Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: 2009-01-27, 09:30-13:55

Plats: ASBs konferensrum (6-327), Soft Center, Ronneby.

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson, §§ 8--18

 

Företrädare för de studerande:

Daniel Palm

Charlotte Sennersten

 

Övriga:

Michael Mattsson, § 15

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Gideon Mbiydzenyuy, företrädare för de studerande

 

 

§ 1       Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

§ 2       Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

 

§ 3       Val av justerare

Christel Borg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

§ 4       Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§ 5       Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

- BTH:s årsredovisning är under arbete.

- ev försöka höja examensmålet för antal examinerade på forskarnivå. 75 vore mer lämpligt än befintligt mål på 60.

 

 

§ 6       Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående diskussioner.

 

 

§ 7       Information från doktorandsektionen

Charlotte Sennersten och Daniel Palm informerar.

 

 

§ 8       Uppföljning av Fakultetsnämndens interna budget

Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget, dekanus sammanfattar.

 

 

§ 9       Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering. Redovisning

Redovisningar från utresande som har erhållit Fakultetsnämndens strategiska satsning i Utlysning I och II anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§10      Docentansökan P Eisele

Per Eisele, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i psykologi vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

 

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Prodekanus får i uppdrag att kontakta berörd sektionschef för att i samråd med professorskompetens föreslå sakkunniga.

 

 

§ 11 Allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier har inkommit till nämnden.

 

Beslut

Nämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i Teknovetenskapliga studier efter redaktionella ändringar.

 

  

§ 12     Fastställande av allmän studieplan i Interaktionsdesign

Allmän studieplan i Interaktionsdesign har inkommit till nämnden.

 

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga den allmänna studieplanen i Interaktionsdesign. Uppdrogs åt Sara Eriksén att kontakta Bo Helgesson om att komma in med en uppdaterad allmän studieplan i Interaktionsdesign.

 

 

§ 13     FAKs satsning 2009

Diskuterades fördelningen av FAKs strategiska medel.

 

Beslut

Beslutades att fördela medel enligt bilaga alternativ 1, 2 700 000 kronor.

 

 

§ 14 Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2008-12-15 anmäls. Protokollet läggs till handlingarna.

 

 

Mötet ajournerades för lunch.

 

§ 15 Michael Mattsson

Michael Mattsson informerar om planerna för BTH:s strategiska satsningar.

 

 

§ 16     Övrigt

I år firar BTH 20-års jubileum. Fundera till nästa möte om vi har något förslag på hur detta kan uppmärksammas.

 

 

§ 17     Till nästa möte

Till sammanträdet den 31 mars i Karlskrona planeras följande ärenden

 

-         Allmän studieplan i Interaktionsdesign.

-         Bjuda in Claes Wohlin och prata om ProVision.

-         Akademisk högtid. Något extra vid detta?

 

 

§ 18     Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 13.55.

 

Bilagor

-         Allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier

-         Fördelning av strategiska medel, alt 1

 

 

 

 

Ulrika Nilsson                                   Ingvar Claesson

sekreterare                                      ordförande

 

 

 

 

 

Christel Borg

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela