Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Onsdagen den 4 juni 2008, kl. 9.30 - 18

Plats: Eriksberg, Karlshamn

 

Föredragande:

Ingvar Claesson                   ICL

Paul Davidsson                    PDV

Markus Fiedler                    MFI

Anders Hederstierna            AHE

Claes Jogréus                     CJO

Niklas Lavesson                   NLA

Jörgen Nordberg                  JNO

Anna Tinnert                        ATI

Richard Torkar                    RTO

Mats Walter                         MWL

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - 2008-03-31, ICL).

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut samt nämndens beslut per capsulam (bilaga 2, ICL).

5. Information från dekanus (bilaga 3.1-3.2, ICL).

6. Återrapportering för strategiska projekt vilka tilldelades medel från fakultetsnämnden 2007 (bilaga 4.1-4.9, MFI, JNO, RTO, CJO, PDV, AHE, GBR).

7. Information från LFN (PDV).

8. Information från doktorandsektionen (NLA).

9. Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget (bilaga 5.1-5.2, ICL).

10. Inför Akademisk högtid 2008. Hedersdoktor vid BTH.

 

Beslutsärenden:

11. Inför Akademisk högtid 2008. Utseende av promotor för promovendi (ICL).

12. Fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2008 (bilaga 6.1-6.3, ICL).

13. Utbildning på forskarnivå. Fastställande av blankett för ansökan till utbildning på forskarnivå (bilaga 7, MWL).

14. Fastställande av blankett för studieavbrott, utbildning på forskarnivå (bilaga 8, MWL/ATI).

15. Ansökan om reducerad doktorandtid (bilaga 9, ICL).

16. Docentansökan T Hansson (bilaga 10, ICL).

17. Docentansökan S Kao-Walter (bilaga 11.1-11.2, ICL).

18. Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden. Utseende av beredningsgrupp samt datum för dess beredningsmöten, fastställande av datum för föredragningar av ansökningar samt fastställande av riktlinjer och mall för ansökningar (bilaga 12.1-12.2, ICL).

19. Fastställande av tider för fakultetsnämndens sammanträden i höst (ICL).

20. Fastställande av allmän studieplan i Datorsystemteknik (bilaga 13.1-13.3, ICL).

21. Fastställande av allmän studieplan i Programvaruteknik (bilaga 13.1, 14, ICL).

 

Avslutning:

22. Övrigt: allmän studieplan i Tillämpad Hälsoteknik för information (bilaga 15, ICL).

23. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson                                                               Anna Tinnert

Ordförande                                                                     enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress anna.tinnert@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela