Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Onsdagen den 1:a juni kl 09:00–16:00.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Håkan Grahn                    HGR

Claes Hedberg                   CHE

Jürgen Börstler                  JUB

Niklas Lavesson                NLA

Olle Hilborn                        OHI

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll samt protokoll från per capsulam-beslut (bilagor, HGR)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilagor, HGR)

5. Information från dekanus (bilagor, HGR)

6. Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

7. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

8. Information från LFN (bilaga, JUB)

9. Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget (bilaga, HGR)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning (bilaga, HGR)

11.  Uppföljning av studier på forskarnivå. J. Fredin (bilaga, HGR)

12.  Program och handlingsplan för kvalitétsarbete, ansvarig fakultetsnämnden (bilaga, HGR)

13.  Förslag till reviderad mall för ISP (bilagor, CHE)

14.  Lägsta ekonomiska nivå för att bli antagen till forskarnivå och andel stipendiedoktorander (HGR)

15.  Akademisk högtid. Förslag till Hedersdoktor 2011 (HGR)

16.  Forskarhandledarutbildning 2012 (HGR)

17.  Översyn av grafisk mall för avhandlingar respektive licentiatuppsatser (bilagor, HGR)

 

Beslutsärenden:

18.  Anslaget till BTH budgetår 2012. Utseende av arbetsgrupp samt fastställande av Riktlinjer och mall för interna ansökningar. (bilagor, HGR)

19.  Förlängning av doktorandtid. U. Haglund (bilagor, HGR)

20.  Förslag till organisatoriska överflyttningar i samband med föreslagen avveckling av Centrum för territoriell utveckling och planering (CTUP) (bilaga, HGR)

21.  Fastställande av Publiceringsregler för forskare vid BTH (bilaga, HGR

22.  Revidering av delegationsordning för fakultetsnämnden (bilaga, HGR)

 

Avslutning:

23.  Övrigt

 

Välkomna!

 

Håkan Grahn                                                                    Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela