Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid: 2009-03-31, kl 09:30-15:15

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande:

Gideon Mbiydzenyuy

Charlotte Sennersten

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Mats Walter, § 34

Claes Wohlin, § 31

 

Frånvarande:

Daniel Palm, företrädare för de studerande

 

 

 

§ 19     Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

§ 20     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

 

§ 21     Val av justerare

Göran Broman väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

§ 22     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§ 23     Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

-         Forskarfredagen äger rum den 25 september på Kreativum i Karlshamn. Mats Walter är projektledare. Förslag på ämnen och föreläsare önskas till Mats Walter senast fredagen den 3 april.

-         FAK:s möte den 4 juni är på Trantorp. Heldag.

-         Högskoledirektören, Noél Holmgren, kommer att bjudas in på nästa möte.

-         FAK har fått en plattform. Nästa möte kommer att läggas ut på denna.

 

 

§ 24     Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående diskussioner.

 

 

§ 25     Information från doktorandsektionen

Charlotte Sennersten och Gideon Mbiydzenyuy informerar om pågående diskussioner.

 

 

§ 26     FAK:s ekonomiska utfall per december 2008

Ledamöterna har i kallelsen förelagts FAK:s ekonomiska utfall per 081231, dekanus sammanfattar.

 

 

§ 27     FAK:s budget för 2009

Ledamöterna har i kallelsen förelagts FAK:s interna budget för 2009, dekanus sammanfattar.

 

 

§ 28     Uppföljning av Fakultetsnämndens interna budget per februari 2009

Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget, dekanus sammanfattar.

 

 

§ 29     Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering. Redovisning

Redovisningar från utresande som har erhållit Fakultetsnämndens strategiska satsning i Utlysning I och II anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§ 30     Internationaliseringsutlysning 2009? Annat?

Ledamöterna har i kallelsen förelagts Internationaliseringsutslysning 2009 eller annat 2009. Ramen som finns till förfogande är 800 000 kronor. Diskuterades. Dekanus sammanfattar.

 

Beslut

Nämnden beslutar bevilja dag- liksom nattraktamenten liksom kostnader för resan. Minst en månads sammanhängande utlandsvistelse är ett krav. Kopia där kostnad för resan kan utläsas ska sändas till nämnden liksom en kort redovisning av vistelsen. För beviljade ansökningar kan rekvireras max det belopp som står i ansökan till nämnden. Sista ansökningsdag för 2009 är 15 maj 2009.

 

 

 

§ 31     ProVison

Claes Wohlin, prorektor, informerade om  ProVision.

 

 

§ 32     Akademisk högtid och BTH:s 20 års jubileum

Anders Hederstierna, vice dekanus, informerade om BTH:s akademiska högtid samt om kommande 20 års jubiléumet.

 

 

§ 33     Handledarkollegium

Nämnden diskuterade.

Fastslogs att FAK använder sig av följande definition av handledarkollegium i enlighet med blanketten för den individuella studieplanen (FAK möte 070907 §88): ”Eventuellt handledarkollegium utgörs av handledarna samt en utanför forskningsgruppen docentkompetent individ.“

 

 

§ 34     Medelstilldelning av Forskarutbildningskurser

Sara Eriksén anmäler jäv och lämnar rummet.

 

Föredrogs av Mats Walter, koordinator för utbildning på forskarnivå.

 

Bakgrund

En särskild satsning har gjorts av Fakultetsnämnden gällande att synliggöra det kursutbud som finns för studerande på forskarnivå vid BTH. Det syftar även till stimulering av högkvalitativa kurser som kan erbjudas ett större antal doktorander, lokalt, nationellt eller internationellt. Medel kan sökas på tre nivåer: formalisering av befintliga forskarutbildningskurser, nyutveckling av specialiserade forskarutbildningskurser samt nyutveckling av forskarutbildningskurser med stort allmänt intresse.

Totalt har 12 ansökningar av utvecklingsmedel inkommit i den här ansökningsomgången, vilka är bilagda kallelsen.

 

 

Beslut

Nämnden beslutar att bevilja följande kurser:

 

  • Sara Eriksén, Perspektiv på Tillämpad Hälsoteknik, 7,5 hp, 50 kkr.

  • Charlie Karlsson, The Economics of Innovation and Technological Change, 5 hp, 50 kkr.
  • Adrian Popescu, Seamless Roaming, 7,5 hp, 50 kkr. Villkor: om kursen kan breddas mot säkerhet.
  • Bertil Rolf, Causuality, 7,5 hp, 50 kkr.
  • Mikael Svahnberg, Research Methodologies, 9 hp, 50 kkr. Villkor: om kursen breddas så att den lämpar sig för övriga forskarstuderande inom teknik.

 

Mats Walter återför informationen till berörda.

 

 

§ 35     Docentansökan Kari Rönkkö

Sara Eriksén anmäler jäv och lämnar rummet.

 

Kari Rönkkö, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i programvaruteknik vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

 

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

 

 

§ 36     Docentansökan Anders Hederstierna

Anders Hederstierna anmäler jäv och lämnar rummet.

 

Anders Hederstierna, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i företagsekonomi vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

 

 

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att kontakta berörd sektionschef för att i samråd med professorskompetens föreslå sakkunniga.

 

 

§ 37     Förslag till sakkunniga för Anders Hederstiernas ansökan till oavlönad docent i företagsekonomi

Anders Hederstierna anmäler jäv och lämnar rummet.

 

Bakgrund

Anders Hederstierna, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i företagsekonomi vid BTH. Förslag till sakkunniga har inkommit till nämnden. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

 

Beslut

Nämnden tillstyrker förslaget om sakkunniga till Anders Hederstiernas ansökan till oavlönad docent i företagsekonomi vid BTH.

 

 

§ 38     Sakkunnigutlåtande angående ansökan om att bli oavlönad docent för Michael Mattsson        

 

Michael Mattsson, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i programvaruteknik vid BTH. Två eniga sakkunnig förordar att han antas. Dekanus föreslår att Michael Mattsson efter godkänt lärarprov utses till docent. Dekanus föreslår att professor Paul Davidsson utses till examinator.

 

Beslut

Nämnden beslutar att utse Michael Mattsson till docent i programvaruteknik under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Professor Paul Davidsson utses till examinator för docentföreläsningen.

 

 

§ 39     Fastställande av allmän studieplan i Interaktionsdesign

Allmän studieplan i Interaktionsdesign har inkommit till nämnden.

 

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i Interaktionsdesign efter redaktionella ändringar. 

 

§ 40     Fastställande av allmän studieplan i Utveckling av digitala spel

Allmän studieplan i Utveckling av digitala spel har inkommit till nämnden.

 

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga den allmänna studieplanen i Utveckling av digitala spel. 

 

 

§ 41     Fastställande av allmän studieplan i Industriell ekonomi och management

Allmän studieplan i Industriell ekonomi och management har inkommit till nämnden.

 

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i Industriell ekonomi och management efter redaktionella ändringar. 

 

 

§ 42     Promotor till Akademisk högtid 2009

 

Dekanus föreslår att Anders Hederstierna utses som promotor för promovendi. Nämnden beslutar enligt förslaget.

 

 

§ 43     Övrigt

-         Sara Eriksén har varit i kontakt med Georgia Tech, USA om master och doktorandutbyte. Samarbete med Georgia Tech, IIT-M och BTH.

-         Dekanus informerar om besök från ”Green Valley” i Fayetteville, Arkansas. Lena 
Vogelius kommer att  åka dit.

 

§ 44     Till nästa möte

Till sammanträdet den 4 juni på Trantorp planeras följande ärenden:

-         Allmän studieplan i Utveckling av digitala spel

-         Bjuda in Högskoledirektören, Noél Holmgren, forskningspropen och autonomiutredningen

-         Internationaliseringsutlysningen

-         Höstens mötestider

-         Hedersdoktorer

 

 

§ 45     Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 15:15

 

 

Bilagor

 

- Allmän studieplan i Interaktionsdesign

- Allmän studieplan i Industriell ekonomi och management

 

   

Ulrika Nilsson                                     Ingvar Claesson

sekreterare                                        ordförande

 

  

 

Göran Broman

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela