Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Torsdagen den 20:e oktober 2011 kl. 09:00–12:10

Plats:             Rum J 4228 (Utsikten), Karlskrona

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Jürgen Börstler

Håkan Grahn, dekanus

Erik Lindström

 

Företrädare för de studerande:

Efraim Laksman

Nils Forsman

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Hedberg, prodekanus

Vanja Lindberg

Claes Wohlin

 

 

§ 102             Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

 

§ 103             Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes efter följande ändringar: Ärende 16 (Ansökan om förlängd doktorandtid. Zhe Yang) utgick. Ärende 18 (Fastställande av individuell studieplan för doktorand F Wang) ändrades till att vara diskussionsärende.

 

 

§ 104             Val av justerare

Efraim Laksman valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

§ 105             Föregående mötes protokoll

Efter kommentarer från dekanus förklarades protokollet justerat och lades till handlingarna.

§ 106             Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna (inga beslut från prodekanus förelåg).

 

 

§ 107             Information från dekanus

Dekanus informerade om:

-          Självvärdering inom vårdforskning insänd till HSV, J. Berglund gav kompletterande information,

-          Utfall för BTH i budgetpropositionen, vid BTH pågår bl a diskussioner om fördelningen av interna tak,

-          Budgetförslag för FLUS 2012 vilket förelagts ledamöterna,

-          Nomineringsanmodan Kungl. Ingenjörsakademiens Studentråd,

-          SUHF-konferens den 18:e oktober.

 

 

§ 108             Information från doktorandsektionen

Ingen information förelåg.

 

 

§109              Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerade om:

-          Forskarfredag 2011 vilken genomfördes i september,

-          Handledarbyten generellt vid BTH,

-          Information från Svenska Institutet om avbrutet stipendiefinansieringsprogram gällande stipendiater med finansiering från Higher Education Commission (HEC) i Pakistan,

-          Koordinatorn efterfrågade inför nästa sammanträde i nämnden synpunkter från ledamöterna på tillvägagångssätt för genomförande av kommande doktorandspegel.

 

 

§ 110             Information från LFN

Ordföranden i Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden. Ny mall för befattningsprofil är under utarbetande.

 

 

§ 111             Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget

Dekanus informerade. Förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§ 112             Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning

Dekanus informerade. Förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§ 113             Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete

Dekanus informerade och rekapitulerade de frågor som nämnden i enlighet med handlingsplanen ansvarar för. Koordinatorn för utbildning på forskarnivå lade fram ett förslag till hantering av revidering av individuella studieplaner, ISP. Nämnden samtyckte och fastslog att det är önskvärt att nämnden vid nästa sammanträde föreläggs ett beslutsunderlag avseende regler för revidering och uppföljning av ISP och uppdrog åt koordinatorn att skriva detta.

Dekanus informerade även om fakultetsnämndens pågående arbete med att i enlighet med Verksamhetsuppdraget för nämnden initiera en bedömning och utvärdering av kvaliteten på högskolans forskning.

 

 

§114              Forsknings- och utbildningsstrategi

Dekanus informerade om planerna för revidering av BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi inkluderande utkast till dokumentdisposition. Prorektor Anders Hederstierna är sammankallade för revideringen. Nämnden diskuterade.

 

 

§ 115             Fastställande av individuell studieplan för doktorand Feng Wang

Dekanus informerade. Nämnden diskuterade.

 

 

§ 116             Docentansökan Birgitta Rydhagen

Dekanus föredrog ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Birgitta Rydhagen, BTH, om docentur i teknovetenskapliga studier vid BTH. Dekanus föreslog att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan. Förslag till sakkunniga efterfrågas från berörd sektionschef varefter dekanus per delegation från nämnden utser sakkunniga.

 

Beslut

Nämnden tillstyrkte att gå vidare i ärendet och inhämta förslag till sakkunniga.

 

 

§ 117             Ansökan om förlängd doktorandtid. Thomas Sjögren

Dekanus informerade. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att tillstyrka förlängning av doktorandtjänst motsvarande fulltid i 6 kalendermånader.

 

Beslut

Nämnden beslöt att tillstyrka en förlängning av doktorandtjänsten för Thomas Sjögren motsvarande fulltid forskarstudier i 6 kalendermånader.

Nämnden efterfrågar inför fakultetsnämndens sammanträde i december ett tydliggörande från sektionen avseende institutionstjänstgöringens omfattning.

 

Yrkan, orsak Byte av handledare: Handledarbytet genomfördes parallellt med arbetet med ansökan till EU socialfond, varför fakultetsnämnden inte tillstyrkte någon ytterligare tid med anledning av handledarbytet.

Yrkan, orsak Sjukdom: Sjukskrivning medför per automatik förlängning av doktorandtjänsten.

 

 

§ 118             Ansökan om förlängd doktorandtid. Josef Ström Bartunek

Dekanus informerade. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att tillstyrka förlängning av doktorandtjänst motsvarande fulltid i 6 kalendermånader.

 

 

Beslut

Nämnden beslöt att tillstyrka en förlängning av doktorandtjänsten för Josef Ström Bartunek motsvarande fulltid forskarstudier i 6 kalendermånader.

Nämnden efterfrågar inför fakultetsnämndens sammanträde i december ett tydliggörande från sektionen avseende institutionstjänstgöringens omfattning.

 

 

§ 119             Ansökan om byte av forskarutbildningsämne. Alina Lidén

Dekanus informerade. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa byte av forskarutbildningsämnet till Industriell ekonomi och management. Nämnden föreslogs att efterfråga en reviderad ISP i enlighet med nämndens uppkomna frågeställningar.

 

Beslut

Nämnden beslöt att bevilja Alina Lidéns ansökan om byte av forskarutbildningsämne till Industriell ekonomi och management.

Nämnden godkände inte förelagd individuell studieplan. Nämnden efterfrågar förtydligande gällande fördelningen av omfattning på avhandlingsdel respektive kursdel så att den är i överensstämmelse med den allmänna studieplanen i Industriell ekonomi och management, samt förtydligande avseende nästa års arbete med utarbetande av publikationer.

 

 

§ 120             Övergångsperiod för stipendiater

Dekanus informerade, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden beslutar att den nya lägsta ekonomisk nivån vid antagning av doktorander ska börja gälla 2011-12-01.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att den nya lägsta ekonomisk nivån vid antagning av doktorander ska börja gälla 2011-12-01.

 

 

§ 121             Mötestider för sammanträden i fakultetsnämnden 2012

Dekanus rekapitulerar förelagt förslag. Studeranderepresentanterna pekade på möjligheten till mötestillfällen under lördagar.

 

Beslut

Nämnden beslutade fastslå följande torsdagar, kl. 9:00-16:00, för mötestider i nämnden:

2:a februari
29:e mars
10:e maj
6:e september
25:e oktober
6:e december

 

 

§ 122             Övrigt

Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 12:10.

 

 

Bilagor:

-          Lägsta ekonomiska nivå för antagning av doktorander, startdatum.

 

 

 

 

Justeras:

 

 Efraim Laksman                                                                                                        Håkan Grahn

                                                                                                                                   ordförande

                       

 Anna Tinnert

sekreterare

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela