av forskarstudenter , § 148

Förslag till uppgifter för uppföljning av forskarstudenter diskuteras vid senare tillfälle.

Utformning av spikblad , § 149

Utformande av spikblad diskuteras vid senare tillfälle.

Information från “Doktoranderna i Akademi Sydost”, § 150

Andreas Jacobsson informerar om doktorandernas pågående projekt inom Akademi Sydost.

Diskussioner pågår bland annat om inrättande av ett doktorandombud. Doktorandsektionerna diskuterar även former för gemensamma aktiviteter inom Akademi Sydost. Som exempel undersöker man möjligheten till gemensam introduktionskurs för nyligen antagna doktorander, gemensamma doktorandkurser samt gemensamma policydokument för doktorander. Doktorandsektion vid BTH önskar även utgöra ett stående inslag under Informations- och diskussionsärenden på fakultetsnämndens agenda, vilket nämnden biföll.

Till nästa möte, § 151

Vid nästa möte planeras följande ärenden behandlas

- anvisningar för licentiatseminarium

- anvisningar vid antagning som forskarstudent där licentiatexamen anges som examen.

- anvisningar för grafisk profil på avhandlingar vid BTH

- studierektorstjänst

- förslag till fördelning av forskningsmedel från fakultetsanslaget

- synpunkter angående förslag till policy för publicering av forskningsdokument

_______________________________

Anna Tinnert

Sekreterare

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Göran Broman

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela