Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 10:e maj 2012 kl. 09:00 – 16:00

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Håkan Grahn                      HGR

Nils Forsman                     NFO

Efraim Laksman                 EFL

Niklas Lavesson               NLA

Jürgen Börstler                 JUB

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

1.     Sammanträdet öppnas

2.     Fastställande av föredragningslista

3.     Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR)

5.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga, HGR)

6.      Information från dekanus (HGR)

7.      Information från doktorandsektionen (NFO/EFL)

8.      Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

9.      Information från LFN (bilaga, JUB)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012 (bilaga, HGR)

11.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012 (bilaga, HGR)

12.  Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (HGR)

13.  Information om arbetet med revidering av Forsknings- och Utbildningsstrategi 2013 – 2017 (bilaga planeras sändas ledamöter 2012-05-04, HGR)

14.  Akademisk högtid 2012. Nominering av Hedersdoktor (HGR)

15.  Remiss av promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (bilagor i separat mapp, HGR)

16.  Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Nominering av kandidat (bilaga, HGR)

 

Beslutsärenden:

17.  Docentansökan Birgitta Rydhagen. Inkomna sakkunnigutlåtanden (bilaga, HGR)

18.  Anslaget för forskning och forskarutbildning för budgetår 2013. Fastställande av riktlinjer och mall för interna ansökningar (bilaga planeras sändas ledamöter 2012-05-04, HGR)

19.  Anslaget för forskning och forskarutbildning för budgetår 2013. Utseende av arbetsgrupp för beredning (HGR)

20.  Ansökan om förlängd doktorandtid. J Ström Bartunek (bilaga, HGR) 

Avslutning:

21.  Övrigt 

 

Välkomna!

Håkan Grahn                                                                    Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela