Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 6:e september 2012 kl. 09:00 -  16:00

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Håkan Grahn                      HGR

Nils Forsman                      NFO

Efraim Laksman                 EFL

Niklas Lavesson               NLA

Jürgen Börstler                 JUB

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

 

Inledning:

1.      Sammanträdet öppnas

2.      Fastställande av föredragningslista

3.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

4.      Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR)

5.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga, HGR)

6.      Information från dekanus (HGR)

7.      Information från doktorandsektionen (NFO/EFL)

8.      Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilaga Doktorandspegeln i separat mapp, NLA)

9.      Information från LFN (bilaga, JUB)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012 (bilaga tillsänds FAK 31/8, HGR)

11.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012 (bilaga tillsänds FAK 31/8, HGR)

12.  Riktlinjer för användande av medel från fakultetsnämndens strategiska satsning (bilaga, HGR)

13.  Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag (bilaga, HGR)

14.  Fakultetsnämndens uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete (bilaga, HGR)

15.  Akademisk högtid. Nomineringar till årets forskare respektive pris för excellenta insatser inom grundutbildningen (HGR)

16.  Anmälan till HSV (anmälan tillsänd FAK 27/9, HGR)

17.  Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett område (bilaga, HGR)

 

Beslutsärenden:

18.  Docentansökan Kerstin Arnesson (bilaga i separat mapp, HGR)

19.  Docentansökan Gunilla Albinsson (bilaga i separat mapp, HGR)

20.  Docentansökan Veronica Sundstedt (bilaga i separat mapp, HGR)

21.  Docentansökan Johanna Törnquist Krasemann (bilaga i separat mapp, HGR)

22.  Anslaget för forskning och forskarutbildning budgetår 2013. Fastställande av förslag till fördelning (underlag i separat mapp, ytterligare bilaga tillsänds FAK 31/8, HGR)

23.  Ansökan om förlängd doktorandtid. Efraim Laksman (bilaga, HGR)

24.  Fakultetsnämndens prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser (bilaga, ytterligare underlag tillsänds 31/8, HGR)

  

Avslutning:

25.  Övrigt

  

Välkomna! 

Håkan Grahn                                                                   Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela