Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid: 2009-09-03, kl 09:30—15.15

Plats: ASB:s konferensrum, Soft Center, Ronneby

 

 

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Göran Broman. Från § 75

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson. Från § 66

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Daniel Palm

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Mats Walter, § 74

 

Frånvarande:

Olle Hilborn, företrädare för de studerande

Christel Borg

 

 

 

§ 63     Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

§ 64     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

 

§ 65     Val av justerare

Sara Eriksén väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

§ 66     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut samt per capsulam protokoll

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut samt per capsulam protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§ 67     Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

 

-         Högskoleverket kommer inte att genomföra kvalitetsgranskning under år 2010.

 

-         BTH ska eftersträva att ha åtta forskningsmiljöer. Sektionscheferna har fått i uppdrag av rektor att föreslå två miljöer per sektion.

 

 

§ 68     Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående arbete i nämnden.

 

 

§ 69     Information från doktorandsektionen

Anton Borg informerar om pågående arbete i doktorandsektionen.

 

 

§ 70     FAK:s uppföljning per juni 2009

Ledamöterna har i kallelsen förelagts uppföljning av intern budget per juni 2009, dekanus sammanfattar.

 

 

§ 71     Docentansökan Anders Hederstierna

Anders Hederstierna meddelar jäv och lämnar rummet.

 

Bakgrund

Anders Hederstierna, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i företagsekonomi vid BTH. Två eniga sakkunniga förordar att han antas. Dekanus förelsår att A Hederstierna efter godkänt lärarprov utses till docent. Dekanus föreslår att Jan-Evert Nilsson, CTUP, utses till examinator.

 

Beslut

Nämnden beslutar att Anders Hederstierna efter godkänt lärarprov utses till oavlönad docent vid BTH. Jan-Evert Nilsson, CTUP, utses till examinator.

 

 

§ 72     Docentansökan Kari Rönkkö

 

Bakgrund

Kari Rönkkö, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i programvaruteknik vid BTH. De två sakkunniga är inte eniga. Den ena sakkunnige efterfrågar vissa kompletteringar, vilka också har inkommit till nämnden.

 

Beslut

Kari Rönkkö utses till docent efter inskickad komplettering till dagens möte. Ingvar Claesson, sektionen för ingenjörsvetenskap, utses till examinator.

 

 

§ 73 Övrigt

 

 • Det har inkommit förslag till nämnden om att inrätta ett befordringsråd. Förslag till detta befordringsråd är att vid professorsbefordran kommer GUN att granska den pedagogiska skickligheten samt att FAK kommer att granska den vetenskapliga skickligheten.

 

 • En tydligare webbsida för forskningen vid BTH efterfrågas. Frågan kommer att behandlas på nästa möte.

 • Forskningskoordinator Mats Walter önskar bli entledigad från sitt uppdrag. Förslag på ersättare behandlas på nästa möte.

  

§ 74     Ansökningar-Utveckling av forskarutbildningskurser, ansökningstillfälle 1 juni 2009

 

Föredrogs av Mats Walter, koordinator för utbildning på forskarnivå.

 

Bakgrund

En särskild satsning har gjorts av Fakultetsnämnden gällande att synliggöra det kursutbud som finns för studerande på forskarnivå vid BTH. Det syftar även till stimulering av högkvalitativa kurser som kan erbjudas ett större antal doktorander, lokalt, nationellt eller internationellt. Medel kan sökas på tre nivåer: formalisering av befintliga forskarutbildningskurser, nyutveckling av specialiserade forskarutbildningskurser samt nyutveckling av forskarutbildningskurser med stort allmänt intresse.

Totalt har 6 ansökningar av utvecklingsmedel inkommit i den här ansökningsomgången, vilka är bilagda kallelsen.

 

 

Beslut

Nämnden beslutar att bevilja följande kurser:

 

 • Rune Gustavsson, Engineering of resilient information systems, 7,5 hp, 25 000 kr

 • Keith Clark, Advanced research topic, 7,5 hp, 50 000 kr

 • Ania Willman, Research Evidence: Assesment, Generation and Synthesis, 7,5 hp, 75 000 kr

 • Ewy Olander, Forskningsdesign med tillämpningar, 7,5 hp, 75 000 kr

 • Claes Jogréus, Advanced statisitcs, 7,5 hp, 75 000 kr

 

 

Mats Walter återför informationen till berörda.

 

 

§ 75 Hedersdoktorer 2009

Dekanus föredrar ärendet. Akademisk högtid för BTH äger rum i oktober. Fakultetsnämnden har möjlighet att utse hedersdoktorer. Motivering till huvudförslagen till hedersdoktorer föreläggs nämnden. Ingvar Claesson föreslår i enlighet med de två huvudförslagen Professor Natalia Juristo och Martin Walfisz till hedersdoktorer vid BTH 2009.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar utse Professor Natalia Juristo och Martin Walfisz till hedersdoktorer vid BTH 2009.

 

Beslutet justeras omedelbart.

 

 

§ 76     Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden. Fakultetsnämndens förslag till fördelning

  

Bakgrund

Vid fakultetsnämndens sammanträde den 4 juni beslutades riktlinjer och anvisningar till ansökan om medel för år 2010. Dekanus sammanfattar riktlinjerna och de ansökningar som har inkommit.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar fastställa nedanstående förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden för budgetåret 2010:

 

                       

              Grundtilldelning Mkr Externtillägg Mkr *   Total tilldelning 2010            

COM     25 855                  1 362                         27 217

ING       21 946                  1 224                         23 170

MAM      4 716                      365                          5 080

HAL        5 852                        70                          5 923

DSN      10 694                       615                       11 308

CTUP         765                       114                            880

FAK-strategiskt 1 422               0                           1 422

Totalt        71 250                  3 750                      75 000

* I proportion till sektionernas externa medel år 2005--2008

 

Som extra premiering kommer medel att kunna rekvireras från FAK-strategiskt om minst 30 000 kronor per ISI journal publikation. Medel erhålls efter rekvisition som skickas tillsammans med den publicerade artikeln till FAK under budgetåret 2010.

 

I händelse av att Nämnden erhåller högre anslag under år 2010 kommer dessa att tillfalla FAK-strategiskt.

 

§ 77     Till nästa möte

 

Till sammanträdet den 15 september i Karlskrona planeras följande ärenden:

 • BTH:s kommande forskarutbildningsämnen.

 • Bjuda in BTH:s webmaster Johan Bourneville

 • Ny koordinator för forskarutbildningen.

 

§ 78     Avslut

 

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 15.15

 

 

 

Ulrika Nilsson                   Ingvar Claesson

sekreterare                        ordförande                             

  

 

 

 

Sara Eriksén

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela