Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 2:a februari 2012 kl. 09:00–16:00.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Håkan Grahn                       HGR

Jürgen Börstler                   JUB

Nils Forsman                       NFO

Efraim Laksman                  EFL

Niklas Lavesson                 NLA

Claes Hedberg                    CHE

Henric Johnson                   HJO

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0.     Sammanträdet öppnas

1.     Fastställande av föredragningslista

2.     Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3.     Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR

4.     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga, HGR)

5.     Information från dekanus (HGR)

6.     Information från doktorandsektionen (NFO/EFL)

7.     Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilaga, NLA)

8.     Information från LFN (bilaga, JUB)

9.     Revidering av anställningsordning BTH 2011 (bilaga, JUB)

10.  Utfall fakultetsnämndens internbudget 2011 (bilaga, HGR)

11.  Utfall fakultetsnämndens strategiska satsning 2011 (bilaga, HGR)

12.  Fakultetsnämndens verksamhetsplan 2012 och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (bilaga, HGR)

13.  Remiss av rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (bilagor enligt mail från HGR 19:e jan., separat mapp, CHE)

14.  Inför årsredovisning för 2011. Återrapportering från fakultetsnämnden (bilaga planeras sändas mån. 30:e jan., HGR)

15.  Inför årsredovisning för 2011. Återrapportering publiceringsstatistik från biblioteket (bilaga, HGR)

16.  Forskningsområden på webben (HGR)

17.  Information om strategiska projekt BTH 2012 (HJO)

 

Beslutsärenden:

18.  Docentansökan Per Eisele (kompletterande bilaga, ansökan i separat mapp FAK 2011-12-15, HGR)

19.  Fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2012 (bilaga, HGR)

20.  Fastställande av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012 (bilaga, HGR)

21.  Tillgodoräknande av studier från grund- och avancerad nivå till forskarnivå vid BTH (bilaga planeras sändas fre. 27:e jan., HGR)

22.  Rekommendation vid doktoranders deltagande i kurser på grund- och avancerad nivå respektive forskarutbildningskurser vid andra lärosäten (bilaga planeras sändas fre. 27:e jan., HGR)Avslutning:

23.  Övrigt

 

Välkomna!

 

Håkan Grahn                                                                  Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela