Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

  

Tid: 2009-09-15, kl 09:30—11:30

Plats: Sal 2307, Campus Gräsvik, Karlskrona 

  

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Göran Broman. Från § 90

Paul Davidsson

Anders Hederstierna, prodekanus

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Olle Hilborn

Daniel Palm

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Johan Bournonville, § 88

 

Frånvarande:

Sara Eriksén

Vanja Lindberg

 

 

§ 79     Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

  

§ 80     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med vissa tillägg och ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

§ 81     Val av justerare

Anders Hederstierna väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 82     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 83     Information från dekanus

Dekanus informerar om att:

- Datorenheten håller på att arbeta fram ett förslag om  att standardisera datorarbetsplatserna, robust, standard och flexibel.

 

§ 84     Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående arbete i nämnden.

 

§ 85     Information från doktorandsektionen

Anton Borg och Olle Hilborn informerar om pågående arbete i doktorandsektionen.

 

§ 86     FAK:s uppföljning per augusti 2009

Ledamöterna har förelagts uppföljning av intern budget per augusti 2009, dekanus sammanfattar.

 

§ 87     BTH:s kommande forskarutbildningsämnen

FAK har blivit tilldelade att svara på ”Förfrågan om ansökningar om rätt att ge forskarutbildning inom ett område” (dnr 51-1088/09) till Högskoleverket.

Beslut

Svaret till Högskoleverket blir följande:

BTH har sedan 1999 rätt att examinera doktorer inom tekniskt vetenskapsområde. BTH avser att omformulera denna rättighet enligt de nya riktlinjerna. BTH:s ambition är att behålla sin karaktär som teknisk högskola och har därför för närvarande inte avsikten att utöka med ytterligare forskarutbildningsämnen utanför vårt tekniska vetenskapsområde.

 

Beslutades att en arbetsgrupp ska arbeta men denna fråga. Dekanus är sammankallande. Övriga deltagare i gruppen är Anders Hederstierna, Jan-Evert Nilsson och Olle Hilborn.

 

§ 88     BTH:s webbsidor

Johan Bournonville, webmaster vid BTH, informerar om BTH:s nya webblayout och dess innehåll.

 

§ 89     Docentansökan Jan Persson

Paul Davidsson anmäler jäv och lämnar rummet.

Bakgrund

Jan Persson, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i datavetenskap vid BTH. De två sakkunniga var inte eniga. Nämnden beslutade att en tredje sakkunnig skulle bedöma Jan Persson. Utlåtandet har nu inkommit till nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att utse Jan Persson till oavlönad docent i datavetenskap vid BTH under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Sara Eriksén utses till examinator för docentföreläsningen. Dekanus kontaktar Sara Eriksén.

 

§ 90     Docentansökan Stefan Hellmer

Anders Hederstierna anmäler jäv och lämnar rummet. Olle Hilborn utsågs till justeringsperson av § 90.

Stefan Hellmer, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i industriell ekonomi vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet.

 

§ 91     Ny koordinator för utbildning på forskarnivå

Bakgrund

Mats Walter har begärt att bli entledigad som koordinator för utbildning på forskarnivå. Förslag har framlagts på efterträdare. Nämnden diskuterar.

Beslut

Niclas Lavesson utses till koordinator för utbildning på forskarnivå från den 1 januari 2010. Uppdraget omfattar 15% av heltidstjänstgöring.

Marina Grbic utses till webbredaktör för Nämndens sidor motsvarande 10%, arvodering. Ulrika Nilsson är kontaktperson mot Marina Grbic.

 

§ 92     Övrigt

-         FLUS-kurserna. Nämnden önskar en detaljerade uppföljning av dessa kurser.

-         FAK:s interna budget beslutades enligt bilaga.

 

§ 93     Till nästa möte

Till sammanträdet den 26 oktober i Ronneby planeras följande ärende:

- Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i utveckling av digitala spel.

 

§ 94     Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 11:30.

 

Bilaga

- FAK:s interna budget.

 

 

Ulrika Nilsson                                       Ingvar Claesson

sekreterare                                          ordförande

 

 

 

Anders Hederstierna                                         Olle Hilborn

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela