Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Torsdagen den 2:a februari 2012 kl. 09:00–15:30.

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten).

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Jürgen Börstler

Håkan Grahn, dekanus

Claes Hedberg, prodekanus

Claes Wohlin

 

Företrädare för de studerande:

Nils Forsman

Efraim Laksman

 

Övriga:

Henric Johnson, vicerektor, närvarande § 18

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Vanja Lindberg

Erik Lindström.

 

§ 1                 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 2                 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes efter att ärende 17 lagts som dagens sista ärende.

 

§ 3                 Val av justerare

Jürgen Börstler valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

 

§ 4                 Föregående mötes protokoll

Protokollet förklarades justerat och lades till handlingarna.

 

§ 5                 Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna. Dekanus informerade om pågående ansökningar till utbildning på forskarnivå. Nämnden diskuterade och uppdrog till dekanus att kontakta rektor avseende uppkomna finansieringsfrågor.

 

§ 6                 Information från dekanus

Dekanus informerade om:

  • Högskolestyrelsen sammanträder den 15:e februari, årsredovisning för år 2011 på föredragningslistan. Dekanus informerade om preliminärt utfall av bokslut,
  • Några pågående och avslutade remisser; BTH:s inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen, EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014 - 2020 (Horizon 2020) samt Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor,
  • Arbete med identifiering av områden för strategisk rekrytering.

§ 7                 Information från doktorandsektionen

Nils Forsman informerade om att svarsfrekvensen hittills på årets ”Studentspegeln” är låg.

 

§ 8                 Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå, informerade om:

  • Mall för Individuell studieplan föreslås revideras, nämnden uppdrog till koordinatorn att utarbeta revideringsförslag,
  • Doktorandspegeln 2012 under utarbetande, revideringsförslag efterfrågades,
  • Handledarutbildningen FLUS. Nämnden diskuterade. Koordinatorn fick i uppdrag att tillsammans med Claes Wohlin kontakta Linnéuniversitetets FLUS-ansvariga om ev möjligheter att ge FLUS på engelska,
  • ”PhDportal.eu”. Nämnden diskuterade,
  • Finansieringsfrågor avseende utbildning på forskarnivå, nämnden diskuterade.

 

§ 9                 Information från LFN

Ordföranden i Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden. Instruktioner till sakkunniga och mall för befattningsprofil har reviderats.

 

§ 10               Revidering av anställningsordning

Ordföranden i LFN föredrog. Nämnden diskuterade och gav Jürgen Börstler i uppdrag att vidarebefordra fakultetsnämndens kommentarer till sammankallande för arbetsgruppen.

 

§ 11               Utfall fakultetsnämndens internbudget 2011

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

§ 12               Utfall fakultetsnämndens strategiska satsning 2011

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

§ 13               Fakultetsnämndens verksamhetsplan 2012 och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade.

 

§ 14               Remiss av rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Prodekanus föredrog, nämnden diskuterade.

 

§ 15               Inför årsredovisning för 2011. Återrapportering från fakultetsnämnden

Dekanus informerade, förelagd återrapportering lades till handlingarna.

 

§ 16               Inför årsredovisning för 2011. Återrapportering publiceringsstatistik från biblioteket

Dekanus informerade, förelagd återrapportering lades till handlingarna.

 

§ 17               Forskningsområden på webben

Dekanus informerade om pågående arbete med att strukturera forskningsinformationen vid BTH.

 

§ 18               Information om strategiska projekt BTH 2012

Henric Johnson, vicerektor, informerade om pågående arbete med utarbetande av förslag till fördelning av rektors strategiska medel 2012.

 

§ 19               Docentansökan Per Eisele

Dekanus föredrog ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Per Eisele, BTH, om att antas till docent i psykologi vid BTH. Vid sammanträdet i december 2011 bordlades ärendet. Fakultetsnämnden efterfrågade från sökanden klargöranden avseende de kriterier som vid fakultetsnämndens sammanträde 2009-12-07, § 127, var till grund för avslag av tidigare docentansökan. Nämnden diskuterade.

Nämnden bedömde att nu inkommet underlag

-          uppfyllde kriteriet om tillräcklig kvantitet,

-          inte uppfyllde kriteriet att sökanden bör ha förmåga att handleda doktorander hela vägen fram till doktorsexamen.

Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att avslå docentansökan eftersom underlaget inte styrkte den sökandes förmåga att handleda doktorander hela vägen fram till doktorsexamen.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att avslå Per Eiseles docentansökan.

 

§ 20               Fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2012

Dekanus föredrog. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa internbudget för 2012.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa fakultetsnämndens internbudget för 2012.

 

§ 21               Fastställande av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa riktlinjerna efter revidering.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska satsning i enlighet med bilaga.

 

§ 22               Tillgodoräknande av studier från grund- och avancerad nivå till forskarnivå vid BTH

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att bordlägga ärendet.

Beslut

Ärendet bordlades.

 

§ 23               Rekommendation vid doktoranders deltagande i kurser på grund- och avancerad nivå respektive forskarutbildningskurser vid andra lärosäten

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa rekommendationerna enligt bilaga.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa Rekommendationer för doktoranders deltagande i kurser på grund och avancerad nivå i enlighet med bilaga.

 

§ 24               Övrigt

Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser och avslutade mötet kl. 15:30.

 

Bilagor:

-          Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska satsning

-          Rekommendationer för doktoranders deltagande i kurser på grund och avancerad nivå

 

Justeras:

Jürgen Börstler                                                                                     Håkan Grahn

                                                                                                             ordförande

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela