Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Måndagen den 15 december 2008, kl. 10.00 - 16.00

Plats: Ankaret, Kanslihuset, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Föredragande:

Ingvar Claesson            ICL

Paul Davidsson             PDV

Noél Holmgren              NHO

Michael Mattsson           MMA

Charlotte Sennersten     CHS

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

 

Inledning

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - 2008-11-10, ICL)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga 2, ICL)

5. Information från dekanus (ICL)

6. Information från LFN (PDV)

7. Information från doktorandsektionen (CHS)

8. Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Redovisning (bilaga 3, ICL)

9. Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget (bilaga 4, ICL)

10. Information om BTH:s strategiska projekt (MMA)

11. Information om BTH:s budgetmodell 2009 (NHO)

12. Information om FAK:s budget 2009 (bilaga 5, ICL)

 

Beslutsärenden:

13. Fastställande av förtydligande av Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH (bilaga 6, PDV och ICL)

14. Fastställande av allmän studieplan i Fysisk planering (bilaga 7, ICL)

15. Fastställande av allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier (bilaga 8, ICL)

16. Fastställande av allmän studieplan i Telekommunikationssystem (bilaga 9, ICL)

17. Fastställande av vårens mötestider (bilaga 10, ICL)

  

Avslutning:

18. Övrigt

19. Till nästa möte

  

Välkomna!

  

Ingvar Claesson                                   Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson på e-postadress ulrika.nilsson@bth.se

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela