Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2008-11-10, kl. 09.30-14.30.

Plats: ASBs konferensrum (6-327), Soft Center, Ronneby

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

Företrädare för de studerande:

Andreas Cederström

Gideon Mbiydzenyuy

Charlotte Sennersten

Övriga:

Marie Aurell, § 105

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Mats Walter, § 105

Frånvarande:

Göran Broman, företrädare för verksamheten

Joacim Petersson, företrädare för de studerande

  

§ 97     Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 98     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

§ 99     Val av justerare

Vanja Lindberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 100   Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2008-09-17 anmäls. Protokollet läggs till handlingarna med följande tillägg:

§ 85 Medel ur anslaget till vetenskapsområden.  Fakultetsnämndens förslag till fördelning då forskargrupper flyttar mellan sektioner och avdelningar

Schabloner:

Forskarassistent 350 000 kronor

 

§ 101   Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

  

§ 102   Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

-KKS-miljö. Kontaktpersonen från KKS mot BTH är Stefan Östholm.

 - Forskningspropositionen. Dekanus tolkar den som om att BTH ingår i den grupp som har fått den hårdaste neddragningen. En successiv urgröpning då lönerna stiger. Framöver blir det om än större tryck på extern finansiering.

 - Prof. Leif Lindberg, Växjö universitet, kommer att vara examinator för Thomas Hanssons docentföreläsning.

 - Dekanus har kontaktat sektionschef Jan-Olof Gustavsson för att i samråd med professorskompetens föreslå ytterligare sakkunnig till Jan Perssons docentansökan.

  

§ 103   Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående diskussioner.

  

§ 104   Information från doktorandsektionen

Gideon Mbiydzenyuy och Charlotte Sennersten informerar:

- håller på att gå igenom de allmänna kurserna för doktorander för att se vilken kurs/kurser som vore lämplig att ha gemensamt.

- doktorandklubben arbetar på ett förslag till seminarieserie under kommande år.

- arbetar på hur doktorandsektionen kan bli mer synliga, exempelvis webbsida.

- forskningspropositionen diskuteras.

- Niklas Lavesson och Mats Walter arbetar med kvalitetsfrågorna ur doktorandperspektivet mot Högskoleverket.

- en disputerad person från LU sökte samma ämne som doktorand igen. Denna ansökan avslogs.

  

§ 105   Information om Kvalitetsarbete-Forskarutbildningsnivå

Marie Aurell och Mats Walter informerade om Kvalitetsarbete-Forskarutbildningsnivå

En ny kvalitetspolicy för BTH håller på att skrivas. Denna ska upp på styrelsemötet den 5 december. Kvalitetspolicyn ska vara underlag vid vårt kvalitetsarbete.

BTHs kvalitetsarbete kommer att utvärderas nästa år.

Uppdrogs åt Mats Walter att göra ett policydokument över vilka dokument som ska finnas vad gäller kvalitet och Fakultetsnämnden. Till sin hjälp med detta arbete har Mats Walter Ulrika Nilsson och Magnus Ekblad. 

 

Mötet ajourneras för lunch.

 

§ 106   Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering. Redovisning

Redovisningar från utresande som har erhållit Fakultetsnämndens strategiska satsning i Utlysning I och II anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 107   Uppföljning av Fakultetsnämndens interna budget

Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget, dekanus sammanfattar.

 

§ 108   Information om dubbel examen inom forskarutbildning

Sara Eriksén informerar om dubbel examen inom forskarutbildning.

Högskoleverket använder följande terminologi:  

Dubbel examen = double degree, multipel examen om fler än två lärosäten är involverade.

Joint degree = ett antal utbildningssamordnare går samman och ger en gemensam utbildning som dessutom leder till en gemensam examen.

 

§ 109   Docentansökan M Mattsson

Michael Mattsson, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i programvaruteknik vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att kontakta berörd sektionschef för att i samråd med professorskompetens föreslå sakkunniga.

Dekanus Ingvar Claesson och Paul Davidsson ges i uppdrag per delegation att förtydliga reglerna och policyn gällande antagning som oavlönad docent vid BTH.

 

§ 110   Fastställande av allmän studieplan i teknovetenskapliga studier

Allmän studieplan i teknovetenskapliga studier har inkommit till nämnden. Dekanus föreslår att allmän studieplan i teknovetenskapliga studier bordläggs.

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga den allmänna studieplanen i teknovetenskapliga studier. Till kommande möte den 15 december ges Anders Hederstierna i uppdrag att tillsammans med Lena Trojer komma med ett nytt förslag till nämnden i samråd med dekanus.

 

§ 111   Övrigt

-     E-gov möte ägde rum på BTH i förra veckan. Frågan om Förvaltningsdoktorander (jmf. Industridoktorander) väcktes. Delfinansiering från Vinnova. En nationell forskarskola ser ut att skapas för detta ändamål.

 

§ 112   Till nästa möte

Till sammanträdet den 15 december i Karlskrona planeras följande ärenden

- Allmän studieplan i Fysisk planering

- Allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier

- Förtydligande av reglerna för oavlönad docent vid BTH

- Inbjudan av vicerektor M Mattsson för information om BTH:s strategiska projekt

 

§ 113   Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 14.30.


 

Ulrika Nilsson                                      Ingvar Claesson

sekreterare                                         ordförande

 

 

Vanja Lindberg

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela