Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Onsdagen den 15 december kl 10:00–15:30.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Ingvar Claesson                  ICL

Niklas Lavesson                 NLA

Olle Hilborn                        OHI

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga 1, ICL)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga 2, ICL)

5. Information från dekanus (bilaga 3, ICL)

6. Information från LFN (bilaga 4, ICL)

7. Information från doktorandsektionen. Prolongering kontra sektionstjänstgöringstid med anledning av styrelse-/nämnduppdrag (ATB/OHI)

8. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilaga 5, NLA)

9. Utformande av Regler för byte av handledare (bilaga 6, NLA)

10. Utformande av Docentintyg (bilaga 7, ICL)

11. FAK:s internbudget 2010, uppföljning (bilaga 8, ICL)

12. FAK:s strategiska satsning, uppföljning (bilaga 9, ICL)

13. Förslag till datum för sammanträde i fakultetsnämnden jan-feb 2011 (ICL)

Beslutsärenden:

14.  Docentansökan G Holst (bilaga 10, ICL)

15.  Byte av handledare och forskarutbildningsämne. Doktorand Maria Bäcke (bilaga 11, ICL)

16.  Ansökan om prolongering (bilaga 12, ICL)

17.  Forskarfredag 2011 (ICL/NLA)

18.  Revidering av Regler vid disputation (bilaga 13, ICL)

19.  Revidering av Regler vid licentiatseminarium (bilaga 14, ICL)

20.  Revidering av Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser (bilaga 15, ICL)

 

Avslutning:

21.  Övrigt

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                                              Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela