Kallelse till sammanträde med

Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 7:e april 2011 kl. 09:00–16:00.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Jürgen Börstler                   JUB

Vicky Johnson Gatzouras   VGA

Håkan Grahn                        HGR

Olle Hilborn                        OHI

Niklas Lavesson                 NLA

Peter Linde                         PLI

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll samt protokoll från per capsulam-beslut (bilagor, HGR)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilagor, HGR)

5. Information från dekanus (HGR)

6. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

7. Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

8. Information från Lärarförslagsnämnden (bilagor, JUB)

9. Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2011 (bilaga, HGR)

10.  Av fakultetsnämnden beviljade medel för utveckling av kurser på forskarnivå. Uppföljning (NLA, HGR)

11.  Program och handlingsplan för kvalitetsarbetet 2011-2013 (bilaga, VGA)

12.  Anslaget till BTH budgetår 2012. Utformande av Riktlinjer och mall för interna ansökningar (bilagor, HGR)

13.  Lägsta ekonomisk nivå för att bli antagen till forskarnivå och andel stipendiedoktorander (HGR)

14.  Publiceringsregler vid BTH (bilaga, PLI)

 

Beslutsärenden:

15.  Reviderad internbudget (bilagor, HGR)

16.  Fastställande av Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska medel (bilaga, HGR)

17.  Fastställande av Riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder vid BTH (bilaga, HGR)

18.  Docentansökan R. Torkar. Inkomna sakkunnigutlåtanden (bilagor, HGR)

19.  Docentansökan N. Lavesson. Inkomna sakkunnigutlåtanden (bilagor, HGR)

20.  Docentansökan C Fagerström (bilaga, HGR)

21.  Ansökan om byte av forskarutbildningsämne. Doktorand A. Petrakou (bilagor, HGR)

22.  Ansökan om byte av forskarutbildningsämne. Doktorand K Ådahl (bilagor, HGR)

23.  Akademisk högtid. Tillvägagångssätt gällande inhämtande av förslag till kandidater hedersdoktorat (bilaga, HGR)

24.  Akademisk högtid. Utseende av promotor (HGR)

25.  Ansökan om förlängning av doktorandtid (bilaga, HGR)

 

Avslutning:

26.  Övrigt

 

Välkomna!

 

Håkan Grahn                                                                                        Anna Tinnert

Ordförande                                                                    Planeringssekreterare/enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela