Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 15 december 2011 kl 09:00-16:00.

Plats: J 3208  Claude Shannon            OBS Lokal!

 

Föredragande:

Håkan Grahn                       HGR

Jürgen Börstler                   JUB

Nils Forsman                       NFO

Efraim Laksman                  EFL

Niklas Lavesson                 NLA

Peter Linde                          PLI

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR
4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga, HGR)

5. Information från dekanus (HGR)

6. Information från doktorandsektionen (NFO/EFL)

7. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

8. Information från LFN (bilaga, JUB)

9. Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget (bilaga, HGR)

10.  Inför fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2012 (bilaga, HGR)

11.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning (bilaga, HGR)

12.  Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (HGR)

13.  Information om arbetet med underlag inför den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012 (HGR)

14.  Bibliometrisk analys av sektioner vid BTH 2010 (bilaga, PLI)

15.  Återkoppling ansökan om förlängd doktorandtid. Thomas Sjögren (bilaga, HGR)

16.  Återkoppling ansökan om förlängd doktorandtid. Josef Ström Bartunek (bilaga, HGR)

17.  Inför årsredovisning för 2011. Återrapportering från fakultetsnämnden (bilaga, HGR)

18.  Tillgodoräknande av studier från grund- och avancerad nivå till forskarnivå (bilaga, HGR)

19.  Eventuella avgifter för doktoranders deltagande i kurser på grund- och avancerad nivå (HGR)

 

Beslutsärenden:

20.  Docentansökan Per Eisele (bilagor i separat mapp, HGR)

21.  Docentansökan Gunilla Borglin (bilagor i separat mapp, HGR)

22.  Ansökan om förlängd doktorandtid. Zhe Yang (bilagor i separat mapp, HGR)

23.  Ansökan om förlängd doktorandtid. Hang Zettervall (bilaga, HGR)

24.  Docentansökan Ludvik Kuzniarz. Inkomna sakkunnigutlåtanden (bilaga, HGR)

25.  Fastställande av reviderad allmän studieplan i Fysisk planering (bilaga, HGR)

26.  Rutiner för årlig uppföljning av individuell studieplan (bilaga, NLA)

 

Avslutning:

27.  Övrigt

 

Välkomna!

 

Håkan Grahn                                                                  Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela