Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: 2008-12-15, kl 10.00-15.10.

Plats: Ankaret, konferensrum, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Paul Davidsson

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande:

Charlotte Sennersten

 

Övriga:

Noél Holmgren, §130

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Göran Broman, företrädare för verksamheten

Sara Eriksén, företrädare för verksamheten

Gideon Mbiydzenyuy, företrädare för de studerande

Joacim Petersson, företrädare för de studerande

 

§ 114   Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 115   Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd. Michael Mattsson har fått förhinder att närvara vid dagens möte.

 

§ 116   Val av justerare

Jan-Evert Nilsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 117   Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2008-11-10 anmäls. Protokollet läggs till handlingarna.

 

§ 118   Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 119   Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

- examensmålet bör uppnås per 081231.

- beslut avseende de strategiska projekten är försenad.

- budgetprocessen vid BTH är försenad.

 

§ 120   Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående diskussioner.

 

§ 121   Information från doktorandsektionen

Charlotte Sennersten informerar:

- från senaste doktorandsektionsmötet.

- Claes Wohlin och Ursula Hass har inbjudits till samkväm med doktorandsektionen i slutet av januari 2009.

 

§ 122   Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering. Redovisning

Redovisningar från utresande som har erhållit Fakultetsnämndens strategiska satsning i Utlysning I och II anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 123   Uppföljning av Fakultetsnämndens interna budget

Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget, dekanus sammanfattar.

 

§ 124   Information om FAK:s budget 2009

Ledamöterna har i kallelsen förelagts information om FAK:s budget 2009, dekanus sammanfattar.

 

§125    Fastställande av förtydligande av Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH

Ledamöterna har i kallelsen förelagts förtydligande av Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH. Dekanus och Paul Davidsson informerar och föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslut

Nämnden beslutar fastställa förslaget om förtydligande av Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH.

 

§126    Fastställande av allmän studieplan i Fysisk planering

Allmän studieplan i Fysisk planering har inkommit till nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i Fysisk planering efter mindre redaktionella ändringar som Jan-Evert Nilsson kommer att framföra till sektionen.

 

§127 Fastställande av allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier

Allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier har inkommit till nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga den allmänna studieplanen i Teknovetenskapliga studier. Anders Hederstierna gavs i uppdrag att kontakta Lena Trojer om att komma in med en uppdaterad allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier.

 

§128    Fastställande av vårens mötestider

Nämnden har förelagts förslag till vårens mötestider.

Beslut

Nämnden beslutar om följande tider för sammanträden januari – juni 2009:

- 27 januari, Ronneby

- 31 mars, Karlskrona

- 4 juni, Ronneby

 

Mötet ajourneras för lunch.

 

§ 129   Fastställande av allmän studieplan i Telekommunikationssystem

Allmän studieplan i Telekommunikationssystem har inkommit till nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i Telekommunikationssystem efter redaktionella ändringar.

 

§ 130   Information om BTH:s budgetmodell

Högskoledirektör, Noél Holmgren, informerar om BTH:s budgetmodell 2009.

 

 

§ 131   Övrigt

Remiss om promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen mm.

Nämnden har getts i uppdrag att handlägga ärendet.

Beslut

Nämnden har inga synpunkter.

  

Påminner om Ångpanneföreningens stipendium samt Kungliga Skogs och lantbrukskademien.

  

§ 132   Till nästa möte

Till sammanträdet den 27 januari i Ronneby planeras följande ärenden

-         Allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier

-         Allmän studieplan i Interaktionsdesign

-         Vad ska FAK satsa på år 2009?

-         Information om strategiska projekt av Michael Mattsson

 

§ 133   Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 15.10.

 

 

Bilagor

-         Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH.

-         Allmän studieplan i Fysisk planering

-         Allmän studieplan i Telekommunikationssystem.

 

 

 

Ulrika Nilsson                                    Ingvar Claesson

sekreterare                                       ordförande

 

 

 

Jan-Evert Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela