Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 20 oktober 2011 kl 09:00–16:00.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Håkan Grahn                                            HGR

Claes Hedberg                    CHE

Jürgen Börstler                   JUB

Nils Forsman                      NFO

Efraim Laksman                 EFL

Niklas Lavesson                 NLA

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilagor, HGR)

5. Information från dekanus (bilagor, HGR)

6. Information från doktorandsektionen (NFO/EFL)

7. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilaga, NLA)

8. Information från LFN (bilagor, JUB)

9. Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget (bilagor, HGR)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning (bilaga, HGR)

11.  Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (HGR/NLA)

12.  Forsknings- och utbildningsstrategi (bilaga kommer 19/10, HGR)

 

Beslutsärenden:

13.  Docentansökan B. Rydhagen (ansökan i två separata mappar, HGR)

14.  Ansökan om förlängd doktorandtid. T. Sjögren (bilagor, HGR)

15.  Ansökan om förlängd doktorandtid. J. Ström Bartunek (bilagor, HGR)

16.  Ansökan om förlängd doktorandtid. Z. Yang (HGR)

17.  Ansökan om byte av forskarutbildningsämne. A. Lidén (bilagor, HGR)

18.  Fastställande av individuell studieplan för doktorand F. Wang (HGR)

19.  Övergångsperiod för stipendiater (bilaga, HGR)

20.  Mötestider för sammanträden i fakultetsnämnden 2012 (bilaga, HGR)

 

Avslutning:

21.  Övrigt

 

Välkomna!

 

Håkan Grahn                                                                                        Ordförande                                                                                         

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela