Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 29:e mars 2012 kl. 09:00 - 16:00

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Håkan Grahn                          HGR

Nils Forsman                          NFO

Efraim Laksman                      EFL

Niklas Lavesson                    NLA

Jürgen Börstler                      JUB

Anders Hederstierna           AHE

Vicky Johnson Gatsouras   VGA

Ulrica Skagert                        USK

 

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 Dagordning

 

Inledning:

1.      Sammanträdet öppnas

2.      Fastställande av föredragningslista

3.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR)

5.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga, HGR)

6.      Information från dekanus (HGR)

7.      Information från doktorandsektionen (NFO/EFL)

8.      Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilaga, NLA)

9.      Information från LFN (bilaga, JUB)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012 (bilaga, HGR)

11.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012 (bilaga, HGR)

12.  Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (HGR)

13.  Återrapportering målområden Forsknings- och utbildningsstrategin 2009-2012 (bilaga, HGR)

14.  Strategiska medel som incitament för forskningsansökningar (bilaga, HGR)

15.  Information om arbetet med revidering av Forsknings- och utbildningsstrategi för BTH (bilaga, AHE)

16.  Förslag till reviderad kvalitetspolicy (bilaga, VGA)

17.  Förslag till policy för hantering av plagiering BTH (bilaga, USK)

18.  Anslaget för forskning och forskarutbildning för budgetår 2013. Utformande av riktlinjer och mall för interna ansökningar (bilaga, HGR)

19.  Förslag till nämnd för Tillämpad hälsoteknik (bilaga, HGR)

 

Beslutsärenden:

20.  Docentansökan Gunilla Borglin. Inkomna sakkunnigutlåtanden (bilaga, HGR)

21.  Docentansökan Jörgen Nordberg (bilaga i separat undermapp quickr, HGR)

22.  Förslag till riktlinjer för tillgodoräknande av kurser inom utbildning på forskarnivå (bilaga, HGR)

23.  Akademisk högtid 2012. Tillvägagångssätt för inhämtande av förslag till kandidater hedersdoktorat (bilaga, HGR)

24.  Akademisk högtid 2012. Utseende av promotor (HGR)

25.  Förslag till reviderad delegationsordning för fakultetsnämnden (bilaga, HGR)

 

Avslutning:

26.  Övrigt

 

Välkomna!

 

 Håkan Grahn                                                                  Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela