Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2012 kl. 09:00 – 16:00

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Anton Borg                 ATB

Jürgen Börstler            JUB

Nils Forsman               NFO

Håkan Grahn               HGR

Anders Hederstierna   AHE

Niklas Lavesson          NLA

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

 

Dagordning

 

Inledning:

1.      Sammanträdet öppnas

2.      Fastställande av föredragningslista

3.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Föregående mötes protokoll och protokoll från beslut per capsulam (bilaga, HGR)

5.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga, HGR)

6.      Information från dekanus (HGR)

7.      Information från doktorandsektionen (NFO/ATB)

8.      Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

9.      Information från LFN (bilaga, JUB)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012 (bilaga, HGR)

11.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012 (bilaga, HGR)

12.  Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag (HGR)

13.  Uppföljning av fakultetsnämndens uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (HGR)

14.  Inför årsredovisning för 2012. Återrapportering från fakultetsnämnden (HGR)

15.  Information om arbetet med revidering av Forsknings- och Utbildningsstrategi 2013-2017 (AHE)

16.  Diskussion inför besök från Mälardalens högskola (HGR)

 

Beslutsärenden:

17.  Docentansökan Jörgen Nordberg. Inkomna sakkunnigutlåtanden (bilaga, HGR, ansökan inkl. kompletteringar i mapp för sammanträdet 2012-03-29)

18.  Docentansökan Darja Smite (bilaga i separat mapp, HGR)

19.  Fastställande av mall för individuell studieplan (bilaga, NLA)

20.  Sammanträdestider i fakultetsnämnden 2013 (bilaga, HGR)

 

Avslutning:

21.  Övrigt

 

Välkomna!

 

Håkan Grahn                                       Anna Tinnert

Ordförande                                         enligt uppdrag

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela