Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2010-04-14, kl. 09:30-12:00

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Paul Davidsson

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Övriga:

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg, Göran Broman och Sara Eriksén

Företrädare för de studerande:

Olle Hilborn och Daniel Palm 

 

§ 21               Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Där ingen annan anges är ordförande föredragande.

§ 22               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§ 23               Val av justerare

Paul Davidsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 24               Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2010-02-09 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 25               Dekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§ 26               Information från dekanus

Dekanus informerar:

 • Propositioner släppta avseende studieavgifter, kvalitet i den högre utbildningen samt ökad frihet för universitet och högskolor.
 • BTH har till Högskoleverket anmält områden för examen på forskarnivå

§ 27               Information från LFN

Paul Davidsson informerar om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden (LFN).

§ 28               Information från doktorandsektionen

Anton Borg informerar om pågående arbete i doktorandsektionen.

§ 29               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Anders Hederstierna föredrar.

 • Genomfört påskfirande för doktorander vid BTH
 • Ansökningsformulär avseende möjlighet för doktorander inskrivna vid BTH att söka resebidrag finns publicerat på BTH:s webb.
 • Intresseanmälningar via webben avseende utbildning på forskarnivå pekar på ett internationellt intresse för BTH.
 • Pågående arbete med att ta fram ett startpaket för nyantagna doktorander vid BTH respektive en kravspecifikation på en doktorandportal. Nämnden bedömer att arbetet fortsatt bör bedrivas med utgångspunkt i bilagt förslag.
 • Forskarfredag planeras den 24:e september 2010. Nämnden uppdrar åt Niklas Lavesson att bedöma önskat antal stationer och kontakta sektionscheferna i syfte att öka gensvaret.

§ 30               FAK:s internbudget 2010, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljning av FAK:s internbudget. Dekanus sammanfattar.

§ 31               FAK:s strategiska satsning, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljning av FAK:s strategiska satsning. Dekanus sammanfattar.

§ 32               Hedersdoktor vid BTH 2010

Nämnden diskuterar. Nämnden vill inbjuda alla anställda till att ge förslag på hedersdoktor 2010. Planeringssekreteraren får i uppdrag att ombesörja inbjudan.

§ 33               Ansökan om medel för att genomföra docentkollokvier

Nämnden föreläggs underlag från sektionen för management. Nämnden diskuterar. Under budgetåret 2010 finns inte medel från fakulteten men nämnden avser behandla ansökan inför höstens kommande budgetdialog.

§ 34               Ansökningar om medel ur anslaget till vetenskapsområden. Riktlinjer och mall för ansökningar

Nämnden diskuterar. Dekanus får i uppdrag att tillsammans med planeringssekreteraren slutföra nämndens ändringar av riktlinjer och mall och därefter sända inbjudan till behöriga sökande.

§ 35               BTH:s program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund, avancerad och forskarnivå 2010-2012

Anders Hederstierna informerar. Nämnden diskuterar de mål och åtgärder i underlaget där fakultetsnämnden anges som ansvarig och föreslår följande:

2.7. Planeringssekreteraren bistår med insamling av uppgifter för uppföljning men uttolkning görs av nämndens koordinator för utbildning på forskarnivå.

5.4. Avseende doktorander inskrivna vid BTH gäller från 1 oktober 2010: Vid nyantagning till utbildning på forskarnivå liksom vid uppdatering av individuell studieplan, ISP, föreslås att fakultetsnämndens mall ska användas. I ISP ska beskrivas hur doktoranden får tillräckligt handledarstöd. Dekanus får i uppdrag att tillsammans med planeringssekreteraren revidera och publicera mallen.

5.5. Nämnden diskuterar tolkning och utgår från ”Forskarstuderande anställda vid BTH men antagna vid andra lärosäten ska erbjudas handledarstöd vid BTH”. Nämnden föreslår att vid nyantagning till forskarnivå ska i normalfallet minst en handledare vara anställd vid BTH. Nämnden rekommenderar att befintliga doktorander ska erbjudas lokalt handledarestöd och att detta delegeras sektionerna.

§ 36               Allmän studieplan Matematik med tillämpningar

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

§ 37               Fakultetsnämndens strategiska satsning. Ansökningar om bidrag till konferensresor.

Nämnden föreläggs ansökan från Mahvish Khurum, COM. Till nämnden har även inkommit ansökningar från Quang Trung Doung, Vu Viet Thuy, Ulrich Engelke och Sebastian Barney.

Beslut

Under förutsättning att en kortfattad rapport tillsammans med rekvisitionen inkommer till nämnden beviljas samtliga ovanstående sökande resestöd om 10 000 kr. Nämnden delegerar till dekanus att fortsättningsvis fatta beslut om inkomna ansökningar om bidrag till konferensresor.

§ 38               Fastställande av fakultetsnämndens interna budget

Nämnden diskuterar. Nämnden påtalar att det i budgeten inte finns medel för utredningsarbete. Utifrån dekanus e-postväxling med rektor dras slutsatsen att nämnden från 2011 ska bära kostnader för FLUS/FLUSp exkl. kompensation för lärares arbetstid.

Beslut

Budgeten fastställs i enlighet med förslaget. Nämnden uppdrar åt dekanus att kontakta rektor inför budgetdialog 2011.

§ 39               Mötestider hösten 2010

Fakultetsnämnden beslutar om följande sammanträdestider för hösten 2010:

 • 9:e september, start kl 10
 • 21:e oktober, start kl 10
 • 15:e december, start kl 10

§ 40               Övrigt

Inget övrigt finns att rapportera.

§ 41               Till nästa möte

Följande ärenden planeras till nästa sammanträde;

 • Hedersdoktor 2010
 • Allmän studieplan för Matematik med tillämpningar

§ 42               Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl 11.30

 

Justeras:

_______________________________   _______________________________

Paul Davidsson                                                                                    Ingvar Claesson

                                                                                                                  ordförande

_______________________________  

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela