Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2008-06-04, kl. 09.30-16.30
Plats: Eriksberg, Karlshamn

Närvarande
Företrädare för verksamheten:
Ingvar Claesson, dekanus, närvarande §§ 51-70
Christel Borg
Paul Davidsson
Sara Eriksén
Anders Hederstierna, prodekanus
Vanja Lindberg
Jan-Evert Nilsson, närvarande §§ 51-70

Företrädare för de studerande:
Niklas Lavesson
Joacim Petersson

Övriga:
Markus Fiedler, närvarande § 52
Jörgen Nordberg, närvarande § 52
Claes Jogreus, närvarande § 52
Richard Torkar, närvarande § 52
Martin Jacobsson, planeringssekreterare
Anna Tinnert, planeringssekreterare, närvarande §§ 51-70


Frånvarande:
Göran Broman, företrädare för verksamheten
Hanna Scott, företrädare för de studerande


§ 46 Sammanträdet öppnas
Vice ordförande Anders Hederstierna öppnar mötet och hälsar alla välkomna.


§ 47 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs. Sara Eriksén anmäler ärende under Övrigt.


§ 48 Val av justerare
Paul Davidsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Planeringssekreterare Martin Jacobsson protokollför till dess att ordinarie sekreterare i fakultetsnämnden anländer.


§ 49 Föregående mötes protokoll
Protokoll från nämndens sammanträde 2008-03-31 anmäls. Under § 39 görs namntillägg: Dekanus får i uppdrag att kontakta Lars Lundberg, av nämnden föreslagen examinator för docentföreläsningen. Protokollet läggs till handlingarna.


§ 50 Dekanus delegationsbeslut och beslut per capsulam
Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut samt beslut per capsulam (fastställande av licentiatseminarium utanför terminstid) anmäls och läggs till handlingarna.


§ 51 Information från dekanus
Dekanus informerar om
- Verksamhetsplanering 2008 för fakultetsnämnden (fastställd av rektor),
- Kommande utvärderingar;
BTH utvärderas år 2010 avseende lärosätets kvalitetsarbete samt år 2011 avseende teknikvetenskaplig forskarutbildning. Länk till anvisningar inför granskningarna bifogade i kallelsen,
- BTH:s ansökan till KK-stiftelsen i deras satsning på internationellt konkurrenskraftiga kunskaps- och konkurrensmiljöer, KK-miljöer,
- Sektionen för management, MAM, har beviljats medel från Svensk Fjärrvärmeförening för utförande av projektet En internationell jämförelse av fjärrvärmemarknaderna,
- Sektionen för teknik, TEK, har beviljats medel från Sparbanksstiftelsen Kronan för projektet CROWN - uppstart/uppbyggnad av forskarskola i programvaruteknik.


§ 52 Återrapportering för strategiska projekt vilka tilldelades medel från fakultetsnämnden 2007.
Vid sammanträde i nämnden 2007-01-29-30 beslutade nämnden tilldela medel för strategiska projekt. Företrädare för projekten återrapporterar vid dagens sammanträde:
Planeringsbidrag till medverkan i en europeisk projektansökan kring mobil e-hälsa, Markus Fiedler; Tvärvetenskaplig breddning av forskningen inom signalbehandling, Jörgen Nordberg; Eventuell medverkan i European Institute of Technology för Blekinge Tekniska Högskola, Richard Torkar; Forskarskola i Matematik och modellering, Claes Jogréus; Professorsprogram i Industriell Ekonomi och Organisation, Anders Hederstierna samt Plug and Play Business, Paul Davidsson.


§ 53 Information från Lärarförslagsnämnden
Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående diskussioner.


§ 54 Information från doktorandsektionen
Niklas Lavesson informerar:
- Förslag till ny styrelse fastställt av doktorandsektionen, slutligt beslut om utseende av ledamöter fattas av studentkåren. Förslaget inbegriper internationell representation liksom företrädare från olika campus,
- Doktorandernas förslag till beslut om prolongering fortsatt under behandling av rektor,
- Översättningar av en del formella texter under utarbetande,
- Pågående diskussioner gällande internationella studenters representation i nämnder (där svenska är myndighetsspråket),
- Pågående arbete med utarbetande av förslag till kursplan (för utbildning på forskarnivå) samt publicering på webb,
- Planering inför Forskar-Fredag, nationellt evenemang som för Blekinge kommer äga rum i Karlshamn den 26 september, sker planenligt.

 

§ 55 Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget
Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget, dekanus sammanfattar kort.


§ 56 Inför Akademisk högtid 2008. Hedersdoktor vid BTH
Fakultetsnämnden inbjöd i april anställda att inkomma med förslag till hedersdoktor för år 2008. Fyra förslag har inkommit vilka föreläggs nämnden. Nämnden diskuterar.
Frågan om hedersdoktor vid BTH 2008 bordläggs. Dekanus utses som kontaktperson internt för ärendet. Dekanus föreslår att nämnden beslutar om promotor för hedersdoktor och föreslår prodekanus Anders Hederstierna. Nämnden beslutar utse Anders Hederstierna till promotor för hedersdoktor 2008.


§ 57 Inför Akademisk högtid 2008. Utseende av promotor för promovendi
Dekanus föreslår att Anders Hederstierna utses som promotor för promovendi. Nämnden beslutar enligt förslaget.


§ 58 Fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2008
Ärendet bordläggs i avvaktan på utlovade formella beslut. Vid sammanträdet 2008-03-31 beslutade dock nämnden avsätta totalt 151 000 kr för FLUS och FLUSp samt kommande fakturerade medel för Vetenskapsteori i enlighet med dess budgetförslag för 2008 (§ 31).


§ 59 Utbildning på forskarnivå. Fastställande av blankett för ansökan till utbildning på forskarnivå.
Ett förslag till reviderad blankett för antagning till utbildning på forskarnivå har förelagts nämnden.
Nämnden beslutar fastställa blanketten enligt förslaget.


§ 60 Utbildning på forskarnivå. Fastställande av blankett för studieavbrott, utbildning på forskarnivå.
Ett förslag till blankett studieavbrott, utbildning på forskarnivå, har förelagts nämnden.
Nämnden beslutar fastställa blanketten enligt förslaget och uppdrar åt planeringssekreteraren att publicera blanketten på fakultetsnämndens webbsida.


§ 61 Ansökan om reducerad doktorandtid.
Till nämnden har inkommit en ansökan om reducerad doktorandtid. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att nämnden beviljar ansökan.
Fakultetsnämnden beviljar Eric Markus ansökan och reducerar hans förbrukade doktorandtid motsvarande 10 månaders heltidsforskning.
Nämnden poängterar att del av medel använda inom utbildning på grundnivå bör tillfalla forskningen. Doktorandsektionen påpekar att det är mycket olämpligt om en doktorand används i institutionstjänstgöring i en omfattning som står i strid med högskoleförordningen. Dekanus får i uppdrag att kontakta sektionschef Katarina Olsson.


§ 62 Docentansökan T Hansson
Nämnden har vid sammanträde 2007-11-26, 138 §, tillstyrkt att gå vidare avseende T Hanssons inkomna docentansökan. Nämnden diskuterar ämne för docenturen och beslutar ge dekanus i uppdrag att kontakta T Hansson. Därefter ska dekanus per delegation från nämnden fatta beslut gällande ämnet (pedagogik alternativt pedagogiskt arbete) för docenturen.


§ 63 Docentansökan S Kao-Walter
Fakultetsnämnden behandlade vid sammanträde 2007-11-26, § 141, inkommen docentansökan från S Kao-Walter. Nämnden har i kallelsen till dagens sammanträde förelagts inkomna sakkunnigutlåtande.
Fakultetsnämnden beslutar avslå S Kao-Walters docentansökan.


§ 64 Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden.
Utseende av beredningsgrupp samt datum för dess beredningsmöten, fastställande av datum för föredragningar av ansökningar samt fastställande av riktlinjer och mall för ansökningar
Beslut avseende fördelning av anslaget till vetenskapsområden fattas av högskolestyrelsen, fakultetsnämnden har att inkomma med förslag till fördelning.
Dekanus föreslår att nämndens beredningsgrupp utgörs av Christel Borg, Sara Eriksén, Anders Hederstierna, Niklas Lavesson samt Jan-Evert Nilsson. Beredningsgruppens uppgift är att presentera övriga ledamöter i nämnden förslag till fördelning av fakultetsmedel (skriftligt, inkommet till fakultetsnämndens sekreterare senast den 10 september 2008). Anders Hederstierna föreslås vara sammankallande, datum för beredningsgruppen fastställs inom gruppen: Nämnden beslutar enligt förslagen.
Vid sammanträde 2007-10-25, § 110, fann nämnden det önskvärt att legitima ansökare föredrar "sin" ansökan: Nämnden beslutar att föredragande för ansökningarna inbjuds till och av beredningsgruppen.
Nämnden diskuterar förelagt förslag till riktlinjer och mall för ansökningar. Nämnden beslutar därefter fastställa riktlinjer och reviderad mall (enligt bilaga till protokollet).


§ 65 Fastställande av tider för fakultetsnämndens sammanträden i höst
Nämnden beslutar enligt följande:
17 september, ändrad plats till Karlskrona
10 november, Ronneby
15 december, Karlskrona


§ 66 Fastställande av allmän studieplan i datorsystemteknik
Allmän studieplan i datorsystemteknik har inkommit till nämnden. Nämnden beslutar fastställa allmän studieplan i datorsystemteknik.


§ 67 Fastställande av allmän studieplan i programvaruteknik
Allmän studieplan i programvaruteknik har inkommit till nämnden. Nämnden beslutar fastställa allmän studieplan i programvaruteknik.


§ 68 Övrigt
1. Allmän studieplan i Tillämpad hälsoteknik för information.
I enlighet med sammanträde 2008-03-31, § 37, har en reviderad allmän studieplan förelagts ledamöterna,
2. Sara Eriksén informerar om pågående formalisering av ett nationellt nätverk för samarbeten med Indien och ett möte för detta vid vilket S Eriksén planerar närvara.


§ 69 Till nästa möte
Till sammanträdet den 17 september planeras följande ärenden
- hedersdoktor 2008,
- fastställande av fakultetsnämndens förslag avseende fördelning av medel ur vetenskapsområden,
- inbjudan av vicerektor M Mattsson för information om BTH:s strategiska projekt,
- behandling av ansökningar om medel ur fakultetsnämndens strategiska satsning Internationalisering, utlysning II,
- återrapportering avseende strategiska projektet "Fullföljande av KKS-profil/kunskapsmiljö-ansökan" vilket tilldelades medel från
fakultetsnämnden 2007


§ 70 Avslut
Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 16.20.


Bilagor:
- Blankett; Application for/Decision on Admission to Postgraduate Studies Blekinge Institute of Technology
- Blankett; Studieavbrott, Utbildning på forskarnivå
- Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2009
- Mall; Ansökan om forskningsmedel Sektionen för/Centrumbildningen XXX
- Allmän studieplan i datorsystemteknik
- Allmän studieplan i programvaruteknik
- Allmän studieplan i Tillämpad hälsoteknik

 
Martin Jacobsson                   Anders Hederstierna
sekreterare §§ 46-50             ordförande §§ 46-50

 
Anna Tinnert
sekreterare §§ 51-70

 
Ingvar Claesson                Paul Davidsson
ordförande §§ 51-70

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela