Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Tisdagen den 9 februari kl 09:30–12:00.

Plats: ASB:s konferensrum, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Ingvar Claesson                  ICL

Paul Davidsson                   PDV

Marina Grbic                       MGR

Olle Hilborn                        OHI

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

 Informations- och diskussionsärenden:

3. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 091201—100131 (bilaga 1, ICL)

4. Information från dekanus (ICL)

5. Information från LFN (PDV)

6. Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

7. Information om FAK:s webbsidor (MGR)

8. FAK:s ekonomiska utfall 2009 (bilaga 2, ICL)

9. FAK:s budget 2010 (bilaga 3, ICL)

10.  Budget för Forskarhandledarutbildningar i Sydost /FLUS (bilaga 4, ICL)

11.  Doktorandkurser som har beviljats medel från FAK 2009 enligt bilaga (bilaga 5, ICL)

12.  Internationaliseringsrapport från Armando León (bilaga 6, ICL)

13.  Internationaliseringsrapport från Gunilla Borglin (bilaga 7, ICL)

14.  Internationaliseringsrapport från Quang Trung Duong (bilaga 8, ICL)

15.  Internationaliseringsrapport från Ulrich Engelke (bilaga 9, ICL)

Beslutsärenden:

16.  Sakkunnigutlåtande Stefan Hellmer (bilaga 10, ICL)

Avslutning:

17.  Övrigt

18.  Till nästa möte

 

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                                              Ulrika Nilsson

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson, uni@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela