Kallelse till sammanträde med

Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Onsdagen den 14 april kl 09:30–15:30.

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

 

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Ingvar Claesson                  ICL

Paul Davidsson                   PDV

Anders Hederstierna          AHE

Niklas Lavesson                 NLA

Vanja Lindberg                  VLI

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

 

Dagordning

 

Inledning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

  1. Föregående mötes protokoll (bilaga 1, ICL)
  2. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga 2, ICL)
  3. Information från dekanus (bilaga 3.1-3.2, ICL)
  4. Information från LFN (bilaga 4, PDV)
  5. Information från doktorandsektionen (ATB)
  6. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilaga 5, NLA)
  7. FAK:s internbudget 2010, uppföljning (bilaga 6, ICL)

10.  FAK:s strategiska satsning, uppföljning (bilaga 7, ICL)

11.  Hedersdoktor vid BTH 2010 (ICL)

12.  Ansökan om medel för att genomföra docentkollokvier (ICL)

13.  Ansökningar om medel ur anslaget till vetenskapsområden. Riktlinjer och mall för ansökningar (bilaga 8.1-8.2, ICL)

14.  BTH:s program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012 (bilaga 9, AHE)

 

 

Beslutsärenden:

15.  Allmän studieplan Matematik med tillämpningar (bilaga 10, VLI)

16.  Fakultetsnämndens strategiska satsning. Ansökningar om bidrag till konferensresor (bilaga 11.1-11.4, ICL)

17.  Fastställande av fakultetnämndens interna budget (bilaga 12.1-12.3, ICL)

18.  Mötestider hösten 2010 (ICL)

 

Avslutning:

19.  Övrigt

20.  Till nästa möte

 

Välkomna!

 

 

 

Ingvar Claesson                                                              Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela