Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: kl. 9.30- ca 17.00 (Först ordinarie sammanträde under förmiddagen, lunch och sedan strategidiskussion under eftermiddagen enligt särskilt program, efter kl. 17.00 fortsätter diskussionerna i samband med att nämnden äter middag tillsammans)

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Paul Davidsson (PDA)

Lars Lundberg (LLU)

Ingvar Claesson (ICL)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-05-19)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens per-capsulambeslut (bilaga 2)

6. Information

7. Information från lärarförslagsnämnden (PDA)

8. Utseende av hedersdoktor (ICL)

9. Information om Högskoleverkets utvärdering av BTHs forskarutbildning i teknikvetenskap (LLU)

Beslutsärenden:

10. Ersättning till Jörgen Nordberg för arbete med HSVs utvärdering (ICL)

11. Utseende av arbetsgrupp för HSVs utvärdering (ICL – bilaga 3)

12. Utseende av arbetsgrupp för fördelning av fakultetsanslaget (ICL – förslag sänds ut vid ett senare tillfälle)

13. Ansökan från Sara Eriksén för genomförande av en tvärvetenskaplig doktorandkurs med namnet Transparency (bilaga 4 – ICL)

Avslutning:

14. Övrigt

15. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Sammanställning av informationspunkter

- Bolognagruppen

- Promoveringsdiplom

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela