Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2009-10-26, kl 09:30-10:40

Plats: ASB:s konferensrum, Soft Center, Ronneby       

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Göran Broman

Sara Eriksén

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Olle Hilborn

Daniel Palm

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Paul Davidsson

Anders Hederstierna, prodekanus

 

§ 95     Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 96     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa tillägg och ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

§ 97     Val av justerare

Vanja Lindberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 98     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 99     Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

- Arbetsgruppen som ska arbeta med BTH:s kommande forskarutbildningsämenen har ännu inte sammanträtt.

- Kari Rönkkö, Michael Mattsson och Anders Hederstierna har blivit utsedda till oavlönade docenter vid BTH.

- Lärosäten Syd. Överenskommelse om ett fördjupat samarbete och ett akademiskt nätverk mellan lärosätena i Skåne och Blekinge.

- Johan Fredin kommer att avlägga sin licentiatavhandling i Maskinteknik den 2 november.

 

§ 100   Information från LFN

Protokoll från sammanträdena 090826 och 091008 delades ut. I övrigt inte någon information då Paul Davidsson har anmält förhinder till dagens möte.

 

§ 101   Information från doktorandsektionen

Inget att rapportera.

 

§ 102   FAK:s uppföljning per september 2009

Ledamöterna har förelagts uppföljning av intern budget per september 2009, dekanus sammanfattar.

Uppdrogs åt Ulrika Nilsson att anhålla om att få överkjuta ev. överskott till år 2010.

 

§ 103   Doktorandkurs The Economics of Innovation and Technological Change for Engineers, 7,5 hp

Doktorandkursen The Economics of Innovation and Technological Change for Engieneers har förelagts ledamöterna. Kursen är utvecklad av utvecklingsmedel från nämnden. Dekanus sammanfattar. Diverse ändringar föreslogs och dessa ska förevisas nämnden vid kommande möte.

 

§ 104   Doktorandkurs Empirisk Forskningsmetodik för Doktorander, 7,5 hp

Doktorandkursen Empirisk Forskningsmetodik för Doktorander har förelagts ledamöterna. Kursen är utvecklad av utvecklingsmedel från nämnden. Dekanus sammanfattar. Diverse ändringar föreslogs och dessa ska förevisas nämnden vid kommande möte.

 

§ 105   Ansökningar-Utveckling av forskarutbildningskurser, ansökningstillfälle 15 september 2009

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

En särskild satsning har gjorts av Fakultetsnämnden gällande att synliggöra det kursutbud som finns för studerande på forskarnivå vid BTH. Det syftar även till stimulering av högkvalitativa kurser som kan erbjudas ett större antal doktorander, lokalt, nationellt eller internationellt. Medel kan sökas på tre nivåer: formalisering av befintliga forskarutbildningskurser, nyutveckling av specialiserade forskarutbildningskurser samt nyutveckling av forskarutbildningskurser med stort allmänt intresse.

Totalt har 2 ansökningar av utvecklingsmedel inkommit i den här ansökningsomgången, vilka är bilagda kallelsen.

 

Beslut

Nämnden beslutar att bevilja följande kurser:

  • Elisabeth Rakus Andersson, ”Introduction to Computational Intelligence”, 7,5 hp, 50 000 kr.
  • Bengt Aspvall och Lars Lundberg, “Therotecial Aspects in Cpmputer Science” 7,5 hp, 50 000 kr.

Dekanus återför informationen till berörda.

 

§ 106   Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i utveckling av digitala spel

Allmän studieplan på forskarnivå i utveckling av digitala spel har inkommit till nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i utveckling av digitala spel efter redaktionella ändringar.

 

§ 107   Utseende av ersättare för vice ordförande i lärarförslagsnämnden

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

Enligt delegationen från fakultetsnämnd och utbildningsnämnd är lärarförslagsnämnden i likhet med fakultets- och utbildningsnämnd besluts­för endast om ordförande eller vice ordfö­rande är närvarande. Skulle någondera ha laga förfall och den närvarande tvingas anmäla jäv eller både ordförande och vice ordförande har laga förfall, kan således beslut inte fattas. Det är därför lämp­ligt att fakultetsnämnd och utbildningsnämnd fattar likalydande beslut om att utse en av le­damö­terna till ersättare för vice ordförande.

Förslag till beslut

Fakultetsnämnden beslutade att till ersättare för vice ordförande i lärarförslagsnämnden till vidare dock längst t.o.m. 2010-12-31 utse Anders Hederstierna. Beslutet vinner laga kraft under förutsättning att utbildningsnämnden fattar likalydande beslut.

 

§ 108   Regler vid licentiatseminarium

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

Biblioteket har inkommit med förslag till ändringar till Regler vid licentitatseminarium vilka har förelagts nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att fastslå Regler vid licentitaseminarium med de föreslagna ändringarna.

 

§ 109   Regler vid disputationer

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

Biblioteket har inkommit med förslag till ändringar till Regler vid disputationer vilka har förelagts nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att ge dekanus i uppdrag att prata med Biblioteket. Nytt förslag kommer till nästa möte.

 

§ 110   Övrigt

-         VR- Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2010-2012. Dekanus ges i uppdrag att kontakta vilka förslag till ledamöter som Växjö och Lund kommer att föreslå.

-         RJ – Inbjudan av gästforskare från Tyskland. Dokumentet har skickats till sektionscheferna för information.

-         Ett rektorsbeslut har fattats gällande Process för externa ansökningar. Nämnden skulle önska att denna kommande databas görs tillgänglig för personalen.

 

§ 111   Till nästa möte

Till sammanträdet den 7 december i Karlskrona planeras följande ärende:

-         Regler för disputation. 

 

§ 112   Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 10:40.

  

Bilagor

-         Allmän studieplan i utveckling av digitala spel.

-         Regler vid licentiatseminarium.

 

 _______________________________          _______________________________

Ulrika Nilsson                                                   Ingvar Claesson

sekreterare                                                       ordförande

 

 _______________________________         

Vanja Lindberg                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela