Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: 2008-09-17, kl. 09.30-14.30

Plats: Ankaret, Karlskrona

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Göran Broman

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

 

Företrädare för de studerande:

Gideon Mbiydzenyuy

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Mats Walter, § 86

 

Frånvarande:

Jan-Evert Nilsson, företrädare för verksamheten

Charlotte Sennersten, företrädare för de studerande

Joacim Petersson, företrädare för de studerande

   

§ 71     Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 72     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd.

  

§ 73     Val av justerare

Sara Eriksén väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

  

§ 74     Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2008-06-04 anmäls. §61, Dekanus har inte kontaktat sektionschef Katarina Olsson. Protokollet läggs till handlingarna.

  

§ 75     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut samt nämndens beslut per capsulam

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut samt beslut per capsulam (fastställande av att Muhammad Imran Iqbal byter till forskarutbildningsämnet telekommunikation vid BTH) anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 76     Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

- BTH har av KK-stiftelsen utsetts till en av tre så kallade KK-miljöer. Prorektor Claes Wohlin har varit sammanhållande för ansökan.

- Dekanus är ansvarig för strategisk rekrytering. Beslutanderätten har rektor. Förslag över strategiska projekt behöver ej gå via sektionschef, utan kan direktaviseras Dekanus.

  

§ 77     Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående diskussioner.

  

§ 78     Information från doktorandsektionen

Gideon Mbiydzenyuy informerar:

  • - arbetar för att få någon/några gemensamma doktorandkurser för doktorander på BTH.
  • - planerar för gemensam seminarieserie för doktorander på BTH.
  • - planerar för att samla doktoranderna på BTH för samkväm.

§ 79     Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Utlysning I. Redovisning

Redovisningar från utresande som har erhållit fakultetsnämndens strategiska satsning i Utlysning I anmäls och läggs till handlingarna.

  

§ 80     Delning av sektionen för teknik

En delning ska ske av Sektionen för teknik. En arbetsgrupp är tillsatt för att göra denna utredning. Ordföranden i gruppen är prodekanus Anders Hederstierna. Den 24 september ska gruppens förslag på omorganisationen lämnas till rektor. Högskolestyrelsen behandlar ärendet på nästa möte den 3 oktober.

  

§ 81     Teknik och didaktik

Informerades om tankar om forskarskola där didaktiskt intresserade skulle kunna ha gemensamma pedagogiska kurser i sin doktorandutbildning inom ämnesområdet teknik.

  

§ 82     Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget

Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget, dekanus sammanfattar.

  

§ 83     Fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2008

Ledamöterna har i kallelsen förelagts fakultetsnämndens interna budget 2008.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa den interna budgeten 2008 enligt liggande förslag.

 

§ 84   Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden. Fakultetsnämndens förlsag till fördelning 

 

Förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden

 

Bakgrund

Vid fakultetsnämndens sammanträde den 4 juni utsågs en arbetsgrupp för framtagande av förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden. Baserat på de planeringsförutsättningar som ges i budgetpropositionen för budgetår 2009 presenterar arbetsgruppen olika förslag till fördelning varav ett huvudförslag. Nämnden diskuterar. Dekanus sammanfattar diskussionen med påföljande förslag till beslut avseende medel ur anslaget till vetenskapsområden budgetåret 2009.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar fastställa nedanstående förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden för budgetåret 2009:

 

 

2009

 

               Kkr

TEK*

49 814

TKS

12 369

HAL

6 221

MAM**

5 013

CTUP

814

Alga

140

FAK

1 682

Strat

1 389

 

 

Summa

77 441

*  stadigvarande anslag 0,8 milj SEK för Forskarskola matematik, stadigvarande anslag 1,7 milj SEK överflyttning HiK forskande personal.

** stadigvarande anslag 0,8 milj SEK för Professorsprogram.

 

Protokollet justeras omedelbart

  

§ 85 Medel ur anslaget till vetenskapsområden. Fakultetsnämndens förslag till fördelning då forskargrupper flyttar mellan sektioner och avdelningar

Nämnden diskuterar medelsförflyttning som principbeslut då forskare eller forskargrupper flyttar mellan sektioner och avdelningar.

Beslut

Nämnden beslutar följande principbeslut att nedanstående summor ska transfereras mellan berörda sektioner eller avdelningar då en forskare eller forskargrupp byter sektion eller avdelning.

 

Schabloner:

Professor 500 000 kronor

Docent 350 000 kronor

Lektor 350 000 kronor

Adjunkt 250 000 kronor

Doktorand 250 000 kronor

 

Konsekvens. Vid flytt av Craig Lindley och hans grupp, bestående av en professor och två doktorander, från TKS till TEK, innebär detta att 1 miljon kronor minskas från TKSs tilldelning och läggs till TEKs tilldelning för 2009.  

Om rektor beslutar att Lindleygruppen flyttas från TKS till TEK gäller således följande tabell för 2009:

 

 

2009

 

               Kkr

TEK

50 814

TKS

11 369

HAL

6 221

MAM

5 013

CTUP

814

Alga

140

FAK

1 682

Strat

1 389

 

 

Summa

77 441

 

 § 86     Ansökan till utbildning på forskarnivå. Fastställande av blankett för ansökan till utbildning på forskarnivå.

Mats Walter presenterar det förslag till antagningsblankett för studier på forskarnivå vilket förelagts nämnden.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa blanketten för ansökan till utbildning på forskarnivå efter vissa redaktionella ändringar.

 

§ 87     Beslut om vidaredelegation till ordförande i Lärarförslagsnämnden

Ledamöterna har i kallelsen förelagts beslut om vidaredelegation till ordförande i Lärarförslagsnämnden.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar godkänna vidaredelegation till ordförande i lärarförslagsnämnden enligt § 6.1, protokoll fört med lärarförslagsnämnden 2008-02-11.

  

§ 88     Hedersdoktor vid BTH

Dekanus föredrar ärendet. Akademisk högtid för BTH äger rum i oktober. Fakultetsnämnden har möjlighet att utse hedersdoktorer. Dekanus rekapitulerar de förslag på hedersdoktorer som sedan tidigare inkommit till nämnden utifrån vilka två huvudförslag har utarbetats. Motivering till huvudförslagen till hedersdoktorer föreläggs nämnden. Ingvar Claesson föreslår i enlighet med de två huvudförslagen Professor Ashok Jhunjhunwala och Professor Andreas Faludi till hedersdoktorer vid BTH 2008.

Sedan tidigare har Fakultetsnämnden beslutat att utse Anders Hederstierna till promotor.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar utse Professor Ashok Jhunjhunwala och Professor Andreas Faludi till hedersdoktorer vid BTH 2008.

Beslutet justeras omedelbart.

  

§ 89     Fastställande av allmän studieplan i Fysisk planering

Allmän studieplan i fysisk planering har inkommit till nämnden. Dekanus föreslår att bordlägga ärendet samt att dekanus kontaktar Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad för komplettering av allmän studieplan i fysisk planering.

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga den allmänna studieplanen i fysisk planering till nästa möte. Dekanus uppdrogs att kontakta berörd Sektion för komplettering av den allmänna studieplanen i fysisk planering till nästa nämndmöte.

 

§ 90     Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Utlysning II. Beslut avseende inkomna ansökningar

Fakultetsnämnden har avsatt medel för den strategiska satsningen Internationalisering. Inför dagens sammanträde har nedanstående ansökningar inkommit. Nämnden diskuterar riktlinjerna liksom varje enskild ansökan.

Beslut

Nämnden beslutar bevilja dag- liksom nattraktamente samt kostnader för resan. Minst en månad sammanhängande utlandsvistelse är ett krav (ett undantag för M Hemming). Kopia där kostnad för resan kan utläsas ska sändas nämnden innan 081231 liksom en kort redovisning av vistelsen. För beviljade ansökningar kan rekvireras max det belopp som står i ansökan till nämnden. Om ej medel är förbrukade under 2008, så skall nämnden försöka få medlen överflyttade till 2009. Om detta lyckas, beviljas även rekvisitioner under 2009.

För samtliga beviljade ansökningar gäller principbeslut enligt ovan: Armando León, Kjell Ahlin, Thomas Hansson, Ulrich Engelke, Tony Gorschek, Marie Hemming, Emil Numminen, Tommy Hult och Zhe Yang.

  

§ 91     Docentansökan J Persson

Paul Davidsson och Gideon Mbiydzenyuy anmäler jäv och lämnar rummet.

Jan Persson, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i datavetenskap vid BTH. De två sakkunniga är inte eniga. Dekanus föreslår att anlita en tredje sakkunnig. Dekanus föreslår att han kontaktar sektionschef Jan-Olof Gustavsson i detta ärende samt vidtalar Jan Persson om vad som behöver uppdateras.

 

Beslut

Nämnden beslutar att J Perssons ansökan ska bedömas av en tredje sakkunnig. Dekanus får i uppdrag att kontakta sektionschef, Jan-Olof Gustavsson, för att i samråd  med professorskompetens föreslå sakkunnig. Dekanus får i uppdrag att kontakta J Persson om vad som behöver uppdateras.

Paul Davidsson och Gideon Mbiydzenyuy deltar ej i detta beslut.

 

§ 92     Docentansökan B Sutter

Berthel Sutter, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i arbetsvetenskap vid BTH. Två eniga sakkunniga förordar att han antas. Dekanus föreslår att B Sutter efter godkänt lärarprov samt genomgått och blivit godkänd på utbildning för handledare utses till docent. Dekanus föreslår att professor Sara Eriksén, avdelningen för interaktion och systemdesign, utses till examinator.

Beslut

Nämnden beslutar att utse Berthel Sutter till docent i arbetsvetenskap vid BTH under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs samt genomgått och blivit godkänd på utbildning för handledare. Sara Eriksén utses till examinator för docentföreläsningen.

  

§ 93     Docentansökan T Hansson

Thomas Hansson, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i pedagogik vid BTH. Två eniga sakkunniga förordar att han antas. Dekanus föreslår att T Hansson efter godkänt lärarprov samt genomgått och blivit godkänd på utbildning för handledare utses till docent. Dekanus föreslår att professor Leif Lindberg, avdelningen för pedagogik, vid Växjö universitet utses till examinator.

Beslut

Nämnden beslutar att utse T Hansson till docent i pedagogik vid BTH under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs samt genomgått och blivit godkänd på utbildning för handledare. Dekanus får i uppdrag att kontakta professor Leif Lindberg vid Växjö universitet om att vara examinator för docentföreläsningen.

  

§ 94     Övrigt

-     Sara Eriksén informerade från senaste INSTEC möte. Frågan om en student inom forskarutbildning kan få en "joint degree" från olika lärosäten i olika länder diskuterades, t ex Georgia Tech + IIT-M + BTH. Uppdrogs åt Sara Eriksén att kontrollera dubbel examen inom forskarutbildning.

-     Anders Hederstierna tog upp frågan om vad som gäller vid exempelvis docentansökningar då regelverket ändras under pågående process. I sådana fall gäller det regelverk som gällde vid ansökningstillfället.

 

§ 95     Till nästa möte

Till sammanträdet den 10 november i Ronneby planeras följande ärenden

  • - Revidering av docentreglerna
  • - Allmän studieplan i Fysisk planering
  • - Inbjudan av vicerektor M Mattsson för information om BTH:s strategiska projekt
  • - Dubbel examen inom forskarutbildning

 

§ 96     Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 14.30.

 

Bilagor:

 

- Blankett; Application for / Decision on Admission to Postgraduate Studies Blekinge Institute of Technology,

- Ansökan / Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå Blekinge Tekniska Högskola

 

 

Ulrika Nilsson                                   Ingvar Claesson

sekreterare                                      ordförande

 

 

 

Sara Eriksén

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela