Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

Tid: 2007-05-30, kl. 9.00-11.45

Plats: sal UB3018, universitetsbiblioteket, Växjö universitet

Närvarande:

Ordförande Ingvar Claesson

Företrädare för verksamheten

Christel Borg

Göran Broman

Anders Hederstierna

Louise Stjernberg

Mats Walte

Företrädare för de studerande

Jenny Lundberg

 

Övriga Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Paul Davidsson

Vanja Lindberg

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Andreas Jacobsson

Sammanträdet öppnas § 60

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 61

Föredragningslistan fastställs med tillägg under Övrigt:

- Akademi sydost: vision och strategi

- Projektverktyg för fakultetsnämnden

 

 

Val av justerare § 62

Göran Broman väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll § 63

Protokoll från nämndens sammanträde 2007-05-10 föreläggs, godkänns och läggs till handlingarna.

 

 

Dekanus delegationsbeslut och beslut

Per capsulam § 64

Dekanus delegationsbeslut har förelagts nämnden. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Det finns inga beslut per capsulam.

Information § 65

Dekanus informerar.

- En disputation kan genomföras t ex som en videokonferens (i händelse att tekniken fallerar återupptas akten från tillfället för teknikbortfallet). Detta kan för BTH:s del bli aktuellt redan i samband med disputation i juni.

- Ny lag, ”Sekretess vid forskningssamverkan”, gäller fr om 1 juli 2007. Fakultetsnämnden betonar att nämnden anser att eventuella sekretessförbindelser bör signeras av myndigheten BTH och ej av den enskilda anställda.

 

 

Forskar-utbildningsämnen. revidering av allmänna studieplaner § 66

Mats Walter föredrar ärendet. Samtliga allmänna studieplaner vid BTH bör revideras som en anpassning till den nya förordningen, SFS 2006:1053. Mats Walter och Göran Broman ges i uppdrag att revidera den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet Maskinteknik samt att utarbeta en mall för allmänna studieplaner vid BTH.

 

Utseende av hedersdoktor 2007 § 67

Fakultetsnämnden har att inför Akademisk högtid vid BTH besluta om eventuell hedersdoktor. Nämnden diskuterar framförda förslag. Dekanus föreslår att Göran Broman ges uppdraget att bereda ärendet vidare.

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

 

Docentärende

§ 68

Bakgrund

Dr Ania Willman har inkommit med ansökan om att antas som oavlönad docent vid BTH. Två eniga sakkunniga förordar att hon antas. Dekanus föreslår;

- att fakultetsnämnden utser Ania Willman till docent i vårdvetenskap vid den tekniska fakulteten, BTH, under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs

- att en examinator med docentkompetens utses

- att dekanus får i uppdrag att per delegation, i samråd med sektionschef Ylva Hellström, fatta beslut om examinator

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

 

 

Industriell ekonomi och management. inrättande av forskarutbildnings-ämnet och fastställande av allmän studieplan § 69

Nämnden har förelagts ett förslag till allmän studieplan, reviderad enligt fakultetsnämndens synpunkter framförda vid sammanträde 2007-05-10, för det föreslagna forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi och management. Anders Hederstierna föredrar ärendet. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår:

- att forskarutbildningsämnet Industriell ekonomi och management inrättas

- att den allmänna studieplanen för Industriell ekonomi och management fastställs

- att nämnden uppdrar åt Anders Hederstierna att genomföra redaktionella ändringar liksom insända en final allmän studieplan till fakultetsnämnden för information.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

 

Riktlinjer och mall för sektionernas ansökningar om medel ur anslaget till vetenskaps-områden. § 70

Nämnden har förelagts förslag till ”Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2008” och dess bilagor inkluderande mall för ”Ansökan om forskningsmedel Sektionen för XXX”. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att

- ”Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2008” samt ”Ansökan om forskningsmedel Sektionen för XXX” fastställs

- dokumenten revideras enligt de synpunkter som framkom vid mötet

- nämnden uppdrar åt dekanus, vice dekanus och planeringssekreteraren att slutföra revideringar enligt ovan.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

 

Utseende av arbetsgrupp för förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden § 71

Fakultetsnämnden har att utse en arbetsgrupp för utarbetande av förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden. Förslaget fastställs i fakultetsnämnden i höst medan beslut om slutlig fördelning fattas av högskolestyrelsen. Dekanus föreslår

- att Jenny Lundberg, Christel Borg, Anders Hederstierna och Mats Walter utgör arbetsgruppen för vilken sistnämnd agerar sammankallande.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

 

Övrigt § 72

1. Akademi sydost: vision och strategi

Nämnden har förelagts ”Vision för Akademi sydost” daterad 12:e april 2007. Nämnden diskuterar.

2. Projektverktyg för fakultetsnämnden

Dekanus föredrar ärendet. Vid BTH finns ett projektverktyg vilket används av högskolestyrelsen. Fakultetsnämnden bör använda sig av ett motsvarande verktyg. Planeringssekreteraren får i uppdrag att bereda ärendet vidare.

 

Nästa möte § 73

Till nästa möte i nämnden planeras följande

- Processen för fastställande av befattningsprofil för professorer

- Information om studerande- respektive doktorandrepresentanter

- Fakultetsnämndens förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden.

- Hedersdoktor vid BTH

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Ingvar Claesson Göran Broman

FAK-protokoll-070530.pdf

Bilagor:

”Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2008” och dess bilagor. (pdf, 3,16MB)

____________________________________________________

Länk till "Fakultetsmedel Riktlinjer & bilagor" inklusive mall för ansökan i word-format

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela