Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Onsdagen den 17 september 2008, kl. 9.30 - 16.30

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Föredragande:

Ingvar Claesson, ICL

Paul Davidsson, PDV

Anders Hederstierna, AHE

Gideon Mbiydzenyuy, GMB

Charlotte Sennersten, CHS

Mats Walter, MWL

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

 

Inledning

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - 2008-06-04, ICL)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut samt nämndens beslut per capsulam (bilaga 2, ICL)

5. Information från dekanus (ICL)

6. Information från LFN (bilaga 3.1-3.3, PDV)

7. Information från doktorandsektionen (CHS/GMB)

8. Fakultetsnämndens strategiska satsning,  Internationalisering, Utlysning I. Redovisning (bilaga 4, ICL)

9. Delning av sektionen för teknik (ICL)

10. Teknik och didaktik (ICL)

11. Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget (bilaga 5, ICL)

 

Beslutsärenden:

12. Fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2008 (bilaga 6.1-6.3, ICL)

13. Ansökan till utbildning på forskarnivå. Fastställande av Ansökningsblankett (bilaga 7.1-7.2, MWL)

14. Beslut om vidaredelegation till ordförande i Lärarförslagsnämnden(bilaga 8, ICL)

15. Hedersdoktor vid BTH (ICL)

16. Docentansökan. B Sutter (bilaga 9.1-9.2, ICL)

17. Docentansökan. J Persson (bilaga 10.1-10.3, ICL)

18. Docentansökan. T Hansson (bilaga 11.1-11.2, ICL)

19. Fastställande av allmän studieplan i Fysisk planering (bilaga 12, ICL)

20. Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Utlysning II. Beslut avseende inkomna ansökningar (bilaga 13.1-13.9, ICL)

21. Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden. Fakultetsnämndens förslag till fördelning (bilaga 14.1-14.2, AHE)

 

 Avslutning:

22. Övrigt.

23. Till nästa möte

 

Välkomna!

Ingvar Claesson                                    Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson på e-postadress ulrika.nilsson@bth.se

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela